544 2011 Endringsartikkel 33

1 Endringsinformasjon

EndringsID 33
Forslagsdato 2011-10-18
Forslagsstiller Bjørn Ivar Olsen
Klassifisering Kravendring
Bok 544
Kapittel 7 Belysning
Avsnitt 2.1.3 Arealbelysning
Forslagstekst Belysningen bør monteres på egne master/lystårn ved spesielle behov kan åk eller spir på åk benyttes. Avstand til kontaktledningsanlegg bør være så stor – eller det bør benyttes nedfellbare master – at det ikke er nødvendig med utkobling av kontaktledningsanlegget ved vedlikeholdsarbeider på belysningsanlegget.

Teksten i bøkene 543 kap. 7 pkt. 2, 544 kap. 7 pkt.2 og 540 kap. 7 pkt. 4 bør gjennomgås og koordineres slik at disse sier det samme.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ikke påvirket

2.2 A - tilgjengelighet

Ikke påvirket

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ivaretar enklest mulig vedlikehold

2.4 S - sikkerhet

Ingen reduksjon

2.5 L - levetid

Ikke relevant

2.6 K - kapasitet

Ikke relevant

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Ny tekst til 543 kapittel 9, avsnitt 2.1.4 og i 544, kapittel 9, avsnitt 2.1.4: (uthevet tekst inneholder endringen):

Med arealbelysning menes belysning av sporveksler, skifteområder, godsområder/godsterminaler og containerområder/containerterminaler. For belysning av områder utover dette vises det til relevante publikasjoner fra Lyskultur.

Belysningen bør monteres i master eller lystårn. For elektrifiserte baner kan plassering i åk og på spir på åk vurderes når spesielle forhold tilsier det. Merk at vedlikehold av belysning i åk krever frakopling av KL-anlegget. Der det ikke er kontaktledningsanlegg, kan wireoppheng benyttes. Festeanordning for armaturer skal være varmforzinket i henhold til Fe/Zn klasse A i NS 1978.

Sporvekselbelysning bør monteres på mast med høyde 4000 mm der det ikke er annen belysning. Sporvekselbelysning styres fra gruppeskap for sporvekselvarme og kan benyttes ved arbeider i eller ved vekselen og skal normalt være avslått, se kap. 5.

Anbefales ved at ny tekst ivaretar på en bedre måte hensyn også til andre fagområder.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Behandlet 25.11.11

5 Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes

Endringen gjennomføres