546 2011 Endringsartikkel 200

1 Endringsinformasjon

EndringsID 200
Forslagsdato 2011-12-21
Forslagsstiller Stanislav Pika
Klassifisering Kravendring
Bok 546
Kapittel 5 Energiforsyning
Avsnitt 12.3 Krav til reléplan
Forslagstekst Kravene i avsnittet ble diskutert på møtet mellom Bane Energi og Teknologistaben Teknikk Elkraft den 16. desember 2011. Med bakgrunn i de ting som det ble enighet om på møtet ble det utarbeidet et forslag til teksten. Kravene ble presisert, og det skilles mellom funksjonskrav og forslag til mulige løsninger. Forslaget følger nedenfor. Kommentarer til endringene som er gjort sammenlignet med den gamle teksten er gitt i den vedlagte PDF-filen.

"Før idrifttakelse av nye vern skal det for alle involverte enheter utarbeides reléplaner. Ved endring av en eksisterende enhets struktur eller oppbygning (som for eksempel ved bygging av nye matestasjoner eller endringer av overføringsevne) skal det for alle involverte enheter vurderes om endring av verninnstillingen er nødvendig. Nødvendige vernendringer skal gjennomføres før nytt anlegg settes i drift. Reléplaner for enheten skal verifisere at teknisk regelverk oppfylles i den delen som omfatter innstilling av vern, det vil si følgende avsnitt i foreliggende kapittelet: 12.1, 12.6, 12.7, 12.8 (med unntak av gamle anlegg som ikke er utstyrt med bryterfeilvern) og 12.9 (gjelder kun for statiske omformeraggregater som problematikken er aktuell for). Reléplanen skal deles opp stasjonsvis (matestasjon/koblingshus). I tillegg skal det utarbeides innstillingsark for hver utgående linjeavgang. Utskrift fra reléprøveapparat ansees som tilstrekkelig dokumentasjon av innstilte verdier i vernet. Releplanen skal inneholde den informasjon og de vurderinger som ligger til grunn for innstillingene og de eventuelle kompromisser som er inngått. Planen skal inneholde oversikt over de vern og innstillinger den omfatter. Planen kan inneholde impedansplandiagram ved innstilling av distansevern, kortslutningsberegninger ved innstilling av overstrømsvern og tid-strømdiagram ved bruk av overstrømsvern med inverstidskarakteristikker. Reléplaner bør inneholde beskrivelse av arbeidets omfang, enlinjeskjema, generelle kriteria for innstilling og marginer, tabeller over alle vern og innstillinger, kommentarer til diagrammmer, sammenstilling og konklusjon. Alle kilder som har vært brukt under arbeid med reléplanen må være henvist til i teksten. Et eksempel på en slik plan er gitt i Vedlegg a1. Reléplanen skal dokumentere at vernene beholder sin funksjon ved regenerativ bremsing fra tog inn i enheten. Dersom vernet har flere parametersett, skal det angis betingelser for bruk av de ulike sett. Ved utarbeidelse av reléplaner skal det benyttes oppdaterte impedansmålinger på enheten (kontaktledningsanlegget) for hver utgående linje i enhetens fulle lengde. Målingene med tilhørende utregninger skal dokumenteres. Reléplaner skal fremlegges for Jernbaneverket Teknologi for godkjenning ved permanente endringer og for nye anlegg. For endringer med varighet kortere enn ett år er utarbeidelse eller oppdatering av innstillingsark for hver utgående linjeavgang sammen med et notat som begrunner endringene tilstrekkelig som underlag for godkjenning."

Referansedokumenter 546.5.12.3 Forslag til endring.pdf

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ikke relevant.

2.2 A - tilgjengelighet

Ikke relevant.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ikke relevant.

2.4 S - sikkerhet

Ikke relevant.

2.5 L - levetid

Ikke relevant.

2.6 K - kapasitet

Ikke relevant.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Dokument 201101543-4 i Saksrommet

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Forslaget er behandlet.

5 Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes

Endringen gjennomføres