550 2014 Endringsartikkel 665


1 Endringsinformasjon

EndringsID 665
Forslagsdato 04.10.2013
Forslagsstiller Terje Sivertsen
Klassifisering Nytt krav
Bok 550 Signal, prosjektering
Kapittel 7 Togdeteksjon
Avsnitt 1.1.1 Generelt
Forslagstekst Avsnittet utvides med følgende regel:

Ved prosjektering av strekning med akseltellere skal det gjennomføres RAMS-analyser av bruk av akseltellere som togdeteksjon på den aktuelle strekningen, herunder analyse av inndeling av arbeidsområder, lokalisering av nøkkelskap og bruk av forberedende resetting.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Endringen er en implementering av tiltak T-444 fra prosjektet Akseltellere Drammenbanen, og bør gjøres gjeldende for hele infrastrukturen. Tiltaket er motivert ut fra faren for at manglende gjennomføring av nødvendige strekningsvise RAMS-analyser ved prosjektering av strekning med akseltellere som nytt togdeteksjonssystem fører til prosjektforsinkelser og økte kostnader. Tiltaket innebærer at krav om utføring av slike analyser er nedfelt i styringssystemet, herunder analyse av inndeling av arbeidsområder, lokalisering av nøkkelskap og bruk av forberedende resetting.

2.1 R - pålitelighet

Endringen gir krav om gjennomføring av RAMS-analyser, og ivaretar dermed hensynet til pålitelighet direkte.

2.2 A - tilgjengelighet

Endringen gir krav om gjennomføring av RAMS-analyser, og ivaretar dermed hensynet til tilgjengelighet direkte.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Endringen gir krav om gjennomføring av RAMS-analyser, og ivaretar dermed hensynet til vedlikeholdbarhet direkte.

2.4 S - sikkerhet

Endringen gir krav om gjennomføring av RAMS-analyser, og ivaretar dermed hensynet til sikkerhet direkte.

2.5 L - levetid

Ingen direkte påvirkning.

2.6 Ø - økonomi

Manglende RAMS-analyser kan føre til prosjektforsinkelser og økte kostnader.

2.7 K - kapasitet

Manglende RAMS-analyser kan føre til at eksempelvis inndeling av arbeidsområder ikke er optimal med hensyn til trafikkavviklingen.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Farelogg fra prosjektet Akseltellere Drammenbanen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Krav om at det skal gjennomføres RAMS-analyse ved prosjektering av akseltellere som togdeteksjon, plasseres under 1.1.3. Akseltellere.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Prosjekter

ok

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --