550 2014 Endringsartikkel 1016


1 Endringsinformasjon

EndringsID 1016
Forslagsdato 10.12.2014
Forslagsstiller Terje Sivertsen
Klassifisering Kravendring
Bok 550 Signal, prosjektering
Kapittel 7 Togdeteksjon
Avsnitt 3.3.1 Generelt
Forslagstekst Punkt f erstattes med følgende regel:

f) Akseltellersystemet skal detektere alle aksler som oppfyller tekniske regler for hjul, beskrevet i Rolling stock/Supplementary information and regulations.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Endringen er en implementering av tiltak T-440 fra prosjektet Akseltellere Drammenbanen, og bør gjøres gjeldende for hele infrastrukturen. Tiltaket er motivert ut fra faren for at tog ikke blir detektert på grunn av at alle hjulflensene er utenfor spesifikasjon gitt i Teknisk regelverk.

Teknisk regelverk 550 “Signal/Prosjektering”, kapittel 7 “Togdeteksjon”, avsnitt 3.3.1.f, gir en detaljert spesifikasjon for hvilke aksler som skal detekteres av akseltellersystemet. TSI-kravene til kompatibilitet mellom rullende materiell og togdeteksjonssystemene indikerer imidlertid at det i stedet for å gi en slik spesifikasjon antakelig er mer hensiktsmessig å kreve at akseltellersystemet skal detektere alle aksler som oppfyller tekniske regler for hjul, og beskrive disse i Teknisk Regelverk, Rolling stock/Supplementary information and regulations, 3.3.3 Wheel. At akseltellersystemet skal detektere alle aksler som oppfyller disse kravene vil da i og for seg være dekket av den generelle regelen 3.3.1.a, “Et system for togdeteksjon skal kunne detektere et sporavsnitt som belagt eller fritt, det vil si om det befinner seg rullende materiell på sporavsnittet eller ikke”, men det kan være hensiktsmessig å presisere dette gjennom den foreslåtte forenklingen av 3.3.1.f.

Endringen forutsetter at de nødvendige krav stilles i Rolling stock/Supplementary information and regulations.

2.1 R - pålitelighet

Akseltellersystemets pålitelighet avhenger av at alle tillate hjul detekteres.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen direkte sammenheng.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen direkte sammenheng.

2.4 S - sikkerhet

Akseltellersystemets sikkerhet avhenger av at alle tillate hjul detekteres.

2.5 L - levetid

Ingen direkte sammenheng.

2.6 Ø - økonomi

Manglende kompatibilitet mellom rullende materiell og akseltellersystemene kan ha store økonomiske konsekvenser.

2.7 K - kapasitet

Manglende kompatibilitet mellom rullende materiell og akseltellersystemene kan ha store kapasitetsmessige konsekvenser.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Farelogg fra prosjektet Akseltellere Drammenbanen.

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Det virker hensiktsmessig å ikke gjenta kravene til utforming av rullende materiell i signalregelverket, og endre kravet slik at det i stedet kreves deteksjon av kompatible hjul. Endringen anbefales.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Prosjekter

OK

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres