546 2016 Endringsartikkel 1290

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1290
Forslagsdato 11.12.2015
Forslagsstiller Øyvind Stensby
Klassifisering Kravendring
Bok 546 Banestrømforsyning, prosjektering og bygging
Kapittel 5 Energiforsyning
Avsnitt 13.2.2
Forslagstekst Følgeendringer etter revisjon av 510/6 - Jording og returkrets.
 1. "Høyspenningsrom utføres med egen jordsamleskinne som igjen er tilknyttet hovedjord-samleskinne." - Håndtert av 510/6 - Jording og returkrets - 11.3 - Eltekniske hus.
 2. "Jordsamleskinnen skal monteres i 15 kV-rommet." - Dette bør være et resultat av prosjektering, og det er ikke viktig hvordan dette utføres. Nytt 510/6 - Eltekniske hus - krever trestruktur på jordingsanlegget. Jeg vurderer at det er tilstrekkelig.
 3. "Høyspenningsskapene skal ha tilkoblingspunkt for arbeidsjord i front." - Dette håndteres ikke av 510/6-Jording og returkrets. Vurder eventuelt å ta inn dette som et utførelseskrav til høyspenningsanleggene i regelverk for koplingsanlegg. Jeg her bør uansett tilstrekkelig god utførelse være dekket av forskrifter og standarder for slike anlegg - jeg forstår ikke hvorfor vi skal ha tilleggskrav om det, og foreslår at vi tar bort dette kravet.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Generell vurdering som ligger til grunn for RAMSLK-vurderingen:

 1. Kravet tas ut av 546/5, men ingen endring ettersom ivaretatt annet sted i regelverket, dvs. 510/6#11.3 c)
 2. Kravet beholdes som en mulighet ("kan") i 546/6 med begrunnelse i hensiktsmessig løsning (oversiktlig anlegg, nærhet til mate- og returkabler og adgangsbegrensning). Denne praksisen ble visstnok innført på Gardermobanen, tidligere var denne skinna normalt plassert i kabelkjelleren. Merk at manglende oppfyllelse av dette ikke påvirker mulighet for arbeidsjording som følger av neste punkt.
 3. Kravet tas ut av 546/5, men ingen endring ettersom funksjonen er ivaretatt av krav til lett tilgjengelig tilkoblingspunkter for bryterskap og -felt i NEK440 punkt 8.4.4

2.1 R - pålitelighet

 1. Ingen endring
 2. Ingen endring
 3. Ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

 1. Ingen endring
 2. Ingen endring
 3. Ingen endring

2.3 M - vedlikeholdbarhet

 1. Ingen endring
 2. Ingen endring
 3. Ingen endring

2.4 S - sikkerhet

 1. Ingen endring
 2. Ingen endring
 3. Ingen endring

2.5 L - levetid

 1. Ingen endring
 2. Ingen endring
 3. Ingen endring

2.6 Ø - økonomi

 1. Standardisering av krav fra JBV til leverandører som i prinsippet kan redusere kostnadene
 2. Ingen endring, men JBV tydeliggjør hva vi anser er en hensiktsmessig løsning.
 3. Standardisering av krav fra JBV til leverandører som i prinsippet kan redusere kostnadene

2.7 K - kapasitet

 1. Ingen endring
 2. Ingen endring
 3. Ingen endring

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

Punkt 2 er diskutert mellom Teknologi, Energi Drift og Plan og Teknikk Elkraft og Tele uten særlig dissens.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Forslag til kravtekst punkt 2: Hensiktsmessig plassering av jordsamleskinnen kan være i rom for utgående koblingsanlegg på grunn av oversiktelig og standardisert anlegg, nærhet til mate- og returkabler samt adgangsbegrensning.

Innstiller på endringen:

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Prosjekter

OK

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --