547 2012 Endringsartikkel 245

Endringsinformasjon

EndringsID 245
Forslagsdato 2012-01-24 09:46:57
Forslagsstiller Frank Martinsen
Klassifisering Kravendring
Bok 547
Kapittel 10 Mate- og returkabel
Avsnitt 4.2 Forlegning
Forslagstekst I dette kapitelet står det at kabler skal forlegges i kabelkanal med sand. Det er en henvisning til 510 - Felles elektro/Prosjektering og bygging/Kabellegging og kabelkanaler, og her står det ikke noe om forlegning av kabler i sand.

Forlegning av kabler i sand virker ikke særlig hensiktsmessig og det foreslåes å fjerne dette kravet. Forlegning i sand er arbeidskrevende og gjør inspeksjon og senere endringer vanskelig. Muligens bør dette avsnittet i 547 endres eller fjernes slik at all informasjon om kabler står i Felles elektro.

Eksisterende tekst: Mate- og returkabler mellom matestasjoner / koblingsanlegg og kontaktledning skal i hele sin lengde forlegges i ikke brennbare kabelkanaler / kabelvernrør fylt med sand slik at visuell kontroll kan foretas. Kabelkanalene skal være som beskrevet i Felles elektro/Prosjektering og bygging/Kabellegging og kabelkanaler. Typisk kanal er vist på figur .1. Figuren fjernes.

Foreslått ny tekst: Mate- og returkabler mellom matestasjoner, koblingsanlegg og kontaktledning skal i hele sin lengde forlegges i ikke brennbare kabelkanaler. Kabelkanalene skal være som beskrevet i Felles elektro/Prosjektering og bygging/Kabellegging og kabelkanaler.

Referansedokumenter

Vurdering av endringen

Antatt opphav til kravet

Det påståes at på prosjektet med Gardermobanen hadde noen besluttet at det skulle ligge sand i kabelkanaler for høyspentkabler. Årsaken var at det ble påstått at kabelens halvledende kappe ville få kontinuerlig jordforbindelse og at det er gunstig for kabelens virkemåte. Dermed ble dette tatt inn i regelverket.

Dette vil imidlertid bero på type kabel. Om høyspenningskabler med halvledende kappe var/og er lett tilgjengelig, så har Jernbaneverket i dagens leveringsprogram kabler med isolerende kappe. Da har ikke sanden noen egentlig funksjon lenger. For El-verkene er situasjonen en annen siden de ikke bruker betongkanaler, men enten direkte forlegning i jord eller forlegning i varerør.

(Uten sand i betongkanalene var kabler med halvledende kappe utsatt for skader på grunn av usystematisk og liten kontinuitet i overgangsmotstanden til jordsmonnet.)

R - pålitelighet

Ikke påvirket.

A - tilgjengelighet

Ikke påvirket.

M - vedlikeholdbarhet

Bedret siden tilgangen til kablene blir meget vanskelig med sand.

S - sikkerhet

Ikke påvirket.

L - levetid

Ikke påvirket.

K - kapasitet

Muligens vil kabelens belastbarhet reduseres med forlegning i luft istedenfor i sandfylt kabelkanal. Sand i seg selv har bedre varmeledningsevne enn luft. Imidlertid er de beregnigner som er utført for termisk belastbarhet av kabler forutsatt med forlegning i luftfylt kabelkanal.

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Høringskommentarer

Etter diskusjon stiller Bjørn Ivar Olsen og Per Klepsland seg bak denne kravendringen.

Innstilling fra fagansvarlig

Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja, --Steinar Danielsen 26. jun 2012 kl. 13:15 (CEST)

Behandling i godkjenningsrådet

Endringen gjennomføres