546 2016 Endringsartikkel 1324

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1324
Forslagsdato 17.01.2016
Forslagsstiller Steinar Danielsen
Klassifisering Nytt krav
Bok 546 Banestrømforsyning, prosjektering og bygging
Kapittel 18 Kraftsystem
Avsnitt 2.2 Funksjoner
Forslagstekst Foreslår at krav om måling av energiuttak fra kontaktledningen m.v. hjemlet i Jernbaneverkets standardvilkår for avregning av 16 2/3 Hz energi tas inn i TRV for å tydeliggjøre kravene. Det er i dag mange anlegg som ikke tilfredsstiller kravene for installering av målere. Alle nye anlegg som bygges bør tilfredsstille disse. I tillegg foreslås en tilpasning av terskelverdi til Forskrift om kraftomsetning og nettjenester.

d) Energimåling av uttak: For bidrag til korrekt avregning og nødvendig informasjon til styring av eget strømforbruk skal uttak på 8000 kWh per kalenderår skal måles og avleses iht. Jernbaneverkets standardvilkår for avregning av 16 2/3 Hz energi og prinsippene i Forskrift om kraftomsetning og nettjenester §3-3.

  1. Utførelse: Se krav til elektrisitetsmålere i Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Elektrisitetsmålere med unntak fra kravene om fjernavlesning og tidsoppløsning.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Energimålerne har til hensikt bidra til korrekt avregning og nødvendig informasjon til styring av eget strømforbruk. I dag er om lag 1,5 GWh av JBVs energiuttak fra kontaktledningen umålt. Det estimeres. 25 av biforbruksanleggene har et årlig estimert forbruk på over 15 000 kWh, 33 over 8 000 kWh. Jernbaneverkets standardvilkår for avregning av 16 2/3 Hz energi krever i dag måling av forbruk over 15 000 kWh.

Det forventes ikke mange nye biforbruksanlegg 16 2/3 Hz ettersom det bygges langsgående 22 kV nett, men kravet bør stå tydelig i regelverket.

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Flere målere å vedlikeholde, men også mindre arbeid i å estimere forbruket som rapporteres inn.

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring

2.5 L - levetid

Ingen endring

2.6 Ø - økonomi

Kravet finnes i standardvilkårene i dag, men innføres også i TRV. Målere gir bedre oversikt over energiforbruket gir bedre muligheter for energiøkonomisering. Tilpasningen til forskriften fra 15 000 til 8 000 anses minimal.

2.7 K - kapasitet

Ingen endring.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

Forslaget om å ha som intensjon å legge prinsippene til AMS og reduksjon av terskelverdi til 8000 kWh til grunn har vært til kommentering i fagmiljøet (Teknologi, Energi og Infrastruktur miljø) uten at det har kommet reaksjoner (ingen negative, muntlig enkelte positive).

3 Innstilling fra fagansvarlig

Innstiller på endringen. --Steinar Danielsen (diskusjon) 17. jan. 2016 kl. 14:58 (CET)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Prosjekter

OK

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --