546 2011 Endringsartikkel 166

1 Endringsinformasjon

EndringsID 166
Forslagsdato 2011-12-13
Forslagsstiller Frank Martinsen
Klassifisering Kravendring
Bok 546
Kapittel 12 Nødfrakobling
Avsnitt 2 Teknisk løsning
Forslagstekst

Alle elektrifiserte banestrekninger uten ATC eller ERTMS skal ha nødfrakoblingsanlegg.

Vedlegget viser rapport fra Det norske Veritas angående risikoanalyse for fjerning av system for nødfrakobling.

Rapporten fra DNV er ikke endelig med signaturer.

Forslag til endringer av komponenter i forbindelse med nødfrakoblingen som er anbefalt i rapport EB.800102-000 inkluderes.

Referansedokumenter Nødfrakobling_høring-rev4.pdf

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Økt pålitelighet. Det vurderes slik at fjerning av systemet for nødfrakobling vil forbedre påliteligheten for jernbanen, ved at færre feil skjer.

2.2 A - tilgjengelighet

Økt tilgjengelighet. Det vil oppstå noe færre forsinkelsestimer ved å fjerne nødfrakoblingen.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Økt vedlikeholdbarhet. Dagens nødfrakoblingssystem er beheftet med mange feil. Selv om systemet for nødfrakobling forbedres, vil det alltid kreve en del vedlikehold og kontroll.

2.4 S - sikkerhet

Uendret sikkerhet. Trafikkstyringsforskriften og trafikkreglene stiller ikke krav til nødfrakoblingssystemet. Det finnes andre barrierer mot fatal hendelse som det stilles mye strengere krav til funksjonaliteten av, enn nødfrakobling. Fjerning av systemet for nødfrakobling vil ikke påvirke sikkerheten på strekninger med bl.a. ATC og GSM-R.

2.5 L - levetid

Ingen endring.

2.6 K - kapasitet

Ingen endring.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

Det har vært et avsluttende møte etter at Det norske Veritas har levert sin risikoanalyse. DNV anbefaler at system for nødfrakobling fjernes på strekninger med ATC. Dette ga gruppen sin tilslutning til. Møtereferatet har saksreferanse 201101543-1

3 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefales godkjent

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Forslaget er behandlet

5 Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes

Endringen gjennomføres