548 2011 Endringsartikkel 167

1 Endringsinformasjon

EndringsID 167
Forslagsdato 2011-12-13
Forslagsstiller Frank Martinsen
Klassifisering Kravendring
Bok 548
Kapittel 17 Nødfrakobllingsutrustning
Avsnitt 2 Generelt
Forslagstekst Nødfrakobling kan være en ekstra sikkerhetsbarriere mot sammenstøt tog mot tog og tog mot objekt for elektrisk rullende materiell ved at togleder eller togekspeditør kan gjøre kontaktledningen spenningsløs ved farlige situasjoner. Nødfrakobling kan også benyttes for å gjøre kontaktledningen raskt spenningsløs ved behov.

…a-b)…

Nødfrakoblingsutrustning kan føre til utilsiktede utkoblinger av kontaktledningspenningen og ekstra vedlikeholdsbehov.

c) Nødfrakoblingssløyfer på strekninger med ATC bør settes ut av drift ved å hindre at utrustningen kan gi utløseimpuls til utgående linjebryter

1.Nødfrakoblingssløyfer som ikke fjernes skal vedlikeholdes som beskrevet i dette kapittel


Vedlagt er rapport fra DNV angående fjerning av nødfrakoblingssystemet. Merk at dette ikke er ferdig signert utgave.

Referansedokumenter Nødfrakobling_høring-rev4.pdf

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Økt pålitelighet. Det vurderes slik at fjerning av systemet for nødfrakobling vil forbedre påliteligheten for jernbanen, ved at færre feil skjer.

2.2 A - tilgjengelighet

Økt tilgjengelighet. Det vil oppstå noe færre forsinkelsestimer ved å fjerne nødfrakoblingen.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Økt vedlikeholdbarhet. Dagens nødfrakoblingssystem er beheftet med mange feil. Selv om systemet for nødfrakobling forbedres, vil det alltid kreve en del vedlikehold og kontroll.

2.4 S - sikkerhet

Uendret sikkerhet. Trafikkstyringsforskriften og trafikkreglene stiller ikke krav til nødfrakoblingssystemet. Det finnes andre barrierer mot fatal hendelse som det stilles mye strengere krav til funksjonaliteten av, enn nødfrakobling. Fjerning av systemet for nødfrakobling vil ikke påvirke sikkerheten på strekninger med bl.a. ATC og GSM-R.

2.5 L - levetid

Ikke aktuelt.

2.6 K - kapasitet

Ingen endring.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

Det har vært et avsluttende møte etter at Det norske Veritas har levert sin risikoanalyse. DNV anbefaler at system for nødfrakobling fjernes på strekninger med ATC. Dette ga gruppen sin tilslutning til. Møtereferatet har saksreferanse 201101543-1

3 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefales godkjent.

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Forslaget er behandlet

5 Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes

Endringen gjennomføres