546 2017 Endringsartikkel 1002

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1002
Forslagsdato 04.12.2014
Forslagsstiller Frank Martinsen
Klassifisering Kravendring
Bok 546 Banestrømforsyning, prosjektering og bygging
Kapittel 11 Fjernstyring
Avsnitt 4.4 Strømforsyning
Forslagstekst Dagens kravtekst er formulert slik:

"Strømforsyningen til understasjonene og RTUene skal være avbruddsfri. Understasjonene og RTUene skal være operativ i minimum 6 timer uten ekstern strømtilførsel. I anlegg med eget stasjonsbatteri skal understasjonen tilkobles dette."

Dette kravet er for strengt og omfattende. Ved bygging av kl-anlegg med AT-system kan det være flere steder der forsyning til manøvermaskin og RTU for lastskillebryter for mating fra PL til KL blir vanskelig. Dette fordi den ligger på steder langt unna elektrisk forsyning. Strømforsyning her kan være i form av reservestrømstransformator, solceller, el. En mulig løsning er reservestrømsforsyning fra PL, og da trenger ikke manøvermaskin tilførsel når denne er spenningsløs. Kravet er for omfattende og rigid i slike tilfeller.

Forlag til nytt krav:

Avbrudsfri strømforsyning til understasjoner og RTUene: Det skal vurderes om strømforsyningen til understasjonene og RTUene må være avbrudsfri, og hvor lang tid anlegget må være oprativt uten ekstern strømforsyning.

1) Vurdering: Viktige systemer og anlegg skal være operativ i minimum 6 timer uten ekstern strømtilførsel.

  * I anlegg med eget stasjonsbatteri kobles understasjonen til dette.
  * Mindre viktige systemer og anlegg behøver ikke avbruddsfri strømforsyning.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Forslaget legger feilaktig til grunn at det ikke er tillatt med andre hovedforsyninger enn 50 Hz strøm. Men også etter gjeldende krav er det tillatt å velge hvilken hovedforsyning man ønsker. Kravet er at det skal være avbruddsfri strømforsyning (dvs. batteribackup i tilfelle hovedforsyningen svikter).

Det virker sannsynlig at krav om batteribackup er stilt med tanke på eksisterende anlegg der det normalt finnes en stasjonsbygning med batterier lett tilgjengelig, slik at kostnaden for å sette RTU-er på batteriforsyning er lav. Ved plassering av brytere og RTU der hvor det ikke finnes batterianlegg, og anlegget forsynes med lavspenningsforsyning med normalt god tilgjengelighet og uavhengig av kontaktledningen, framstår kravet slik det står som urimelig og kostnadsdrivende i tilfeller der kravet fører til at det må investeres spesielt i avbruddsfri strømforsyning.

Vi foreslår derfor en endring av kravet slik at krav om avbruddsfri strømforsyning (med batterier) kun skal brukes der det er nødvendig (der hovedforsyningen er basert på kontaktledningsspenning, eller for øvrig har dårlig tilgjengelighet), eller der hvor merkostnaden for tilknytning er lav (det vil si der et batterianlegg allerede finnes, som man uten store konstnader kan kople seg til).

Vi ser ikke for oss at omfanget av anlegg uten avbruddsfri strømforsyning blir veldig omfattende, ettersom brytere i hovedsak plasseres der det er tekniske bygg eller stasjonsbygninger, normalt med batterianlegg. Men i tilfeller der brytere ikke er plassert slik at det er rimelig å tilknytte seg et eksisterende batterianlegg vil dette føre til kostnadsbesparelse. Det er og aktuelt for tekniske bygg som har strømforsyning med svært høy tilgjengelighet, at bygget bygges uten batterianlegg. Men først og fremst ser vi for oss at sammenkoplingsbryter mellom PL og KL ved bygging av AT-system kan bli bygget uten avbruddsfri strømforsyning dersom de forsynes fra lokal lavspenningsforsyning.

Revidert forslag:

Avbruddsfri strømforsyning: Strømforsyning til RTU-er som styrer kontaktledningsbrytere skal være avbruddsfri der dette er vesentlig for tilgjengligheten for drift og vedlikehold, og bør være avbruddsfri der dette ikke fører til urimelig økning i kostnad.

 1. Utførelse: Strømforsyning til RTU-er som får sin forsyning fra kontaktledningsanlegget skal være avbruddsfri, for å sikre at bryteren kan fjernstyres også når kontaktledningsanlegget ikke har spenning.
 2. Utførelse: Strømforsyning til RTU-er som får sin forsyning fra kilder med lav tilgjengelighet, spesielt forsyninger basert på alternative kilder som sol, vind, etc. skal være avbruddsfri.
 3. Utførelse: Dersom en avbruddsfri strømforsyning er etablert på stedet for andre formål, denne har tilstrekkelig ledig kapasitet og tilkopling til denne ikke er kostnadsdrivende, bør RTU forsynes fra denne avbruddsfrie strømforsyningen..
 4. Utførelse: Avbruddsfri strømforsyning til RTU-er som fjernstyrer et stort antall brytere, eller brytere som har en særlig viktig funksjon, kan vurderes selv om kilden har høy tilgjengelighet og avbruddsfri strømforsyning er kostnadsdrivende; eventuell vurdering skal dokumenteres.
 5. Utførelse: Ut over ovenstående skal det ikke investeres i avbruddsfri strømforsyning for RTU-er.
  Dersom kilden har normalt høy tilgjengelighet og er uavhengig av kontaktledningen, er tilgjengelighet for fjernstyring av kontaktledningsbrytere normalt ikke er så kritisk for jernbanens tilgjengelighet at det forsvarer investeringen.

Kapasitet for avbruddsfri strømforsyning: Der det etableres avbruddsfri strømforsyning for forsyning av RTU og fjernstyring av kontaktledningsbrytere, skal kapasiteten for batteriene vurderes opp mot forventet utetid for kilden og bruk av bryteren(e).

 1. Utførelse: Den avbruddsfrie strømforsyningen bør dimensjoneres tilstrekkelig for forventet betjening av kontaktledningsbryteren for feilsøking og vedlikehold i løpet av perioden med brudd i hovedforsyningen.
Det kan forventes at utetiden for ekstern 50 Hz forsyning vil være kortvarig (~1 - 2 timer), mens utetiden for strømforsyning fra kontaktledningsanlegget kan være mer langvarig ved vedlikehold (~6 - 24 timer avhengig av sted).

Antall bryterkoblinger ved vedlikehold antas å være en utkopling i starten av en arbeidsperiode, og en innkobling mot slutten av en arbeidsperiode.

Antall bryterkoblinger for en enkelt kontaktledningsbryter ved feilsøking antas å være i størrelsesorden 1 - 2 ut- og innkoblinger i løpet av en periode på rundt 10 minutter.

Det er rimelig å dimensjonere en avbruddsfri strømforsyning med marginer slik at det blir mulig å gjennomføre noen koblinger utover de antakelsene som gjøres.

---

For punktet om RTU-er som får forsyning fra kontaktledningen er det i første rekke tenkt på RTU-er som styrer skillebryter mellom PL og kl. Men det kan også være aktuelt for RTU-er som styrer andre brytere. Det er nødvendig at muligheten for fjernstyring av disse bryterne opprettholdes også når spenningen er borte fra kl. Dette gjelder spesielt for feilsøking og for eksisterende konsept for spenningssetting av strekninger, der spenningssetting skal gjøres med effektbryter i koplingsanlegg. Da vil all innkopling av bryteren skje ved først å frakople hele matestrekningen, deretter betjene kontaktledningsbryteren inn (mens kontaktledningen er i spenningsløs tilstand), for så å spenningssette hele strekningen med effektbryter.

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

En økt teoretisk risiko (men likevel svært liten) for at brytere ikke kan betjenes når det er behov for det (ved utfall av strømforsyning), og dermed at tog ikke kan passere som planlagt.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

En økt teoretisk risiko (men likevel svært liten) for at brytere ikke kan betjenes når det er behov for det (ved utfall av strømforsyning), og dermed at vedlikehold ikke kan utføres som planlagt. For vedlikehold er det mulig å betjene en bryter lokalt, men det må påregnes at det går med en del ekstra tid både til å identifisere feilen og kanskje også for reise til stedet der bryteren er for å betjene den.

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring.

2.5 L - levetid

Ingen endring.

2.6 Ø - økonomi

Reduserte investerings- og vedlikeholdskostnader tilknyttet avbruddsfri strømforsyning i tilfeller der alternativet ellers vil være å investere i avbruddsfri strømforsyning. Vi tror ikke det vil føre til at veldig mange anlegg blir bygget uten avbruddsfri strømforsyning. Vi vurderer det slik at i de tilfellene det er aktuelt å unnlate å bygge avbruddsfri strømforsyning, vil kostnadsreduksjonene dominere over den økte teoretiske risikoen beskrevet under A og M for aktuell bryter.

2.7 K - kapasitet

Ingen endring.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

Forslaget har vært på høring hos Energi og svaret er behandlet og forslaget justert slik at understasjoner for matestasjoner og koplingsanlegg ikke omfattes av kravet.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Innstiller på endringen --Steinar Danielsen (diskusjon) 10. jan. 2018 kl. 15:39 (CET)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 17. jan. 2018 kl. 11:54 (CET)

4.2 Prosjekter

ok

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 16. jan. 2018 kl. 14:57 (CET)

4.4 Teknologi

ok--Christopher Schive (diskusjon) 22. jan. 2018 kl. 12:18 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres.

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --