550 2013 Endringsartikkel 622

1 Endringsinformasjon

EndringsID 622
Forslagsdato 2013-06-28 13:48:30
Forslagsstiller Safiye Jetlund
Klassifisering Nytt krav
Bok 550
Kapittel lyssignal
Avsnitt 2.1.4 Dvergsignal
Forslagstekst Forslag til nytt krav:

Et dvergsignal skal plasseres slik at et tog som kjører i 40 km/h kan stoppe før påfølgende skifteveis sluttpunkt.

Begrunnelse: Det er ingen krav i dagens regelverk som ivaretar dette.

Se også endringsforslag 514.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Forslaget skal bidra til å sikre at fører skal ha mulighet til å stoppe før påfølgende skifteveis sluttpunkt.

Ny kravtekst:

f) Et dvergsignal skal plasseres slik av avstanden fra det oppnås sikt til dvergsignalet, og fram til sluttpunktet for skifteveien som signaleres er tilstrekkelig til at et skift som kjører i 40 km/h kan stoppe før sluttpunktet. Minste avstand fra punktet det oppnås sikt til sluttpunkt for signalert skiftevei er angitt i tabell 1. (Nytt krav)

<figtable id="Krav for plassering av dvergsignal">

Avstand fra sikt oppnås skifteveiens sluttpunkt.
Fall f [‰] Avstand [m]
f ≤ 1 177
1 < f ≤ 5 184
5 < f ≤ 10 192
10 < f ≤ 15 201
15 < f ≤ 20 212
20 < f ≤ 25 226

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring.

2.4 S - sikkerhet

Lavere risiko, intensjonen med kravendringen er at alle skiftebevegelser skal kunne stoppes før sluttpunktet for skifteveien.

2.5 L - levetid

Ingen endring.

2.6 K - kapasitet

Ingen endring.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Det nye kravet gir retningslinjer for utforming og funksjonalitet for forhold som ikke har vært beskrevet i regelverket. Kravendringen anbefales.

Kravet var upresist og er omformulert til: f) Et dvergsignal skal plasseres slik av avstanden fra det oppnås sikt til dvergsignalet, og fram til sluttpunktet for skifteveien som signaleres er tilstrekkelig til at et skift som kjører i 40 km/h kan stoppe før sluttpunktet. Minste avstand fra punktet det oppnås sikt til sluttpunkt for signalert skiftevei er angitt i tabell 1. (Nytt krav)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

Kravet omformuleres til å kun gjelde dvergsignaler i togvei.

4.2 Utbygging

er dette gjennomførbart overalt?

Det gis som vanlig ikke tilbakevirkende kraft, og ved prosjektering av nye anlegg bør dette være gjennomførbart. Rho/17.01.2014

OK under forutsetning lagt inn under Trafikk

Ok for opprinnelig forslag (uten forutsetning nevnt over).

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres