550 2014 Endringsartikkel 232

1 Endringsinformasjon

EndringsID 232
Forslagsdato 2012-01-11 00:00:00
Forslagsstiller Claus Feyling
Klassifisering Kravendring
Bok 550
Kapittel 10 ATC
Avsnitt 4.2 Sikkerhetsavstand 150 meter
Forslagstekst Ref 2003/00649 - 285 "Skøyen-Asker JBT Jernbanetekniske fag korrespondanse med Hovedkontoret Søknad om avvik vedrørende plassering av repeterbaliser med funksjon for samtidig innkjør". Der ligger det både tekstgforklaring og Excel regneark med Lysaker-Asker analysene.

Der er det utledet 4 enkle prosjekteringsregler (med underpunkter) som gjør det mulig å prosjektere "knepunkt 40" uten avvik fra krav om eksakt 250m. Problemet er at det ofte er en hovedbalisegruppe for motrettet signal omtrent 250 m før "vårt" hovedsignal, slik at Rep# blir liggende enten ca 280m-300m eller ca 215m-235m før sitt hovedsignal.

Jeg har omsatt teksten fra det gamle regelverket, der det står en del om at vi skal tåle at enkelte av gruppene bortfaller. Dette leder til at grupper med B-avstand må plasseres innbyrdes slik at toget faktisk får lenkingsfeil om en av gruppene er bortfalt. Ligger gruppene for nær hverandre i forhold til B*20%+100m så vil neste gruppe forlenge MA før lenkingsfeil inntreffer, og da vil ikke fører merke noe og heller ikke rapportere om feilen.

Det er også en observasjon at når 40-vx ligger rett bak hovedsignalet så gis det "vent 40" fra forsignalet BÅDE for kjøring til avvik og for kjøring mot hovedsignal i stopp (MA er forskjellig, men det merker ikke fører i et godstog siden han kjører konservativt uansett). Det betyr at gods, som pleier å ha gjennomkjør, blir "fintet ut" når det en sjelden gang faktisk er hovedsignal i stopp og 40 skal gjelde fra Rep#. ATC tar over, og det er jo ikke farlig, men det er bedre at fører får "vent 4A" fra forsignalet og 12,5m målavstand, selv om sporvekselen kanskje ligger bare 3m bak hovedsignalet.

Vi har en slik en f.eks. fra Lieråsentunnelens inngående spor til Asker spor 3 signal 4626 for videre kjøring mot Vakås.


UENDRET_TEKST: Kravene gjelder ved samtidige togbevegelser hvor sikkerhetsavstanden er 150 meter, jfr. fig. 10 i Signal/Prosjektering/Lyssignal.

a) Ved signal 23 i forsignal for hovedsignal, skal ATC gi “vent 40 km/h” med Rep# som målpunkt. Har man P-bortflytting forbi foregående hovedsignal, skal denne gi ”0P” med Rep# som målpunkt.

b) Ved signal 24 i forsignal for hovedsignal skal ATC gi ”vent sporvekselhastighet” med Rep# som målpunkt. Fra Rep# gis også ”vent sporvekselhastighet” SLUTT_UENDRET_TEKST

ENDRET TEKST: c) Rep# som er målpunkt for "vent 40" skal plasseres på avstand B2 som er minst 215m og høyst 350m før påfølgende hovedsignal i stopp

d) En lenkingsbalisegruppe som oppdaterer avstandsinformasjonen skal plasseres på en avstand B1 eom er maksimum (B2-117,5)/0,23 meter foran Rep#

e) Siste balisegruppe som oppdaterer lenkingsavstand mot Rep# som er målpunkt for "vent 40" skal plasseres på en avstand B1 som er høyst (B2-117,5)/0,23.

f) Dersom det ligger en lenkende balisegruppe mellom Rep# og påfølgende hovedsignal, så benyttes i stedet (B2'-102,5m)/0,23 der B2' er distansen fra Rep# til første påfølgende gruppe som oppdaterer lenking før hovedsignalet

g) Avstand fra hovedsignal til første påfølgende balisegruppe som oppdaterer lenkingsavstand skal plasseres på en avstand B3 som er minst B2*0,26 + 105m.

h) Dersom det ligger en lenkende balisegruppe mellom Rep# og hovedsignal, så benyttes i stedet B2"*0,26+105m, der Bw" er basisavstanden i siste gruppe som oppdaterer lenking før hovedsignalet

i) Dersom avstand fra hovedsignal til første sporveksel i avvik er 12 meter eller lavere, så skal det kodes "vent 4A" når forsignalet viser Fs24, med bortflyttingsavstand 12,5 meter (laveste kodingstrinn i ATC). SLUTT_ENDRET_TEKST

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Det tas med ett nytt krav:

a) Det skal plasseres en Rep#-gruppe 250 meter foran utkjørhovedsignalet.

Unntak: Ved konflikt med baliser for Rep#-balisegruppe i motsatt kjøreretning skal avstanden fra Rep#-balisegruppen til tilhørende utkjørhovedsignal være så nærme 250 meter som mulig. Avstanden fra Rep# til tilhørende utkjørhovedsignal skal ikke være mindre enn 225 meter eller større enn 275 meter.

Endringen tydeliggjør hvor baliser skal plasseres, også dersom det er konflikt mellom flere balisegrupper.

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring.

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring

2.5 L - levetid

Ingen endring.

2.6 Ø - økonomi

Ingen endring.

2.7 K - kapasitet

Ingen endring.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Kravendringen gir større fleksibilitet i prosjektering av samtidig innkjør, uten at risikonivået endres. Kravet er mye enklere enn forslaget, men gir likevel nødvendig fleksibilitet. Kravendringen er vurdert i samråd med Trafikk.

Kravendringen anbefales.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Utbygging

OK

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres