550 2014 Endringsartikkel 1022


1 Endringsinformasjon

EndringsID 1022
Forslagsdato 16.12.2014
Forslagsstiller Terje Sivertsen
Klassifisering Nytt krav
Bok 550 Signal, prosjektering
Kapittel 7
Avsnitt 2.3
Forslagstekst Teknisk regelverk 550 “Signal/Prosjektering”, kapittel 7 “Togdeteksjon”, avsnitt 2.3, utvides med et punkt c:

c) Ved bruk av akseltellere som togdeteksjonssystem skal utstrekningen av sporavsnittet begrenses slik at materiell ikke kan hensettes i et av sporene i sporavsnittet uten at også et tilgrensende sporavsnitt er belagt.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Endringen er en implementering av tiltak T-336 fra prosjektet Akseltellere Drammenbanen, og bør gjøres gjeldende for hele infrastrukturen. Tiltaket er motivert ut fra muligheten for at sporavsnittet resettes uten at hele sporavsnittet er kontrollert. Det fokuseres her på situasjoner hvor signalmontør ikke har tilstrekkelig oversikt over området til å kunne avdekke materiell i sporavsnittet, og hvor forberedende resett derfor utføres i stedet for direkte resett. Selv med en forberedende resett kan imidlertid sporavsnittet inneholde flere togveier enn det som kan kontrolleres effektivt gjennom kjøringen med sikthastighet gjennom sporavsnittet. Dersom en ikke overlappende del av annen togvei enn den kontrollerte inneholder materiell innenfor samme sporavsnitt, og dette materiellet ikke oppdages under forberedende resett, kan i teorien sammenstøt mellom tog og materiell inntreffe når den forberedende resettingen er utført og togene igjen kjøres med linjehastighet.

Teknisk regelverk 550 “Signal/Prosjektering”, kapittel 7 “Togdeteksjon”, avsnitt 2.3.a, gir krav om at “et sporavsnitt i en sporveksel skal være detektert som belagt når et togs første (siste) aksel er mindre enn 5 meter innenfor middel mot nabospor”. Det betyr at kravet vil være oppfylt hvis og bare hvis hjuldetektoren i begge bein er plassert 5 meter eller mer fra middel. Regelen forhindrer dermed ikke at sporavsnittet kan ha lengre utstrekning, og gir derfor i og for seg ikke noe krav om et eget “sporvekselavsnitt”, det vil si et eget sporavsnitt som oppfyller kravet men for øvrig ikke har noen utstrekning utover selve sporvekselen.

Som tiltak mot den identifiserte faren bør det innføres krav til begrensning av utstrekningen av sporvekselavsnitt når akseltellere benyttes som togdeteksjonssystem.

2.1 R - pålitelighet

Endringen gjør forberedende resetting mer pålitelig.

2.2 A - tilgjengelighet

Avgrensing av sporavsnittet i en sporveksel gir generelt bedre tilgjengelighet.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen direkte sammenheng.

2.4 S - sikkerhet

Endringen gjør forberedende resetting sikrere.

2.5 L - levetid

Ingen direkte sammenheng.

2.6 Ø - økonomi

Endringen kan innebære kostnader knyttet til bygging flere sporavsnitt til erstatning for lange sporavsnitt i sporveksler.

2.7 K - kapasitet

Avgrensing av sporavsnittet i en sporveksel gir generelt bedre tilgjengelighet.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Farelogg fra prosjektet Akseltellere Drammenbanen.

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Regel for prosjektering av deteksjonsavsnitt (sporavsnitt) som er nødvendig for å få forsvarlig kontroll av deteksjonsavsnittet ved forberedende resett. Kravet er vurdert i forbindelse med implementering på Drammenbanen, og kan tas inn i regelverket, med en liten justering: "...utstrekningen av sporavsnittet begrenses slik at materiell ikke kan hensettes...." endres til "... sporavsnittet utformes slik at materiell ikke kan hensettes ....".

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Prosjekter

Bør vurdere å ta inn en lærebokstekst for å sikre forståelse av kravet. OK

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

ok

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --