548 2021 Endringsartikkel 2924

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2924
Forslagsdato 09.02.2021
Forslagsstiller Tore Telstad
Klassifisering Kravendring
Bok 548 Banestrømforsyning, vedlikehold
Kapittel 17 Nødfraoblingsutstyr
Avsnitt
Forslagstekst Ny digital løsning for NFK er etablert. Kravene må totalrevideres.

Forslag: Nødfrakoblingsfunksjon: Nødfrakoblingen skal fungere etter hensikten. 1. Utførelse: Funksjonaliteten skal testes regelmessig og hensiktsmessig. (Det er ikke et krav at alle tester utføres skarpt.) 2. Utbedring: Feil i de tekniske anleggene eller kommunikasjonsløsningene, som gjør nødfrakoblingsfunksjonen utilgjengelig, skal rettes. 3. Utbedring: Feilretting bør gis samme prioritet som hendelser der man ikke får fjernstyrt bryterne.

Referansedokumenter

PIFA_Endringsanalyse - Nødfrakobling ENDELIG 001-001.pdf

2 Systemdefinisjon

Kravendringen gjelder for Nødfrakobling. Nødfrakoblingens hensikt er at trafikkstyrer på en enkel måte hurtig kan koble ut spenningen på kontaktledningsanlegget for å stoppe fremdriften på elektriske tog og forhindre berøring av spenningssatt anlegg på et definert område.

Nødfrakobling er nylig modernisert og digitalisert, via kommunikasjon fra trafikstyringssystem (TMS) til fjernstyringssystemet for elkraft (FJEL) og med kommunikasjon derfra til aktuelle effektbrytere som ønskes frakoblet. Kravendringen må ses i sammenheng med omfattende endringer i kravene til NFK i regelverket for prosjektering og bygging. Vedlikehold knyttes til å sikre at kommunikasjon og fysisk utstyr fungerer etter hensikten.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Kravene bidrar til å sikre at påliteligheten opprettholdes.

3.2 A - tilgjengelighet

Kravene bidrar til å sikre at tilgjengeligheten opprettholdes. Ved å stille krav å rette feil med samme prioritet som for manglende kontroll (styring/overvåking) med effektbrytere, så sikres høy tilgjengelighet.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Ny løsning gjør det enkelt å verifisere/teste funksjonen, hvilket også bidrar positivt til pålitelighet og tilgjengelighet.

3.4 S - sikkerhet

Kravene bidrar til å sikre at påliteligheten opprettholdes.

3.5 L - levetid og kapasitet

N/A - dvs.

3.6 Ø - økonomi

Ikke undersøkt, men svært mye lavere enn hva som var tilfellet for gammelt NFK-system.

3.7 K - klima og miljø

N/A

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Forslag til ny tekst for hele kapittelet, se under. Det utløsende kravet om at nødfrakoblingen skal fungere etter hensikten og ha oppdatert dokumentasjon. Kravene til utførelsen av funksjonstest er tilpasset ny teknisk løsning.

Innstiller på endringen --Steinar Danielsen (diskusjon) 10. feb. 2021 kl. 08:41 (CET)

4.1 1 Omfang

Kapitlet beskriver krav til vedlikehold samt krav til utførelse av vedlikehold av banestrømforsyningens nødfrakoblingsfunksjon.

4.2 2 Generelt

a) Funksjon: Nødfrakoblingen skal fungere etter hensikten.

 1. Utførelse: Funksjonaliteten skal testes regelmessig og hensiktsmessig. (Det er ikke et krav at alle tester utføres skarpt.)
 2. Utbedring: Feil i de tekniske anleggene eller kommunikasjonsløsningene, som gjør nødfrakoblingsfunksjonen utilgjengelig, skal rettes.
 3. Utbedring: Feilretting bør gis samme prioritet som hendelser der man ikke får fjernstyrt bryterne.


b) Dokumentasjon Nødvendig dokumentasjon for drift og vedlikehold (inkludert feilretting) av nødfrakoblingen skal til enhver tid være oppdatert.

 1. Med nødvendig dokumentasjon menes:
  1. Oversikt over fra hvor en kan utløse nødfrakobling, hvilke brytere som går ut ved en nødfrakoblingsutløsning, samt beskrivelse av hvilke geografiske områder som gjøres spenningsløse ved forskjellige nødfrakoblingsutløsninger.
  2. Driftsinstrukser skal til enhver tid være oppdatert og forefinnes på aktuelle steder.
  3. Tegninger og beskrivelser som er nødvendig for å feilsøke og feilrette.
 2. Det skal finnes en samlet oppdatert oversikt over all dokumentasjon som skal til for å drive vedlikehold og feilretting på en nødfrakoblingsstrekning.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 10. feb. 2021 kl. 12:31 (CET)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 10. feb. 2021 kl. 13:13 (CET) ok--Magheg (diskusjon) 10. feb. 2021 kl. 14:09 (CET)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 10. feb. 2021 kl. 16:27 (CET)

5.4 Teknologi

Ferdig behandlet i Elkraft, sendes til Godkjenning

OK--Christopher Schive (diskusjon) 10. feb. 2021 kl. 17:31 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!