546 2024 Endringsartikkel 3849

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3849
Forslagsdato 20.11.2023
Forslagsstiller Steinar Danielsen
Klassifisering Kravendring
Bok 546 Banestrømforsyning, prosjektering og bygging
Kapittel 4 Generelle tekniske krav
Avsnitt TRV:03108 Klimatiske og miljøbestemte forhold:
Forslagstekst Kravet lyder "NEK EN 50125-2:2002 bør brukes for nærmere bestemmelse av miljømessige betingelser utover standardverdiene i NEK 440:2015 punkt 4.4.2.2 for vurdering av stedlige forhold".

Referansen til punkt 4.4.2.2 er for spesifikk ettersom den bare omhandler normale krav utendørs. Hensiktsmessig referanse er 4.4 som gjelder Klimatiske og miljømessige påvirkninger generelt. Foreslår å rette opp feilen.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Hjelpetekst: Definisjon av systemet regelendringen gjelder, hvilke funksjoner systemet har som berøres av endringen, hvordan disse funksjonene påvirker og påvirkes av systemets omgivelser, og hvilke betingelser som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd. Systemet er objektet reglene er assosiert med, det være seg et teknisk system, en konstruksjon, en profil, skilting, naturinngrep, utstyr, en prosess, en fremgangsmåte, en måte å organisere noe på, etc. Systemets funksjoner er de eksterne egenskapene systemet har som gir den ønskede virkning på omgivelsene, bestemt ut fra systemets formål og hensikt.

Elektriske anlegg påvirkes av omgivelsene. Robuste anlegg må være immune mot forventede omgivelsesbetingelser. Disse følger i dag for jernbaneanlegg av EN 50125.


3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

Kravet lyder "NEK EN 50125-2:2002 bør brukes for nærmere bestemmelse av miljømessige betingelser utover standardverdiene i NEK 440:2015 punkt 4.4.2.2 for vurdering av stedlige forhold".

Referansen til punkt 4.4.2.2 er for spesifikk ettersom den bare omhandler normale krav utendørs. Hensiktsmessig referanse er 4.4 som gjelder Klimatiske og miljømessige påvirkninger generelt. Tydeligere kravstilling vil bidra til mer robuste anlegg.

Endringen var først meldt inn som en feil, men korrigering blir en kravendring og behandles deretter.

3.1 R - pålitelighet

Hjelpetekst: Systemets evne til å fungere som påkrevd, betingelsene som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd, og måtene systemet kan svikte på.

Økt pga. bedre robusthet.

3.2 A - tilgjengelighet

Hjelpetekst: Hvor stor del av tiden systemet vil fungere som påkrevd.

Økt pga. bedre robusthet.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Hjelpetekst: Vedlikeholdet som må utføres for at systemet skal kunne opprettholde og gjenopprette sin evne til å fungere som påkrevd.

Økt pga. bedre robusthet.

3.4 S - sikkerhet

Hjelpetekst: Systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå.

Hjelpetekst: Muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter.

Økt pga. bedre robusthet.

3.5 L - levetid og kapasitet

Hjelpetekst: Systemets forventede levetid.

Økt pga. bedre robusthet.

Hjelpetekst: Relevante kapasitetsfaktorer (antall tog/skift, hastighet, hastighetsprofil, bremsekurver, kryssingstid, punktlighet, toglengde, plattformadkomst, aksellast, sportilgang, fleksibilitet, hensetting, strømforsyning, databehandling, kommunikasjon, kabelføringsveier, menneskelige faktorer, belastningsmotstand, robusthet, arbeid i og ved spor, etc.).

3.6 Ø - økonomi

Hjelpetekst: Systemets livsløpskostnader.

Antatt reduserte levetidskostnader uten videre analyse.

3.7 K - klima og miljø

Hjelpetekst: Betingelsene knyttet til klimatiske forhold.

Hjelpetekst: Miljøbelastninger.

Bedre robusthet mot klima- og miljøpåvirkning.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Innstiller på følgende endring:

Klimatiske og miljøbestemte forhold: NEK EN 50125-2:2002 bør brukes for nærmere bestemmelse av miljømessige betingelser utover standardverdiene i NEK 440:2015 punkt 4.4.2.2 for vurdering av stedlige forhold.

--Steinar Danielsen (diskusjon) 25. jan. 2024 kl. 14:31 (UTC)

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 26. jan. 2024 kl. 12:15 (UTC)

5.2 Prosjekter

OK --Nerbre (diskusjon) 27. jan. 2024 kl. 15:33 (UTC) OK--Jse (diskusjon) 29. jan. 2024 kl. 07:27 (UTC) ok--Magheg (diskusjon) 29. jan. 2024 kl. 15:50 (UTC)

5.3 Infrastruktureier

Ok.

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 30. jan. 2024 kl. 05:48 (UTC)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!