545 2011 Endringsartikkel 136

1 Endringsinformasjon

EndringsID 136
Forslagsdato 2011-11-21
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Kravendring
Bok 545
Kapittel 8
Avsnitt 4.3 c)
Forslagstekst Gammel sak

Det bør settes inn vedlikeholdskrav til mobile reservestrømsaggregater. De kravene som står der i dag gjelder aggregater med automatisk start.

Se sak 200300649, dok 178. Der har ITP gitt krav til at Utbygging skal utarbeide drifts og feilrettingsmaler, og at RØ skal utarbeide rutiner for funksjonstesting, batterikapasitet, mv. Når dette er klart bør det kontrolleres av ITP og tas inn i generisk arbeidsrutine. HSF 23.11.07

Gammel tekst: Aggregater bør revideres og vedlikeholdes avhengig av antall starter og/eller driftstid i henhold til leverandørens anvisninger.

Ny tekst: Aggregater bør startes, revideres og vedlikeholdes avhengig av antall starter og/eller driftstid i henhold til leverandørens anvisninger.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Minst like god

2.2 A - tilgjengelighet

Minst like god

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Minst like god

2.4 S - sikkerhet

Minst like god

2.5 L - levetid

--

2.6 K - kapasitet

--

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefales

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Behandlet 25.11.11

5 Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes

Endringen gjennomføres