550 2014 Endringsartikkel 1018


1 Endringsinformasjon

EndringsID 1018
Forslagsdato 10.12.2014
Forslagsstiller Terje Sivertsen
Klassifisering Kravendring
Bok 550 Signal, prosjektering
Kapittel 7 Togdeteksjon
Avsnitt 3.3.3 Direkte resetting
Forslagstekst Teknisk regelverk 550 “Signal/Prosjektering”, kapittel 7 “Togdeteksjon”, avsnitt 3.3.3.d, erstattes med følgende regler:

d) Betjeningspanel for direkte resetting i teknisk rom skal være konstruert for å unngå feilbetjening, med indikeringer, lås og knapp samlokalisert og entydig merket for det enkelte sporavsnitt.

e) Hvert sporavsnitt skal være utstyrt med én knapp for direkte resetting, uansett om det benyttes enkelt eller dublert akseltellersystem.

f) Indikeringer, lås og knapp for et sporavsnitt skal være lokalisert ovenfra og ned i denne rekkefølgen.

g) Nøkkel for lås for direkte resetting skal være permanent opphengt ved betjeningspanelet og lett synlig for den som betjener panelet.

h) Låsen for direkte resetting skal være åpen kun når nøkkelen er satt i og vridd mot høyre.

i) Knapp for direkte resetting av sporavsnittet skal iverksette resetting kun når den samlokaliserte låsen er åpen.

j) Iverksatt resetting for det aktuelle sporavsnittet skal indikeres i panelet (sporavsnitt fritt).

k) Betjeningspanelet skal være beskyttet av en skapdør.

l) Forklaring til panelet skal være oppslått på skapdørens bakside, lett synlig for den som betjener panelet.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Endringen er en implementering av tiltakene T-355, T-356 og T-357 fra prosjektet Akseltellere Drammenbanen, og bør gjøres gjeldende for hele infrastrukturen.

Endringen har generell betydning for RAMS ved direkte resetting.

2.1 R - pålitelighet

Se ovenfor.

2.2 A - tilgjengelighet

Se ovenfor.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Se ovenfor.

2.4 S - sikkerhet

Se ovenfor.

2.5 L - levetid

Ingen direkte sammenheng.

2.6 Ø - økonomi

Endringen sikrer en standardisert utforming av betjeningsutrustningen for direkte resetting.

2.7 K - kapasitet

Ingen direkte sammenheng.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Farelogg fra prosjektet Akseltellere Drammenbanen.

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Kravene er gjennomarbeidet og forankret, og kan tas inn i regelverket.

Kravene foreslås gruppert i

  • Utførelse av resettpanel
  • Betjening av resettpanel

Andre redigeringer kan også være hensiktsmessig.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Prosjekter

ok

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --