546 2016 Endringsartikkel 1321

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1321
Forslagsdato 17.01.2016
Forslagsstiller Steinar Danielsen
Klassifisering Kravendring
Bok 546 Banestrømforsyning, prosjektering og bygging
Kapittel 4
Avsnitt 5 Elektrisitetsmålere
Forslagstekst Forslag til oppdatering av TRV 546/4#5 Elektrisitetsmålere med tydeligere forklaring, forenkling og tilpasning av kravbildet til Forskrift om kraftomsetning og nettjenester om AMS (Avanserte Måle- og Styringssystemer).
Referansedokumenter

2 Konkret endringsforslag

Ny introduksjon:

Jernbaneverkets standardvilkår for avregning av 16 2/3 Hz energi regulerer avregning og tariffer for energiforbruk i kraftsystemet. Under følger krav som gjelder for elektrisitetsmålere i banestrømforsyningen (dvs. i høyspennings distribusjonsnett) og som brukes til avregning av energi eller beregning av tariffer. For målere i lavspennings distribusjonsnett (dvs. på lavspenningsnivå) som gir grunnlag til for beregning av økonomisk oppgjør gjelder Forskrift om krav til elektrisitetsmålere. Intensjonen er å følge prinsippene til avanserte måle- og styringssystemer (AMS) i Forskrift om kraftomsetning og nettjenester § 4-2 så langt som relevant for Jernbaneverkets anvendelse som angitt nedenfor. For energileveranse til eksterne forbrukspunkter må vi imidlertid forvente at forskriften gjelder fullt ut. Krav til plassering av elektrisitetsmålere er gitt i relevante kapitler ellers i regelverket når Jernbaneverket opptrer som nettselskap.

Erstatning for dagens krav c-e:

c) AMS: Elektrisitetsmålere som brukes som grunnlag for beregning av økonomisk oppgjør eller tariffer skal for korrekt avregning og nødvendig informasjon til styring av eget strømforbruk utstyres med avansert måle- og styringssystem (AMS) etter intensjonen i Forskrift om kraftomsetning og nettjenester.

  1. Utførelse: For forbruk hos infrastruktureier er krav a, b, d, g og h i §4-2 relevante og viktige.
  2. Utførelse: For utveksling av energi i grensesnitt mellom kontaktledningsnett eller mellom matestasjon og kontaktledningsnett gjelder i tillegg til Utførelse 1 at registrering av aktiv og reaktiv energi skal være separat for hver retning på grunn av påregnelig effektretning.
  3. Utførelse: For enklest mulig bruk skal målerne være fjernavleste.

der a) lagre måleverdier med en registreringsfrekvens på maksimalt 60 minutter, og kunne stilles om til en registreringsfrekvens på minimum 15 minutter, b) ha et standardisert grensesnitt som legger til rette for kommunikasjon med eksternt utstyr basert på åpne standarder, c) kunne tilknyttes og kommunisere med andre typer målere, d) sikre at lagrede data ikke går tapt ved spenningsavbrudd, e) kunne bryte og begrense effektuttaket i det enkelte målepunkt, unntatt trafomålte anlegg, f) kunne sende og motta informasjon om kraftpriser og tariffer samt kunne overføre styrings- og jordfeilsignal, g) gi sikkerhet mot misbruk av data og uønsket tilgang til styrefunksjoner og h) registrere flyt av aktiv og reaktiv effekt i begge retninger.


3 Vurdering av endringen

a) Tidsoppløsning, b) Fjernavlesning og h) Telleverk finnes som krav i TRV fra før. Nye relevante og viktige krav er b) Standardisering, d) sikring og g) sikring.

3.1 R - pålitelighet

Ikke for jernbanesystemet, energimålefunksjonens pålitelighet er forventet å gi bedre pålitelighet pga. b), d) og g)

3.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

3.3 M - vedlikeholdbarhet

b) standardisering gir bedre vedlikeholdbarhet.

3.4 S - sikkerhet

Ingen endring

3.5 L - levetid

b) åpen standard gir bedre levetid ettersom ikke alt trenger å byttes samtidig.

3.6 Ø - økonomi

b) åpen standard og d) g) sikring er kan gi bedre økonomi

3.7 K - kapasitet

Ingen endring

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Utfyllende vurdering ligger på dokument 201101543-41

3.9 Høringskommentarer

Forslaget om å ha som intensjon å legge prinsippene til AMS til grunn har vært til kommentering i fagmiljøet (Teknologi, Energi og Infrastruktur miljø) uten at det har kommet reaksjoner (ingen negative, muntlig enkelte positive).

Energi drift har kommentert i epost at det er usikker gevinst av bokstav b) om standardisering for Jernbaneverket og oversender avklaringer om forskriften fra NVE og anbefalinger fra REN. Kommentaren tas til følge.

4 Innstilling fra fagansvarlig

Innstiller på endring. --Steinar Danielsen (diskusjon) 17. jan. 2016 kl. 13:04 (CET)

Innstiller på at Energi drifts kommentar tas til følge og vurderer å fjerne henvisningen til bokstav b). --Steinar Danielsen (diskusjon) 21. jan. 2016 kl. 12:49 (CET)

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

OK

5.2 Prosjekter

OK

5.3 Infrastruktureier

OK

5.4 Teknologi

OK

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres