546 2023 Endringsartikkel 3768

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3768
Forslagsdato 01.09.2023
Forslagsstiller Steinar Danielsen
Klassifisering Nytt krav
Bok 546 Banestrømforsyning, prosjektering og bygging
Kapittel 20 Vern
Avsnitt Vern#Vern per vernet enhet/Vern av utgående linjer 16 2/3 Hz
Forslagstekst Anbefale verdi for overgangsmotstand i lysbue 2,5 kV
Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Hjelpetekst: Definisjon av systemet regelendringen gjelder, hvilke funksjoner systemet har som berøres av endringen, hvordan disse funksjonene påvirker og påvirkes av systemets omgivelser, og hvilke betingelser som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd. Systemet er objektet reglene er assosiert med, det være seg et teknisk system, en konstruksjon, en profil, skilting, naturinngrep, utstyr, en prosess, en fremgangsmåte, en måte å organisere noe på, etc. Systemets funksjoner er de eksterne egenskapene systemet har som gir den ønskede virkning på omgivelsene, bestemt ut fra systemets formål og hensikt.

Vern benyttes for å beskytte elektriske anlegg mot konsekvensene av feil og unormale driftssituasjoner. Ved kortslutninger kan det være en overgangsmotstand i feilstedet. Det kan være en lysbue i luft eller at kortslutningen går gjennom en gjenstand (tre etc.) som har en motstand.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

EN50633 angir at vern skal klarere lavohmige kortslutninger og også så langt det er rimelig høyohmige kortslutninger. Jo høyere feilmotstanden er, jo vanskeligere er det for vernet å skille kortslutningen fra en belastningsstrøm. Lysbue representerer imidlertid en begrenset motstand som det både er mulig og hensiktsmessig å hensynta på grunn av frekvensen. EH-900108-000 kapittel 2 vurderer og anbefaler dette. Anbefalingen var tidligere en del av regelverket, men ble tatt ut ved en større gjennomgang. Vi ser imidlertid at det er hensiktsmessig at det står noe om overgangsmotstanden i regelverket fremfor kun i lærebøker. En overgangsmotstand på 2,5 kV per lysbue og 1 m lysbue er den beste verdien vi har per i dag.

3.1 R - pålitelighet

Hjelpetekst: Systemets evne til å fungere som påkrevd, betingelsene som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd, og måtene systemet kan svikte på.

Kravendringen øker sannsynligheten for at tilstrekkelig overgangsmotstand hensyntas i releplanleggingen. Kravet er likevel formulert som en anbefaling slik at verdien kan tilpasses ved bedre informasjon eller spesielle forhold.

3.2 A - tilgjengelighet

Hjelpetekst: Hvor stor del av tiden systemet vil fungere som påkrevd.

Økt pålitelig feilklarering øker tilgjengeligheten til strømforsyningsanleggene. Samtidig kan for stor overgangsmotstand som legges til grunn føre til unødvendige midlertidige utkoblinger på grunn av laststrøm.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Hjelpetekst: Vedlikeholdet som må utføres for at systemet skal kunne opprettholde og gjenopprette sin evne til å fungere som påkrevd.

Ingen spesiell endring identifisert annet enn økt informasjon og forankring av verdi som gjør releplanlegging og -testing enklere.

3.4 S - sikkerhet

Hjelpetekst: Systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå.

Hjelpetekst: Muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter.

Økt pålitelig feilklarering øker sikkerheten.

3.5 L - levetid og kapasitet

Hjelpetekst: Systemets forventede levetid.

Hjelpetekst: Relevante kapasitetsfaktorer (antall tog/skift, hastighet, hastighetsprofil, bremsekurver, kryssingstid, punktlighet, toglengde, plattformadkomst, aksellast, sportilgang, fleksibilitet, hensetting, strømforsyning, databehandling, kommunikasjon, kabelføringsveier, menneskelige faktorer, belastningsmotstand, robusthet, arbeid i og ved spor, etc.).

For stor overgangsmotstand som legges til grunn føre til unødvendige midlertidige utkoblinger på grunn av laststrøm og dermed redusere strekningens kapasitet.

3.6 Ø - økonomi

Hjelpetekst: Systemets livsløpskostnader.

Gitt av RAMS og L, samt enklere prosjektgjennomføring med tydeligere veiledning.

3.7 K - klima og miljø

Hjelpetekst: Betingelsene knyttet til klimatiske forhold.

Ingen spesiell endring identifisert.

Hjelpetekst: Miljøbelastninger.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

  • EH-900108-000 kapittel 2
  • 201700616-33 inneholder referat fra møter og diskusjoner samt høringskommentarer som er kommet inn.

3.9 Høringskommentarer

Elkraftsystem, Energi og Driftsleder har vært invitert til møter og kommentering av forslag.

4 Innstilling fra fagansvarlig

Innstiller på følgende endring (dvs. erstatte dagens krav med kravene under): --Steinar Danielsen (diskusjon) 1. sep. 2023 kl. 16:54 (UTC)

TRV:NY i Vern#Vern per vernet enhet/Vern av utgående linjer 16 2/3 Hz
Overgangsmotstand: Det bør legges til grunn en overgangsmotstand i feilstedet på grunn av lysbue på i størrelsesorden 2,5 kV ved beregning av minste kortslutningsstrøm.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

Ok --Erik Borgersen (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 11:18 (UTC)

5.2 Prosjekter

ok --Nerbre (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 11:59 (UTC) ok--Magheg (diskusjon) 5. sep. 2023 kl. 13:32 (UTC) OK (JSE)

5.3 Infrastruktureier

Ok --Tbr (diskusjon) 5. sep. 2023 kl. 19:57 (UTC)

5.4 Teknologi

OK--Christopher Schive (diskusjon) 5. sep. 2023 kl. 20:04 (UTC)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!