550 2012 Endringsartikkel 484

1 Endringsinformasjon

EndringsID 484
Forslagsdato 2012-12-12 12:26:04
Forslagsstiller Ronald Hortman
Klassifisering Kravendring
Bok 550
Kapittel 10
Avsnitt 5
Forslagstekst

ATC kryssingsbarriere benyttes for å forhindre at tog som har stoppet på stasjonen for av- og påstigning og settes i bevegelse selv om hovedsignalet ikke viser kjørsignal, kommer i konflikt med fiendtlig togvei. Dette gjelder på stasjoner hvor det ikke er dekningssporveksel eller sikkerhetssone som gir tilstrekkelig sikkerhetsavstand mellom hovedsignal og fiendtlig togvei. Kryssingsbarrieren innbefatter balisegrupper som ved normal togfremføring fungerer som repeterbalisegrupper for forsignal for utkjørhovedsignalet. Dersom tog i innkjørtogvei passerer balisene etter at en gitt tid har løpt ut, og det ikke vises signal for videre kjøring, gir gruppene informasjonen "stopp" som ved hovedsignal.

Funksjoner i nye sikringsanlegg: Nye sikringsanlegg skal kunne håndtere funksjoner med kryssingsbarriere. Skilt: Det skal settes opp skilt (signal 74) der det bygges kryssingsbarriere. De påførte lengdene og plasseringene til Signal 74 “Toglengdeskilt“ av skal samsvare med togmateriellet som har faste stopp på stasjonen. Spørsmål til lokale forhold (kriterier til effektiv passasjerutvekslingen, heis, rampe m.m.) avklares i hvert enkelt tilfelle. Om nødvendig må plassering av toglengdeskilt gjennomgås, evalueres og ved behov endres.

Utforming av ATC kryssingsbarriere: Baliser for ATC kryssingsbarriere skal plasseres så nærme etter stedet tog stopper (Signal 74) som mulig. Utforming av ATC kryssingsbarriere: Baliser for ATC kryssingsbarriere skal ikke plasseres nærmere tilhørende signal 74 enn 10 m. Skilt: ATC kryssingsbarrieregrupper skal utstyres med Signal 60 C “ATC nødbrems” som plasseres ved balisegruppens A-balise. Minimumsavstander: Avstand fra baliser for ATC kryssingsbarriere til middel for fiendtlig togvei (L_STOPP) skal ikke være kortere enn 50m. Minimumsavstander: Avstand fra baliser for ATC kryssingsbarriere til tilhørende hovedsignal skal ikke være kortere enn 40m. Minimumsavstander: Avstand fra baliser for ATC kryssingsbarriere til middel skal være i følge tabell 1.

Avstand mellom Signal 74 og balise [LSTART]: Minste tillatte avstand fra balise til middel [LSTOPP]: LSTART ≤10m 50 m 10 m < LSTART ≤ 15 m 55 m 15 m < LSTART ≤ 20 m 60 m 20 m < LSTART ≤ 25 m 65 m 25 m < LSTART ≤ 30 m 70 m 30 m < LSTART ≤ 35 m 73 m 35 m < LSTART ≤ 40 m 76 m 40 m < LSTART ≤ 45 m 79 m 45 m < LSTART ≤ 50 m 82 m 50 m < LSTART ≤ 55 m 85 m 55 m < LSTART ≤ 60 m 88 m 60 m < LSTART ≤ 65 m 91 m 65 m < LSTART ≤ 70 m 94 m 70 m < LSTART ≤ 75 m 97 m 75 m < LSTART ≤ 80 m 100 m LSTART > 80 m ≥100 m

Forskjellige toglengder: Ved ulike stoppmønster på grunn av forskjellige toglengder kan inntil to balisegrupper (med tilhørende skilt) utplasseres innenfor verdiene angitt i tabell.1 (se eksempel figur 4). Koding av baliser: Balisegruppen skal kodes med AX=4 Koding av baliser: Balisegruppen skal kodes med MA (målavstand) lik avstanden frem til utkjørhovedsignalet. Koding av baliser: Balisegruppen skal fungere som repetergruppe når tilhørende utkjørhovedsignal viser signal 21 eller signal 22. Koding av baliser: Balisegruppen skal fungere som repetergruppe inntil kryssingbarrieretiden har løpt ut. Koding av baliser: Balisegruppen skal fungere som signalbalisegruppe (AY=0) i tilfeller ikke nevnt i krav l) eller m). Kryssingsbarrieretid: Kryssingbarrieretid skal settes til

t = (Avstand mellom startpunkt for tidsutmåling og balise [m])/(4,2[m/s]),avrundet til nærmeste 5 s.

Tid vil være den tiden et tog med gjennomsnittshastighet 15km/t bruker fra kryssingsbarrieretiden starter tidsutmåling til balisene passeres, avrundet til nærmeste 5s.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

2.4 S - sikkerhet

Bedre retningslinjer for prosjektering vil sannsynligvis gi bedre sikkerhet.

2.5 L - levetid

Ingen endring

2.6 K - kapasitet

Ingen endring

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

Setningene: "Kryssingsbarrieren består av baliser som repeterbaliser for utkjørhovedsignalet. Balisene er kodet for å gi nødstopp dersom tog i innkjørtogvei passerer balisene etter at en gitt tid har løpt ut, og det ikke vises signal for videre kjøring."

                   endres til: 

Kryssingsbarrieren innbefatter balisegrupper som ved normal togfremføring fungerer som repeterbalisegrupper for forsignal for utkjørhovedsignalet. Dersom tog i innkjørtogvei passerer balisene etter at en gitt tid har løpt ut, og det ikke vises signal for videre kjøring, gir gruppene informasjonen "stopp" som ved hovedsignal.

Vi har deltatt i utviklingen av angitte prosjekteringsanvisninger, og kan følgelig akseptere disse. Henvisningen til Trafikkdivisjonen er derimot uheldig da den gir inntrykk av at ansvarsforholdet hva angår Teknisk regelverk allerede er avklart. Det vises i denne forbindelse til det arbeid som Teknologi ( ved Silje Fossoskaret) har satt i gang vedrørende prosesser-

OK

4.2 Utbygging

OK

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres