550 2012 Endringsartikkel 491

1 Endringsinformasjon

EndringsID 491
Forslagsdato 2012-12-18 13:34:13
Forslagsstiller Hege Magnussen
Klassifisering Nytt krav
Bok 550
Kapittel Togdeteksjon
Avsnitt 1.1.1
Forslagstekst Endringen skal presisere at det er akseltellere som skal benyttes, men noen unntak. Saken er behandlet av JL og vedtatt av JD. Sakspapirer er vedlagt. Krav om å ta dette inn i teknisk regelverk er anbefalt av Sverre Kjenne og meldt til Elisabeth Enger (se mailvedlegg). Jeg legger ved E-poster som jeg har sendt til Atle Gundersen, fra 26.11.12 og 27.11.12 med opplysninger og hvor jeg ber om at det taes inn i regelverket. Jeg foreslår at det inngår i kap 1. Hensikt og omfang, delkapittel 1.1.1 Generelt. I mailen den 26 nov har jeg definert hva som bør være med, skrevet med blått.
Referansedokumenter 103.pdf mail 26112012

104.pdf mail 27112012

105.pdf akseltellere JL 28 juni

106.pdf Akseltellere referat fra JL

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Akseltellersystem forutsettes å gi bedre pålitelighet.

2.2 A - tilgjengelighet

Akseltellersystem forutsettes å gi bedre tilgjengelighet.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Akseltellersystem forutsettes å gi bedre vedlikeholdbarhet.

2.4 S - sikkerhet

Dersom det implementeres en forsvarlig løsning for å sikre arbeid i og ved spor gir akseltellersystemer minst like god sikkerhet som dagens løsning.

2.5 L - levetid

Akseltellersystem har muligen sen noe kortere levetid enn dagens løsning.

2.6 K - kapasitet

Akseltellersystem gir ikke noen endringer i kapasitet.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Se vedlagte dokumenter.

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Forslagene til krav blir omformulert og presisert som nedenfor:

• Ved nybygging, og ved fornyelse av togdeteksjon skal det benyttes akseltellersystemer. Unntak: • Akseltellersystemer kan ikke benyttes på strekninger med eksisterende sikringsanlegg av annen type enn NSI‐63, eller der det er sikringsanlegg NSI-63 med flere enn 3 sikrede togspor, eller der det ikke er en leverandør som tar ansvar for implementering av funksjon for sikring av arbeidsområder i sikringsanlegget. Dette gjelder inntil det er etablert en løsning for sikring av arbeid i og ved spor.

• Strekning med akseltellere skal omfatte lengre strekninger enn ett kryssingsspor og skal fortrinnsvis ligge innenfor en toglederstrekning. Utbygging på tilgrensende strekninger må vurderes slik at “øyer” med prinsipielt forskjellige togdeteksjonssystem unngås.

• Grense mellom akselteller‐ og sporfeltstrekning skal være ved innkjørhovedsignal.


4 Behandling i godkjenningsrådet

Godkjenningsrådet mener at kravet ikke hører hjemme i Teknisk regelverk, men er et strategisk valg. Dette er også erkjent i underlagsdokumentasjonen. Kravet vurderes tatt ut når strategien er på plass.

4.1 Trafikk

ok

4.2 Utbygging

OK

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres