550 2011 Endringsartikkel 163

1 Endringsinformasjon

EndringsID 163
Forslagsdato 2011-12-12
Forslagsstiller rho
Klassifisering Nytt krav
Bok 550
Kapittel 10
Avsnitt 2.2
Forslagstekst g) Ved indre hovedsignal som kun viser signal “Kjør” når neste hovedsignal viser signal “Kjør”, skal balisegruppens “vent”-hastighet kodes fast lik balisegruppens “kjør”-hastighet. Er signalet kombinert med fremtrekksdverg skal informasjonen “kjør 40, vent 0” gis ved signal 20 i hovedsignal og signal 44 eller 45 i dvergsignal.

Endres til:

g) Ved indre hovedsignal som kun kan vise signal ”kjør” når utkjørhovedsignalet viser signal ”kjør”, gjelder følgende:

1. Dersom dvergsignal på indre hovedsignals mast kan vise signal 44 eller 45 når det indre hovedsignalet viser signal 20, skal signalbalisegruppens A - balise (AX=4) gi informasjonen ”kjør 40”, ”vent 0”.

2. Når indre hovedsignal viser signal 22 eller 21 og utkjørhovedsignalet etterfølges av en sporveksel i avvik, skal A – balisen i indre hovedsignals balisegruppe gi “vent” – hastighet lik tillatt hastighet over sporvekselen etter utkjørhovedsignalet.

3. I øvrige tilfeller skal signalbalisegruppens A - balise gi “vent” – hastighet lik balisens “kjør” – hastighet.

Referansedokumenter JD550 ATC_Signalbalisegruppe_indre hovedsignal.pdf

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

2.4 S - sikkerhet

Bedre

2.5 L - levetid

Ingen endring

2.6 K - kapasitet

Ingen endring

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

550_2011_Risikovurdering_163

Underlag for endring, utarbeidet av Signaltjenester

2.8 Høringskommentarer

Ikke aktuelt

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen gjennomføres

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Forslaget er behandlet.

5 Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes

Endringen gjennomføres