547 2017 Endringsartikkel 1270

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1270
Forslagsdato 08.12.2015
Forslagsstiller Erik Tage-Hansen
Klassifisering Kravendring
Bok 547 Banestrømforsyning, bygging
Kapittel 5
Avsnitt 2.4
Forslagstekst Se vedlagt notat
Referansedokumenter

Endringsforslag Teknisk regelverk.pdf

2 Vurdering av endringen

Endringsforslaget er begrunnet i et uhensiktsmessig stort behov for planlegging og koordinering med utgangspunkt i dagens regelverk. Det er tidligere gitt dispensasjon fra de nevnte kravene etter søknad 546-000457, og erfaringen så langt er god. Det er utført RAMS+LK vurdering som Teknologi slutter seg til, og synliggjort vesentlig gevinst i de fleste tilfeller. Forslaget går primært ut på:

  1. Å gå fra primærtest i flere soner (distansevern) over til bare én sone;
  2. Å gå fra primærtest over til sekundærtest;
  3. Å tillate andre måter å avdekke feilmontasje på enn reell kortslutning på strekningen.

Endringsforslaget er vurdert, og det er funnet at det delvis sammenfaller med andre krav som allerede finnes i dagens Tekniske regelverk (krav til oppdatering av reléplan ved endring i vernet enhet eller vernutrustning, verifikasjon av verninnstillinger, krav om kvaliteten til impedansmålinger og annet underlag ved vernplanlegging), derfor kan forslaget (uten at det går utover forslagets omfang) reduseres til:

h) Funksjonstest (innstillinger): Ved endringer i enten vernet enhet eller vernutrustningen skal vernfunksjonaliteten testes slik som beskrevet i Banestrømforsyning/Vedlikehold/Vern#Generelt.

i) Funksjonstest (montasje): For å oppdage feilmontasje skal retningsbestemte distansevern testes med reell kortslutning i minst en sone.

  1. Unntak: Der produsenten har angitt en alternativ metode for å forsikre seg om at retningen til en retningsbestemt distansevern er stilt riktig, kan denne følges.
Nye generasjoner av distansevern har ofte dedikerte metoder for å sikre korrekt retning ved hjelp av avlesning av impedans og effekt ved en kjent lastsituasjon. Dette kan brukes som alternativ til reell kortslutning under forutsetning at linjen som testes er ensidig matet, det bare er et tog på strekningen samt at det er kontakt mellom testpersonell og lokfører.

De nye kravene skal stå i regelverket for vernplanlegging.

2.1 R - pålitelighet

Fra to til én sone: Hvis formålet er å oppdage feilmontasje, blir påliteligheten ikke påvirket uavhengig av om man tester i én eller flere soner.

Sekundær/primærverdier: Påliteligheten endres ikke.

Unntak fra krav om reell kortslutning: Påliteligheten ikke påvirket forutsatt at produsenten spesifiserer en alternativ metode som gir like god resultat.

2.2 A - tilgjengelighet

Fra to til én sone: Økt tilgjengelighet, en test i stedet for to innebærer høyere tilgjengelighet ved høyt trafikkerte strekninger.

Sekundær/primærverdier: Økt tilgjengelighet, testen kan utføres uavhengig av drift og vil dermed forbedre tilgjengeligheten (det er en av grunnene til at dette er bransjestandard i dag).

Unntak fra krav om reell kortslutning: Økt tilgjengelighet, testen legger veldig lite beslag på spor i forhold til en test med reelle kortslutninger.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Fra to til én sone: Vedlikeholdbarhet påvirkes ikke.

Sekundær/primærverdier: Vedlikeholdbarhet påvirkes ikke.

Unntak fra krav om reell kortslutning: Vedlikeholdbarhet påvirkes ikke.

2.4 S - sikkerhet

Fra to til én sone: Sikkerhet påvirkes ikke.

Sekundær/primærverdier: Sikkerhet påvirkes ikke.

Unntak fra krav om reell kortslutning: Sikkerhet påvirkes ikke.

2.5 L - levetid

Fra to til én sone: Levetid påvirkes ikke.

Sekundær/primærverdier: Levetid påvirkes ikke.

Unntak fra krav om reell kortslutning: Levetid påvirkes ikke.

2.6 Ø - økonomi

Fra to til én sone: Lavere kostnad, test er kostbart å gjennomføre, og lavere antall tester fører til lavere kostnader.

Sekundær/primærverdier: Lavere kostnad, primærtest er mer kostbart å gjennomføre enn sekundærtest, og i tillegg legges det opp til at investeringen i sekundærtestutstyret (OMICRON som Bane Energi kjøpte i sin tid) utnytes maksimalt.

Unntak fra krav om reell kortslutning: Lavere kostnad fordi man slipper utkjøp av togruter, leie av lokomotiv, slitasje på materiell, bruk av ressurser for planlegging og gjennomføring osv.

2.7 K - kapasitet

Fra to til én sone: Kapasitet påvirkes ikke.

Sekundær/primærverdier: Kapasitet påvirkes ikke.

Unntak fra krav om reell kortslutning: Kapasitet påvirkes ikke.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Innstiller på endringen --Steinar Danielsen (diskusjon) 24. jan. 2017 kl. 16:32 (CET)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 11:03 (CET)

4.2 Prosjekter

ok --Nerbre (diskusjon) 25. jan. 2017 kl. 22:31 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok--Jens Melsom (diskusjon) 26. jan. 2017 kl. 21:25 (CET)

4.4 Teknologi

ok--Tore Telstad (diskusjon) 25. jan. 2017 kl. 13:00 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --