546 2021 Endringsartikkel 2922

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2922
Forslagsdato 08.02.2021
Forslagsstiller Tore Telstad
Klassifisering Kravendring
Bok 546 Banestrømforsyning, prosjektering og bygging
Kapittel 2 Systemkrav
Avsnitt 2.1 c)
Forslagstekst Krav03176, punktg 8:

Listen bør oppdateres slik at påvirkningen på NFK-funksjonen undersøkes. Ved eventuell negativ påvirkning, så må manuelle varslingsrutiner til togleder/TXP iverksettes.)

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Hjelpetekst: Definisjon av systemet regelendringen gjelder, hvilke funksjoner systemet har som berøres av endringen, hvordan disse funksjonene påvirker og påvirkes av systemets omgivelser, og hvilke betingelser som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd. Systemet er objektet reglene er assosiert med, det være seg et teknisk system, en konstruksjon, en profil, skilting, naturinngrep, utstyr, en prosess, en fremgangsmåte, en måte å organisere noe på, etc. Systemets funksjoner er de eksterne egenskapene systemet har som gir den ønskede virkning på omgivelsene, bestemt ut fra systemets formål og hensikt.

Endringen gjelder nødfrakoblingsfunksjonen. Nødfrakoblingens hensikt er at trafikkstyrer på en enkel måte hurtig kan koble ut spenningen på kontaktledningsanlegget for å stoppe fremdriften på elektriske tog og forhindre berøring av spenningssatt anlegg på et definert område. Endringen gjennomføres for å sikre at unntakstilfeller håndteres forsvarlig.


3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Endringen gjennomføres for å sikre at unntakstilfeller håndteres forsvarlig.

3.2 A - tilgjengelighet

Endringen gjennomføres for å sikre at unntakstilfeller håndteres forsvarlig.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

N/A

3.4 S - sikkerhet

Endringen gjennomføres for å sikre at unntakstilfeller håndteres forsvarlig.

3.5 L - levetid og kapasitet

N/A

3.6 Ø - økonomi

N/A

3.7 K - klima og miljø

N/A

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Innstilt ny tekst (understreket):

Koblingsmuligheter: Kraftsystemet skal ha tilstrekkelige hurtige koblingsmuligheter for å sikre tilgjengelig effekt, selektiv vernutkobling, feilsøking og -klarering, tilstrekkelig fleksibilitet i togfremføringen og tilstrekkelig tilgjengelighet for vedlikehold.

8. Dokumentasjon: Det bør utføres en systematisk oversikt som beskriver mulige og lovlige koblingssituasjoner, verninnstillinger, nødfrakoblingsstrekninger, eventuelle operative tiltak, etablering av arbeidsområder, mulige korridorer gjennom store stasjoner og restriksjoner basert på tilgjengelighetsanalyse og risikoanalyse for et større område (eksempel Oslo-området, Stavangerområdet etc.) som input til retningslinjer for elkraftoperatør.

9. Operative tiltak: Det bør utarbeides beskrivelse av operative tiltak (for eksempel tiltakskort) til bruk på elkraftsentralen for mulige og lovlige koblingssituasjoner.

Innstiller på endringen. --Steinar Danielsen (diskusjon) 10. feb. 2021 kl. 08:42 (CET)

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

Ok--Erik Borgersen (diskusjon) 10. feb. 2021 kl. 12:29 (CET)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 10. feb. 2021 kl. 13:05 (CET) ok--Magheg (diskusjon) 10. feb. 2021 kl. 13:58 (CET)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 10. feb. 2021 kl. 16:23 (CET)

5.4 Teknologi

Ferdig behandlet i Elkraft, sendes til Godkjenning

OK--Christopher Schive (diskusjon) 10. feb. 2021 kl. 17:04 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!