547 2012 Endringsartikkel 245

1 Endringsinformasjon

EndringsID 245
Forslagsdato 2012-01-24 09:46:57
Forslagsstiller Frank Martinsen
Klassifisering Kravendring
Bok 547
Kapittel 10 Mate- og returkabel
Avsnitt 4.2 Forlegning
Forslagstekst I dette kapitelet står det at kabler skal forlegges i kabelkanal med sand. Det er en henvisning til 510 - Felles elektro/Prosjektering og bygging/Kabellegging og kabelkanaler, og her står det ikke noe om forlegning av kabler i sand.

Forlegning av kabler i sand virker ikke særlig hensiktsmessig og det foreslåes å fjerne dette kravet. Forlegning i sand er arbeidskrevende og gjør inspeksjon og senere endringer vanskelig. Muligens bør dette avsnittet i 547 endres eller fjernes slik at all informasjon om kabler står i Felles elektro.

Eksisterende tekst: Mate- og returkabler mellom matestasjoner / koblingsanlegg og kontaktledning skal i hele sin lengde forlegges i ikke brennbare kabelkanaler / kabelvernrør fylt med sand slik at visuell kontroll kan foretas. Kabelkanalene skal være som beskrevet i Felles elektro/Prosjektering og bygging/Kabellegging og kabelkanaler. Typisk kanal er vist på figur .1. Figuren fjernes.

Foreslått ny tekst: Mate- og returkabler mellom matestasjoner, koblingsanlegg og kontaktledning skal i hele sin lengde forlegges i ikke brennbare kabelkanaler. Kabelkanalene skal være som beskrevet i Felles elektro/Prosjektering og bygging/Kabellegging og kabelkanaler.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 Antatt opphav til kravet

Det påståes at på prosjektet med Gardermobanen hadde noen besluttet at det skulle ligge sand i kabelkanaler for høyspentkabler. Årsaken var at det ble påstått at kabelens halvledende kappe ville få kontinuerlig jordforbindelse og at det er gunstig for kabelens virkemåte. Dermed ble dette tatt inn i regelverket.

Dette vil imidlertid bero på type kabel. Om høyspenningskabler med halvledende kappe var/og er lett tilgjengelig, så har Jernbaneverket i dagens leveringsprogram kabler med isolerende kappe. Da har ikke sanden noen egentlig funksjon lenger. For El-verkene er situasjonen en annen siden de ikke bruker betongkanaler, men enten direkte forlegning i jord eller forlegning i varerør.

(Uten sand i betongkanalene var kabler med halvledende kappe utsatt for skader på grunn av usystematisk og liten kontinuitet i overgangsmotstanden til jordsmonnet.)

2.2 R - pålitelighet

Ikke påvirket.

2.3 A - tilgjengelighet

Ikke påvirket.

2.4 M - vedlikeholdbarhet

Bedret siden tilgangen til kablene blir meget vanskelig med sand.

2.5 S - sikkerhet

Ikke påvirket.

2.6 L - levetid

Ikke påvirket.

2.7 K - kapasitet

Muligens vil kabelens belastbarhet reduseres med forlegning i luft istedenfor i sandfylt kabelkanal. Sand i seg selv har bedre varmeledningsevne enn luft. Imidlertid er de beregnigner som er utført for termisk belastbarhet av kabler forutsatt med forlegning i luftfylt kabelkanal.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

Etter diskusjon stiller Bjørn Ivar Olsen og Per Klepsland seg bak denne kravendringen.

3 Innstilling fra fagansvarlig

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja, --Steinar Danielsen 26. jun 2012 kl. 13:15 (CEST)

4 Behandling i godkjenningsrådet

Endringen gjennomføres