546 2021 Endringsartikkel 2923

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2923
Forslagsdato 09.02.2021
Forslagsstiller Tore Telstad
Klassifisering Kravendring
Bok 546 Banestrømforsyning, prosjektering og bygging
Kapittel 12 Nødfrakobling
Avsnitt
Forslagstekst Foreslår at eksisterende krav utgår og at det erstattes med følgende:

2 Hensikt og omfang

Nødfrakoblingens hensikt er at trafikkstyrer på en enkel måte hurtig kan koble ut spenningen på kontaktledningsanlegget for å stoppe fremdriften på elektriske tog og forhindre berøring av spenningssatt anlegg på et definert område.

Dette dokumentet omfatter overordnede krav til prosjektering og bygging av nødfrakoblingen som funksjon. Kapittelet erstatter tidligere krav om og til egen nødfrakoblingsutrustning. Etter vedtak i Bane NORs infrastrukturledelse i 2017 erstattes denne utrustningen med en implementering av nødfrakoblingsfunksjonen i trafikkstyringssystemet (TMS) og fjernstyringssystemet for elkraft (FJEL) som en tilleggsbarriere etter ALARP-prinsippet.

3 Funksjonskrav

Omfang: Nødfrakobling skal implementeres på alle elektrifiserte banestrekninger

 1. Utførelse: Banestrekninger skal deles inn i mindre og hensiktsmessige nødfrakoblingsstrekninger for selektiv utkobling:
  • Inndeling i nødfrakoblingsstrekningene bør samsvare med inndeling i matestrekninger.
  • Stasjonsavganger i koblingsanlegg skal løses ut ved utløsning av tilgrensende nødfrakoblingsstrekninger.
 2. Utførelse: Det skal være mulig å endre inndelingen i nødfrakoblingsstrekninger ved behov.
 3. Vurdering: Inndeling av banestrekningen i mindre hensiktsmessige nødfrakoblingsstrekninger skal avgjøres i samråd med ansvarlig enhet for trafikkstyring i Bane NOR
 4. Dokumentasjon: Logisk og geografisk utstrekning av en nødfrakoblingsstrekning skal være klart definert og informert slik at det ikke kan misforstås av togleder eller elkraftoperatør.

Funksjon: Trafikkstyrer skal kunne aktivere nødfrakobling fra trafikkstyringssentral (togleder) eller betjent jernbanestasjon (togekspeditør) for å hurtig frakoble kontaktledningsanlegget på aktuell(e) nødfrakoblingsstrekning(er).

 1. Utførelse: Ved aktivert nødfrakobling skal alle effektbrytere som mater nødfrakoblingsstrekningen automatisk koble ut og gjøre strekningen spenningsløs uten unødvendige forsinkelser.
  • Dersom det for eksempel mates fra en reservebryter, så skal også denne effektbryteren løses ut
  • I eventuelle spesielle driftssituasjoner hvor frakobling av nødfrakoblingsstrekningen ikke er mulig, skal dette på forhånd varsles trafikkstyrer gjennom operative rutiner.
 2. Utførelse: Aktivert nødfrakobling og tilhørende respektive brytere skal registreres i hendeleseloggen.
 3. Operative tiltak: Etter at nødfrakobling er aktivert skal det sikres at det ikke settes spenning igjen på de frakoblede anleggsdelene før faresituasjonen er avklart.
 4. Verifikasjon: Riktig funksjon skal verifiseres med skarp test av nødfrakoblingen på nye strekninger før idriftsettelse og ved endringer eksisterende strekninger.
NFK er en integrert funksjon i FJEL. Dette betyr at det ikke stilles eksplisitte krav til nødfrakoblingsfunksjonen for verken tilgjengelighet, pålitelighet eller responstider utover det som gjelder for driftskontrollsystemet forøvrig. Der vil en bryter kobles ut få sekunder etter aktivering.
Referansedokumenter

4 Systemdefinisjon

Kravendringen gjelder for Nødfrakobling. Nødfrakoblingens hensikt er at trafikkstyrer på en enkel måte hurtig kan koble ut spenningen på kontaktledningsanlegget for å stoppe fremdriften på elektriske tog og forhindre berøring av spenningssatt anlegg på et definert område.

Kapittelet erstatter tidligere krav om og til egen nødfrakoblingsutrustning. Etter vedtak i Bane NORs infrastrukturledelse i 2017 erstattes denne utrustningen med en implementering av nødfrakoblingsfunksjonen i trafikkstyringssystemet (TMS) og fjernstyringssystemet for elkraft (FJEL) som en tilleggsbarriere etter ALARP-prinsippet.

5 Vurdering av endringen

Nedenfor sammenlignes i all hovedsak egenskapene for nytt digitalt system med de gamle NFK-systemene, som var basert på fysiske kobbersløyfer i stor utstrekning med diverse releer som kunne utløses lokalt eller fjernt og således trigge utløsning av utvalgte effektbrytere. Se også "Overføring av funksjon for nødfrakobling til fjernstyringssystemet for elkraft, EH-900125-000" i FDV-arkivet (Proarc) for flere detaljer.

5.1 R - pålitelighet

Det fremstår som åpenbart at påliteligheten blir bedre, da funksjonen i all hovedsak nå kun utnytter eksisterende teknisk utstyr og system for driftskontroll som allerede er etablert og således "arver" den påliteligheten som gjelder for FJEL. Påliteligheten for de gamle utstrakte kobbersløyfer med releer har enkelte ganger vært utfordrende, der eksempelvis ved testing har vært erfart at kretsen ikke har løst som ønsket. Fra ressurspersoner involvert, så er det fremlagt argumenter om at dette delvis kan skyldes uheldig valg av komponenter og også at det er gamle og lange kabler (med mulige skader på isolasjon/termineringer). Det har heller aldri vært gjennomført nødvendige EMC-studier for å sikre ønsket funksjon, og det er indisier på at stor spenningsstigning av jordpotensial der tog (med pådrag) befinner seg kan påvirke sløyfen og dens pålitelighet.

5.2 A - tilgjengelighet

Det fremstår som åpenbart at tilgjengeligheten blir betydelig bedret, da funksjonen i all hovedsak nå kun utnytter eksisterende teknisk utstyr og system for driftskontroll som allerede er etablert og således "arver" tilgjengeligheten som gjelder for FJEL. Tilgjengeligheten for de gamle utstrakte kobbersløyfer med releer har enkelte ganger vært utfordrende, hvor feil på anlegg/utstyr har vært tidkrevende både å identifisere og rette. Det er fremlagt argumenter om at dette delvis kan skyldes uheldig valg av komponenter og også at det er gamle og lange kabler (med mulige skader på isolasjon/termineringer). Det har heller aldri vært gjennomført nødvendige EMC-studier for å sikre ønsket funksjon, og det er indisier på at stor spenningsstigning av jordpotensial der tog (med pådrag) befinner seg kan påvirke sløyfen og dens tilgjengelighet.

5.3 M - vedlikeholdbarhet

Det fremstår som åpenbart at vedlikeholdbarheten blir betydelig bedret, da funksjonen i all hovedsak nå kun utnytter eksisterende teknisk utstyr og system for driftskontroll som allerede er etablert og således "arver" tilgjengeligheten som gjelder for FJEL. Gamle utstrakte kobbersløyfer med releer erstattes med moderne digitale løsninger. I det gamle systemet var spesielt det å avdekke feil (testing), identifisering av feilårsak og feilretting både kostbart og tidkrevende.

5.4 S - sikkerhet

Det er gjennomført en endringsanalyse, der gammelt system for NFK er sammenlignet med en foreslått (og nå bygd) ny digital løsning. I analysen fremkommer det at sikkerheten er like bra eller bedre. For mer detaljer; se "Overføring av funksjon for nødfrakobling til fjernstyringssystemet for elkraft, EH-900125-000" i FDV-arkivet (Proarc).

5.5 L - levetid og kapasitet

Levetid og kapasitet arves i stor grad fra allerede eksisterende nødvendig utstyr for driftskontroll og anses å være god.

5.6 Ø - økonomi

I all hovedsak, så har det her blitt gjort engangsinvesteringer i form av programmering, samt noe kommunikasjonsutstyr. Drift, vedlikehold, testing mm. har svært liten økonomisk påvirkning. I det gamle systemet var spesielt det å avdekke feil (testing), identifisering av feilårsak og feilretting både kostbart og tidkrevende.

5.7 K - klima og miljø

God bedring - ikke behov for autonomt utstyr, da i all hovedsak allerede eksisterende utstyr, godt egnet for omgivelsene, benyttes.

5.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

EH-900125-000 Overføring av funksjon for nødfrakobling til fjernstyringssystemet for elkraft (FDV-arkiv)

5.9 Høringskommentarer

Ansteensen, Prosjektleder for gjennomføring av digital løsning for NFK i Energi, har fått gjennomgang av forslaget og mente dette var nødvendige og tilstrekkelige krav. Borgersen, Trafikk, som kjenner godt både det gamle og det nye konseptet for NFK, har fått gjennomgang av forslaget og hadde ingen innvendinger.

6 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen gjelder teknisk løsning. Tidligere krav til omfang, funksjon og driftsinstrukser er beholdt, men oppdatert. Se komplett tekst nedenfor. Innstiller på endringen. --Steinar Danielsen (diskusjon) 10. feb. 2021 kl. 10:50 (CET)

Omfang: Nødfrakobling skal implementeres på alle elektrifiserte banestrekninger

 1. Utførelse: Banestrekninger skal deles inn i mindre og hensiktsmessige nødfrakoblingsstrekninger for selektiv utkobling:
  • Inndeling i nødfrakoblingsstrekningene bør samsvare med inndeling i matestrekninger.
  • Stasjonsavganger i koblingsanlegg skal løses ut ved utløsning av tilgrensende nødfrakoblingsstrekninger.
 2. Utførelse: Det skal være mulig å endre inndelingen i nødfrakoblingsstrekninger ved behov.
 3. Vurdering: Inndeling av banestrekningen i mindre hensiktsmessige nødfrakoblingsstrekninger skal avgjøres i samråd med ansvarlig enhet for trafikkstyring i Bane NOR
 4. Dokumentasjon: Logisk og geografisk utstrekning av en nødfrakoblingsstrekning skal være klart definert og informert slik at det ikke kan misforstås av togleder eller leder for kobling.

Funksjon: Trafikkstyrer skal kunne aktivere nødfrakobling fra trafikkstyringssentral (togleder) eller betjent jernbanestasjon (togekspeditør) for å hurtig frakoble kontaktledningsanlegget på aktuell(e) nødfrakoblingsstrekning(er).

 1. Utførelse: Ved aktivert nødfrakobling skal alle effektbrytere som mater nødfrakoblingsstrekningen automatisk koble ut og gjøre strekningen spenningsløs uten unødvendige forsinkelser.
  • Dersom det for eksempel mates fra en reservebryter, så skal også denne effektbryteren løses ut
  • I eventuelle spesielle driftssituasjoner hvor frakobling av nødfrakoblingsstrekningen ikke er mulig, skal dette på forhånd varsles trafikkstyrer gjennom operative rutiner.
 2. Utførelse: Nødfrakoblingsknapper skal merkes med "Nødfrakobling" med hvit tekst på rød bunn.
 3. Utførelse: Aktivert nødfrakobling og tilhørende respektive brytere skal registreres i hendeleseloggen.
 4. Operative tiltak: Se krav om driftsinstrukser under.
 5. Verifikasjon: Riktig funksjon skal verifiseres med skarp test av nødfrakoblingen på nye strekninger før idriftsettelse og ved endringer eksisterende strekninger.
 6. Dokumentasjon: Dokumentasjonen av nødfrakoblingsfunksjonen skal være tilstrekkelig til at drift (inkludert feilretting) og vedlikehold av anlegget til enhver tid skal kunne utføres på en sikker, effektiv og forskriftsmessig måte.
NFK er en integrert funksjon i FJEL. Dette betyr at det ikke stilles eksplisitte krav til nødfrakoblingsfunksjonen for verken tilgjengelighet, pålitelighet eller responstider utover det som gjelder for driftskontrollsystemet forøvrig. Der vil en bryter kobles ut få sekunder etter aktivering.

Driftsinstrukser Det skal utarbeides skriftlig instruks for togleder, togsekspeditør, leder for kobling og eventuelt andre som kan bli direkte involvert ved utløsning av nødfrakobling.

 1. Utførelse: Driftsinstruks skal minimum beskrive følgende forhold der dette er aktuelt:
  • Person som har utløst nødfrakobling skal muntlig underrette togleder og leder for kobling snarest etter at utløsning har skjedd.
  • Leder for kobling skal bekrefte at nødfrakobling har virket.
  • Togleder og leder for kobling skal holdes fortløpende orientert og informeres når normal drift kan gjenopptas.
  • Dersom ingen annen melding er mottatt kan leder for kobling sette på spenning igjen etter 5 minutter etter samråd med togleder .
  • Dersom nødfrakobling tas på strekning som grenser opp mot annet toglederområde og/eller annet elkraftsentralområde skal disse underrettes så raskt som mulig.
  • Informasjon om krav til test av nødfrakoblingsstrekninger, samt protokollføring av testene .
  • Informasjon om krav til utarbeidelse av protokoll over tilsiktede og utilsiktede nødfrakoblinger.
  • Beskrivelse av prosedyrer for melding av nødfrakoblingsfunksjon "ut av drift".
 2. Operative tiltak: Instruks skal distribueres til aktuelt personell. Nødvendig opplæring skal gis.

7 Behandling i godkjenningsrådet

7.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 10. feb. 2021 kl. 12:31 (CET)

7.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 10. feb. 2021 kl. 13:12 (CET) ok--Magheg (diskusjon) 10. feb. 2021 kl. 14:07 (CET)

7.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 10. feb. 2021 kl. 16:26 (CET)

7.4 Teknologi

Ferdig behandlet internt i Elkraft, overføres til Godkjenning

OK--Christopher Schive (diskusjon) 10. feb. 2021 kl. 17:30 (CET)

7.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!