546 2018 Endringsartikkel 1965

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1965
Forslagsdato 16.01.2018
Forslagsstiller Tore Telstad
Klassifisering Kravendring
Bok 546 Banestrømforsyning, prosjektering og bygging
Kapittel 12
Avsnitt
Forslagstekst Etter flere års venting er det endelig besluttet å digitalisere NFK i tråd med forslaget fra Teknologi Elkraft i 2013.

Jeg foreslår at hele dagens kapittel fjernes og erstattes med følgende.: (NB - legg merke til XXXX og vedlegg (tre totalt))

Hensikt og omfang Med Nødfrakobling (NFK) menes en funksjon for hurtig utkobling av kontaktledningsspenning på en matestrekning hvor faren for en alvorlig hendelse er oppdaget og der frakoblingen vil bidra til å begrense eller fjerne faren. NFK utføres av togleder eller togekspeditør (TXP), og funksjonen er tilgjengelig på alle elektrifiserte banestrekninger.

Teknisk løsning Dagens utrustning består av kobbersløyfer mellom alle matestasjoner og med serielle reléer. Denne teknologien er foreldet, og ledergruppen i Infrastruktur bestemte 5. desember 2017 å digitalisere NFK. Ny løsning for NFK vil ha samme grensesnitt for togleder og TXP som i dag, men kommandoen vil gå til sentralen for fjernkontroll elkraft (FJEL). I FJEL vil systemet automatisk respondere med å sende UT-kommando til de relevante høyspenningsbrytere på aktuell strekning. Se XXXX og XXXX for saksfremlegg og beslutning i Infrastrukturs ledergruppe (To vedlegg)

For nærmere informasjon om nytt system – se XXXXX (ENDRINGSANALYSE Vurdering av konsekvenser ved å overføre funksjonen for nødfrakobling til fjernstyringssystemet for elkraft).

Ansvarlig for gjennomføring av digitaliseringsprosjektet er Infrastruktur/Energi. Ny løsning for NFK skal være på plass innen 2019. Etter dette kan alle eksisterende NFK-utrustning avvikles/saneres.

Som følge av ovenstående utgår alle krav til infrastrukturprosjekter om å bygge systemer/utrustning for NFK. De endelige kravene til den nye løsningen vil utvikles basert på føringene i nevnte endringsanalyse og i tett dialog mellom Teknologi (kravstiller) og brukere.

Referansedokumenter

PIFA_Endringsanalyse - Nødfrakobling ENDELIG 001-001 m kommentarer.pdf
Nødfrakobling NFK revidert saksfremlegg 051217.pdf
Beslutning fra ledermøte.pdf

2 Vurdering av endringen

Vurdering av endringen er gjort i referansedokumentene. I følge det operative miljøet (trafikk og sakkyndig driftsledere) i 2013 er det viktig at funksjonaliteten og navn beholdes selv om teknisk utførelse endres for å beholde eksisterende rutiner og instrukser. Se foreslått ny tekst nederst i artikkelen.

2.1 R - pålitelighet

  • Vesentlig bedring - Eksisterende teknisk løsning var sårbar for forstyrrelser som kunne gi utilsiktet utløsning eller hindre tilsiktet utløsning.

2.2 A - tilgjengelighet

  • Vesentlig bedring - Eksisterende teknisk løsning var sårbar for forstyrrelser som kunne gi utilsiktet utløsning

2.3 M - vedlikeholdbarhet

  • Vesentlig bedring - Eksisterende teknisk løsning krever vesentlig vedlikehold inklusive test som påvirker togtrafikken hver måned. Ny teknisk løsning baseres på eksisterende infrastruktur der vedlikeholdet utføres uansett.

2.4 S - sikkerhet

  • Ingen endring - funksjonaliteten beholdes
  • Ingen/marginal endring - teknisk løsning endres.

2.5 L - levetid

Vesentlig endring - Overgang fra gammel teknologi til ny teknologi

2.6 Ø - økonomi

  • Økt - investeringskostnad estimert til 6 MNOK

2.7 K - kapasitet

  • Ingen endring

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Se referansedokumenter.

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Innstiller på endringen --Steinar Danielsen (diskusjon) 19. jan. 2018 kl. 14:30 (CET)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 22. jan. 2018 kl. 12:53 (CET)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 22. jan. 2018 kl. 12:44 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 21. jan. 2018 kl. 19:45 (CET)

4.4 Teknologi

ok--Christopher Schive (diskusjon) 22. jan. 2018 kl. 12:53 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --

5 Foreslått ny tekst

5.1 Hensikt og omfang

Med Nødfrakobling (NFK) menes en funksjon for hurtig utkobling av kontaktledningsspenning på en matestrekning hvor faren for en alvorlig hendelse er oppdaget og der frakoblingen vil bidra til å begrense eller fjerne faren. NFK utføres av togleder eller togekspeditør (TXP), og funksjonen er tilgjengelig på alle elektrifiserte banestrekninger.

5.2 Teknisk løsning

Dagens utrustning består av kobbersløyfer mellom alle matestasjoner og med serielle reléer. Denne teknologien er foreldet, og ledergruppen i Infrastruktur bestemte 5. desember 2017 å digitalisere NFK. Ny løsning for NFK vil ha samme grensesnitt for togleder og TXP som i dag, men kommandoen vil gå til sentralen for fjernkontroll elkraft (FJEL). I FJEL vil systemet automatisk respondere med å sende UT-kommando til de relevante høyspenningsbrytere på aktuell strekning. Se XXXX og XXXX for saksfremlegg og beslutning i Infrastrukturs ledergruppe (To vedlegg)

For nærmere informasjon om nytt system – se XXXXX (ENDRINGSANALYSE Vurdering av konsekvenser ved å overføre funksjonen for nødfrakobling til fjernstyringssystemet for elkraft).

Ansvarlig for gjennomføring av digitaliseringsprosjektet er Infrastruktur/Energi. Ny løsning for NFK skal være på plass innen 2019. Etter dette kan alle eksisterende NFK-utrustning avvikles/saneres.

Som følge av ovenstående utgår alle krav til (infrastruktur)prosjekter om å bygge systemer/utrustning for NFK. Krav til den nye løsningen vil utvikles basert på føringene i nevnte endringsanalyse og i tett dialog mellom Teknologi (kravstiller) og brukere.