544 2020 Endringsartikkel 2689

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2689
Forslagsdato 29.06.2020
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Kravendring
Bok 544 Lavspenning og 22 kV, bygging
Kapittel 5
Avsnitt 2.3 punkt a)
Forslagstekst Gruppeskap med sporvekselvarme har hatt en primitiv aktivering/deaktivering via sikringsanlegg for aktivering av togleder eventuelt txp.

Denne funksjonen er antikvarisk og skal ikke viderefører på grunn av begrenset og dårlig funksjonalitet, kostbar implementering og redusert pålitelighet.

Forslag til ny kravtekst:

Gruppeskap med sporvekselvarme har hatt en primitiv aktivering/deaktivering via sikringsanlegg, men denne funksjonen skal ikke lenger bygges/realiseres. 1. Utførelse: Eksisterende kobling mellom gruppeskap for sporvekselvarme og sikringsanlegg for aktivering/deaktivering skal avvikles/frakobles senest når gruppeskapet oppgraderes.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Hjelpetekst: Definisjon av systemet regelendringen gjelder, hvilke funksjoner systemet har som berøres av endringen, hvordan disse funksjonene påvirker og påvirkes av systemets omgivelser, og hvilke betingelser som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd. Systemet er objektet reglene er assosiert med, det være seg et teknisk system, en konstruksjon, en profil, skilting, naturinngrep, utstyr, en prosess, en fremgangsmåte, en måte å organisere noe på, etc. Systemets funksjoner er de eksterne egenskapene systemet har som gir den ønskede virkning på omgivelsene, bestemt ut fra systemets formål og hensikt.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Hjelpetekst: Systemets evne til å fungere som påkrevd, betingelsene som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd, og måtene systemet kan svikte på.

Påliteligheten er ivaretatt av funksjonalitet i eget system for styring av sporvekselvarme. Den historiske løsningen representerer en upålitelig feilkilde.

3.2 A - tilgjengelighet

Hjelpetekst: Hvor stor del av tiden systemet vil fungere som påkrevd.

Ivaretatt av gruppeskap med sentral driftsovervåking.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Hjelpetekst: Vedlikeholdet som må utføres for at systemet skal kunne opprettholde og gjenopprette sin evne til å fungere som påkrevd.

Ivaretatt av gruppeskap med sentral driftsovervåking.

3.4 S - sikkerhet

Hjelpetekst: Systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå.

Ivaretatt av gruppeskap med sentral driftsovervåking.

Hjelpetekst: Muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter.

Endringen eliminerer feilkilder.

3.5 L - levetid og kapasitet

Hjelpetekst: Systemets forventede levetid.

Ivaretatt av gruppeskap med sentral driftsovervåking.

Hjelpetekst: Relevante kapasitetsfaktorer (antall tog/skift, hastighet, hastighetsprofil, bremsekurver, kryssingstid, punktlighet, toglengde, plattformadkomst, aksellast, sportilgang, fleksibilitet, hensetting, strømforsyning, databehandling, kommunikasjon, kabelføringsveier, menneskelige faktorer, belastningsmotstand, robusthet, arbeid i og ved spor, etc.).

Ikke relevant.

3.6 Ø - økonomi

Hjelpetekst: Systemets livsløpskostnader.

Ikke relevant

3.7 K - klima og miljø

Hjelpetekst: Betingelsene knyttet til klimatiske forhold.

Ikke relevant

Hjelpetekst: Miljøbelastninger.

Ikke relevant

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Eksisterende kravtekst:

a) Styring av anlegget fra togleder/txp må tilpasses grensesnittet mot fordelingsskapet slik at ikke ulike spenningskilder blandes sammen.

Det eksisterer ulike varianter av styring fra togleder via CTC; spenning, frekvens og trådfordeling.

Forslag til ny kravtekst:

a) Aktivering/deaktivering: Overvåking av sporvekselvarme skal kommuniseres med nasjonal applikasjon for overvåking og styring av sporvekselvarme.

  1. Utførelse: Ved ombygging/utskifting av eksisterende gruppeskap skal eventuell historisk kobling og kabling mot sikringsanlegg/togledersentral fjernes.
Det eksisterte ulike varianter med direkte styring fra togleder_/TXP via CTC; spenning, frekvens og trådfordeling. Denne funksjonaliteten er ikke lenger i bruk.


5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 7. sep. 2020 kl. 14:38 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK, men foreslår å stryke "en primitiv"--Jse (diskusjon) 31. aug. 2020 kl. 11:52 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 4. sep. 2020 kl. 08:39 (CEST) OK, bortsett fra en "s" for mye i kommuniseres--Jse (diskusjon) 7. sep. 2020 kl. 15:35 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 21:19 (CEST) Ok --Tbr (diskusjon) 8. sep. 2020 kl. 22:29 (CEST)

5.4 Teknologi

Kontrollert og videresendt. --Tore Telstad (diskusjon) 19. aug. 2020 kl. 10:43 (CEST)

Kravet bør si hvordan anleggene skal bygges og styres. --Christopher Schive (diskusjon) 4. sep. 2020 kl. 09:29 (CEST) OK etter at forslagsteksten er oppdatert. Påpekt skrivefeil (kommunisere(s)) vurderes. --Christopher Schive (diskusjon) 8. sep. 2020 kl. 10:03 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!