546 2022 Endringsartikkel 3122

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3122
Forslagsdato 14.10.2021
Forslagsstiller Steinar Danielsen
Klassifisering Nytt krav
Bok 546 Banestrømforsyning, prosjektering og bygging
Kapittel 20 Vern
Avsnitt TRV:03429
Forslagstekst For å redusere innkoblingsstrømmer i autotransformatorsystem, bør/skal feilfri linje spenningsettes som en forlengelse av prøvingen. Det vil si at prøvebryter ikke kobles ut før effektbryter er koblet inn (make before brake). Alternativet er at linjen frakobles for så å spenningssettes på ny. Det er unødvendig.

Foreslår nytt utførelseskrav: 2. Utførelse: Ved feilfri linje bør/skal utgående linjebryter legges inn før eventuell prøvebryter legges ut for å redusere innkoblingsstrøm, for eksempel i autotransformatorsystem.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Hjelpetekst: Definisjon av systemet regelendringen gjelder, hvilke funksjoner systemet har som berøres av endringen, hvordan disse funksjonene påvirker og påvirkes av systemets omgivelser, og hvilke betingelser som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd. Systemet er objektet reglene er assosiert med, det være seg et teknisk system, en konstruksjon, en profil, skilting, naturinngrep, utstyr, en prosess, en fremgangsmåte, en måte å organisere noe på, etc. Systemets funksjoner er de eksterne egenskapene systemet har som gir den ønskede virkning på omgivelsene, bestemt ut fra systemets formål og hensikt.

Prøveinnkobling (eng.: line test) er en del av vernsystemet for utgående linjeavganger i koblingsanlegg mot kontaktledningsanlegg. For å unngå gjentatte kortslutningsstøt ved spenningsetting av anleggsdel med feil (kortslutning) tester funksjonen om det er feil på kontaktledningsanlegget før spenningssetting. Det finnes ulike tekniske løsninger. Felles for dem er at prøvespenningssetter avgangen via en høy resistans (0,6-3 kOhm). ENE TSI inneholder via EN 50388 krav til funksjonaliteten.

Kontaktledningsanlegget kan inneholde transformatorer som har høy innkoblingsstrøm ved spenningssetting. Dette gjelder spesielt autotransformatorer som det er mange av og som ikke automatisk kobles fra forsyningen når spenningen forsvinner på samme måte som jernbanekjøretøy etter EN 50388.

Krav TRV:03429 "Prøving ved innkobling" har relasjoner til

  • TRV:03428 "Automatisk gjeninnkobling"
  • TRV:03432 "Innkobling mot belastning"
  • TRV:03433 "Selektivitet mot innkoblingsstrømmer"
  • TRV:03434 "Innkoblingsstrømmer fra tog"

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

Endringen (anbefaling av make before brake) vil føre til enklere spenningssetting av utgående linjeavganger:

  • Reduksjon av innkoblingsstrøm fra autotransformatorer og dermed mer pålitelig spenningssetting
  • Raskere utdemping av eksiterte elektriske resonanser ved spenningssetting
  • Kortere tid for spenningssetting.

De aller fleste anlegg i Bane NOR følger denne metoden fra tidligere og basert på erfaring fra leverandør. Regelverksendringen er en forsikring av at alle nye anlegg fungerer på denne måten.

3.1 R - pålitelighet

Hjelpetekst: Systemets evne til å fungere som påkrevd, betingelsene som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd, og måtene systemet kan svikte på.

Reduksjon av innkoblingsstrøm øker påliteligheten til spenningssettingen fordi den reduserer eller fjerner sannsynligheten for at kortslutningsvernet på linjeavgangen forstår innkoblingsstrømmen som en feilstrøm og gi utløsing.

Raskere utdemping av resonanser reduserer påkjenningen på overspenningsvern.

3.2 A - tilgjengelighet

Hjelpetekst: Hvor stor del av tiden systemet vil fungere som påkrevd.

Gitt av pålitelighet. Kortere tid for spenningssetting er marginal, men ved automatisk gjeninnkobling etter forbigående feil i drift kan de gi mindre tid med spenningsløst anlegg.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Hjelpetekst: Vedlikeholdet som må utføres for at systemet skal kunne opprettholde og gjenopprette sin evne til å fungere som påkrevd.

Mindre problemer med å få verninnstilling til å fungere.

3.4 S - sikkerhet

Hjelpetekst: Systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå.

Ingen endring, annet enn at mer pålitelig spenningssetting øker sannsynligheten for sikker forsyning i kritiske situasjoner.

Hjelpetekst: Muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter.

3.5 L - levetid og kapasitet

Hjelpetekst: Systemets forventede levetid.

Ingen endring.

Hjelpetekst: Relevante kapasitetsfaktorer (antall tog/skift, hastighet, hastighetsprofil, bremsekurver, kryssingstid, punktlighet, toglengde, plattformadkomst, aksellast, sportilgang, fleksibilitet, hensetting, strømforsyning, databehandling, kommunikasjon, kabelføringsveier, menneskelige faktorer, belastningsmotstand, robusthet, arbeid i og ved spor, etc.).

3.6 Ø - økonomi

Hjelpetekst: Systemets livsløpskostnader.

Anbefalingen tydeliggjør en forventning om funksjon og dermed reduserer feilleveranser som må korrigeres.

3.7 K - klima og miljø

Hjelpetekst: Betingelsene knyttet til klimatiske forhold.

Ingen endring.

Hjelpetekst: Miljøbelastninger.

Ingen endring.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

  • EH-900110-000 Stabilitet i banestrømforsyningen: Vedlegg 2 AT stability analysis

3.9 Høringskommentarer

Forslaget er omforent med representant for Energi Plan 2021-10-14.

4 Innstilling fra fagansvarlig

Innstiller på følgende tillegg til krav TRV:03429:

2. Utførelse: Ved feilfri linje bør utgående linjebryter legges inn før eventuell prøvebryter legges ut ("make before brake") for å redusere innkoblingsstrøm, for eksempel i autotransformatorsystem.

--Steinar Danielsen (diskusjon) 26. jan. 2022 kl. 10:37 (CET)

Kontrollert--Jse (diskusjon) 27. jan. 2022 kl. 11:23 (CET)

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 27. jan. 2022 kl. 15:36 (CET)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 27. jan. 2022 kl. 12:22 (CET) OK --Nerbre (diskusjon) 27. jan. 2022 kl. 13:35 (CET) ok--Magheg (diskusjon) 3. feb. 2022 kl. 09:15 (CET)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 27. jan. 2022 kl. 20:47 (CET)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 27. jan. 2022 kl. 23:21 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!