548 2011 Endringsartikkel 58

1 Endringsinformasjon

EndringsID 58
Forslagsdato 2011-11-04
Forslagsstiller Tore N. Sørensen
Klassifisering Kravendring
Bok 548
Kapittel Banestrømforsyning/Vedlikehold/Kabler
Avsnitt 3 Høyspenningskabler
Forslagstekst Teksten i Kontaktledning/Vedlikehold/Mate-, forsterknings- og forbigangsledning, 2.3 Ledninger forlagt som kabel henviser til ovennevnte pkt.

I vedlagte RAMS-rapport med ID 566 er det kommet fra at krav d) Høyspenningskabler med PEX-isolasjon eldre enn 10 år bør undersøkes ved hjelp av tan δ-måling for å avdekke eventuell vanntrevekst og dermed få en indikasjon på kablenes levetid. Utløsende krav og krav til tiltak er gitt i Tabell 2.

Krav til Tangens Delta måling fjernes.

Referansedokumenter RAMS-rapport EH 20110928.pdf

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring. Den typen kabelfeil som skal avdekkes med testen er ikke kjent å opptre i Jernbaneverket.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring.

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring.

2.5 L - levetid

Ingen endring.

2.6 K - kapasitet

Ingen endring.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen taes til følge. Den typen kabelfeil som skal avdekkes med testen er ikke kjent å opptre i Jernbaneverket. Årsaken antaes å være at kabler i Jernbaneverket stort sett er forlagt i kabelkanaler og på andre måter som gjør at de ikke kommer i kontakt med vann.

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Forslaget er behandlet

5 Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes

Endringen gjennomføres