546 2012 Endringsartikkel 387

1 Endringsinformasjon

EndringsID 387
Forslagsdato 2012-06-22 15:51:53
Forslagsstiller Stanislav Pika
Klassifisering Kravendring
Bok 546
Kapittel 5 Energiforsyning
Avsnitt 12.3 Krav til reléplan
Forslagstekst I dag finnes det i Jernbaneverkets tekniske regelverk krav om at reléplaner skal godkjennes av Jernbaneverket Teknologi, selv om reléplanlegging i utgangspunktet er infrastruktureierens (Jernbaneverket Bane sitt) ansvar. Kravet ble innført i regelverkets versjon datert 2000-01-01, og grunnet til dette var at daværende Hovedkontoret opplevde at kvaliteten til reléplanene var utilstrekkelig.

Dette er unødvendig ressurskrevende for Teknologi, og er heller ikke praksis på noen andre områder. For å opprettholde kvaliteten til reléplanlegging foreslås det å fjerne dagens krav om godkjenning av Jernbaneverket Teknologi og i stedet stille krav til kompetansen til de som er involvert i den og til grunnlag for reléplaner.

--- TEKST BEGYNNER ---

a) Utarbeidelse og kontroll: Reléplanen skal utarbeides og kontrolleres av to ulike personer.

  1. Utførelse: Reléplaner for både nye og eksisterende anlegg skal baseres på krav til vern og reléplaner i Jernbaneverkets tekniske regelverk.
  2. Utførelse: Utarbeidet reléplan skal foreligge for kontroll sammen med grunnlagsdata.
  3. Kompetanse: Utarbeider og kontrollør skal ha kompetanse i elkraft på ingeniørnivå
  4. Kompetanse: Utarbeider og kontrollør skal ha eller tilegne seg kjennskap til banestrømforsyning (dvs. klar over momenter som er annerledes i banestrømforsyning enn i vanlig elkraftforsyning) og det aktuelle (planlagte eller eksisterende) anlegget

b) Godkjenning: Etter at reléplanen er kontrollert, skal den godkjennes av en person som er delegert myndighet fra infrastruktureieren.

  1. Utførelse: Godkjenner skal minimum sjekke at prosessen i punkt a) er fulgt og akseptere releplanen for implementering
  2. Utførelse: Utarbeidet og kontrollert reléplan skal foreligge for godkjenning sammen med grunnlagsdata og eventuelle kommentarer fra kontrolløren.
  3. Utførelse: Godkjenner kan også være utarbeider eller kontrollør av reléplanen

--- TEKST SLUTTER ---

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Eksisterende tekst som foreslås fjernet: Reléplaner skal fremlegges for Jernbaneverket Teknologi for godkjenning ved permanente endringer og for nye anlegg. For endringer med varighet kortere enn ett år er utarbeidelse eller oppdatering av innstillingsark for hver utgående linjeavgang sammen med et notat som begrunner endringene tilstrekkelig som underlag for godkjenning.


2.1 R - pålitelighet

Ingen negativ endring

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen negativ endring. Forhåpentligvis gir redusert behandlingstid mer tilgjengelige infrastrukturanlegg.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen negativ endring

2.4 S - sikkerhet

Ingen negativ endring

2.5 L - levetid

Ingen negativ endring

2.6 K - kapasitet

Ingen negativ endring

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

201101543-16

2.8 Høringskommentarer

Forslaget har vært diskutert og aksepter i arbeidsgruppen for gjennomgang av teknisk regelverk for vern. Forslaget er også sendt til BEP og BTE uten negative tilbakemeldinger.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Slik regelverket står i dag skal JBV Teknologi både ha planer til godkjenning og motta dispensasjonssøknad dersom krav i regelverket ikke oppfylles. Dette er unødig dobbeltarbeid.

Dersom en ikke skal binde opp ressurser i Teknologi til godkjenning av releplaner må enten prosjektene som trenger de godkjente releplanene forsinkes eller så må kvaliteten på releplanene sikres på en annen måte. Dette forslaget tilfredsstiller alternativ to.

--Steinar Danielsen 22. jun 2012 kl. 16:16 (CEST)

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja

4 Behandling i godkjenningsrådet

Endringen gjennomføres