546 2017 Endringsartikkel 1625

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1625
Forslagsdato 05.01.2017
Forslagsstiller Steinar Danielsen
Klassifisering Nytt krav
Bok 546 Banestrømforsyning, prosjektering og bygging
Kapittel 18 Kraftsystem
Avsnitt 3.2 Sårbarhet.
Forslagstekst Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen (beredskapsforskriften) ble innført i 2013. Forskriften er vurdert i lys av Jernbaneverkets banestrømforsyning i dokument 201700616-1 med tilhørende forslag til endring av teknisk regelverk.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 Forslag

Ekstraordinære forhold er, jf. Beredskapsforskriften §5-1:
 • uvær og annen naturskade,
 • brann og eksplosjoner,
 • alvorlig teknisk svikt og
 • innbrudd, hærverk, sabotasje og andre kriminelle handlinger

e) Sikring: Kraftsystemet skal sikres mot ekstraordinære forhold etter risiko og sårbarhetsvurderinger hjemlet i Forskrift om sikring på jernbane (Sikkerhetshåndboka STY-601011), FEF §2-2, Jernbaneinfrastrukturforskriften §3-1 (RAMS) og krav i Teknisk regelverk for øvrig.

 1. Utførelse: Teknisk regelverk Banestrømforsyning og Felles elektro stiller relevante krav til sikring av elektrotekniske anlegg med tanke på overspenninger, reservestrømforsyning og utforming av elektrotekniske bygninger og rom.
 2. Utførelse: Beredskapsforskriften med veiledning, spesielt §5, inneholder relevante krav til sikring av energiforsyningsanlegg og bør følges så langt som rimelig for banestrømforsyningsanlegg (inklusive kontaktledning) der Teknisk regelverk eller andre kravsamlinger ikke stiller andre krav.

Tabell 1 gir forslag til typisk klassifisering av anleggene som utgangspunkt for den spesifikke risikovurderingen (jf. Beredskapsforskriften §5-8).


Tabell 1: Forslag til typisk klassifisering av banestrømforsyningsanlegg
Klasse iht. Beredskapsforskriften Konsekvens Eksempel
Uklassifisert Begrenset lokal Sonegrensebrytere og andre mindre matestasjoner og koblingshus samt mindre viktig kontaktledning (etter særskilt vurdering)
1 Lokal på strekningsnivå (større andel) Matestasjoner, koblingshus, elkraftsentraler og ledningsanlegg
2 Regional Matestasjoner, koblingshus og elkraftsentraler som er spesielt viktige for trafikken på flere banestrekninger eller en i region (eks. Oslo S)
3 Landsdekkende Fjernstyringsanlegg Elkraft (FJEL) (vurder nærmere i risikovurderingen)

2.2 R - pålitelighet

Klart tilstrekkelig minimumsnivå på sikring kan bidra til færre feil og driftsforstyrrelser på grunn av ekstraordinære forhold.

2.3 A - tilgjengelighet

Klart tilstrekkelig minimumsnivå på sikring kan bidra til tilgjengelige anlegg også under og etter ekstraordinære forhold.

2.4 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

2.5 S - sikkerhet

Klart tilstrekkelig minimumsnivå på sikring kan bidra til høyere sikkerhet for både

 • 1. person (strømforsyning i kritiske situasjoner gir færre situasjoner hvor togselskapenes kunder er innblandet),
 • 2. person (mindre behov for JBVs personell til ut og håndtere situasjoner som oppstår) og
 • 3. person (mindre sannsynlig at utenforstående kan skade seg på våre anlegg, skjønt det uansett er dekket av FEF).

2.6 L - levetid

Ingen endring.

2.7 Ø - økonomi

Klart tilstrekkelig minimumsnivå på sikring kan bidra til at vi lager bedre anlegg første gangen og ikke må endre eller oppgradere i ettertid.

2.8 K - kapasitet

Ingen endring.

2.9 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Dokument 201700616-1 inneholder bakgrunnsvurdering for forslaget.

2.10 Høringskommentarer

Forslaget med bakgrunnsvurdering er sendt på høring til:

 • Teknologi - kommentarer mottatt
 • Energi - kommentarer mottatt
 • Driftsleder Oslokorridoren - ingen kommentarer mottatt
 • Plan og teknikk - ingen kommentarer mottatt

Mottatte kommentarer er tatt til etteretning i dokument 201700616-1 og har i de fleste tilfeller ført til endringer og forbedringer i forslaget. Det er også avholdt et møte om forslaget mellom Teknologi Elkraft og Energi Drift.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Innstiller på endringen --Steinar Danielsen (diskusjon) 5. jan. 2017 kl. 13:23 (CET)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

Ok --Erik Borgersen (diskusjon) 17. jan. 2017 kl. 12:18 (CET)

4.2 Prosjekter

OK --Nerbre (diskusjon) 21. jan. 2017 kl. 14:05 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok--Jens Melsom (diskusjon) 26. jan. 2017 kl. 21:24 (CET)

4.4 Teknologi

Kontaktledning er nevnt, men gjenfinnes ikke i eksempeltabellen. Vurdere å ta dette med.

ok--Tore Telstad (diskusjon) 23. jan. 2017 kl. 11:00 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --