550 2014 Endringsartikkel 666


1 Endringsinformasjon

EndringsID 666
Forslagsdato 04.10.2013
Forslagsstiller Terje Sivertsen
Klassifisering Nytt krav
Bok 550 Signal, prosjektering
Kapittel 7
Avsnitt 3.3
Forslagstekst Avsnittet utvides med et nytt delavsnitt 3.3.4 Nøkkelskap, med følgende regler:

a) Arbeidsområder der akseltellere benyttes for togdeteksjon på hele eller deler av området skal være utstyrt med nøkkelskap.

b) Nøkkelskapet for et gitt arbeidsområde skal være utstyrt med en nøkkel for sikring som kan tas ut hvis og bare hvis arbeidsområdet er sperret.

c) Nøkkelskapet skal ikke være utstyrt med nøkler for sikring av andre arbeidsområder enn det nøkkelskapet dekker.

d) Ved feil på nøkkelbryter, skal ordre for sperring av arbeidsområdet være utilgjengelig.

e) Sperringen av arbeidsområdet skal ikke kunne oppheves før nøkkel for sikring er satt inn igjen.

f) En ikke koblet sporveksel innenfor et arbeidsområde skal være frigitt for lokal omstilling hvis nøkkelen for arbeidsområdet er tatt ut.

g) Koblede sporveksler innenfor to ulike arbeidsområder skal være frigitt for lokal omstilling hvis nøklene for begge arbeidsområder er tatt ut.

h) Samlelåser for oppbevaring av kontrollåsnøkler for kontrollåste sporveksler/sporsperrer innenfor et arbeidsområde skal være frigitt hvis nøkkelen for arbeidsområdet er tatt ut.

i) Nøkkelskapet skal være utstyrt med et lett synlig kart som entydig viser hvilket arbeidsområde nøkkelskapet dekker.

j) Nøkkelskapets kart over arbeidsområdet skal gjennom en skjematisk fremstilling entydig vise hvilke spor som omfattes av arbeidsområdet.

k) Nøkkelskapets kart over arbeidsområdet skal også vise tilstøtende arbeidsområder, men på en slik måte at disse ikke forveksles med arbeidsområdet nøkkelskapet dekker.

l) Nøkkelskapets kart over arbeidsområdet skal entydig vise nøkkelskapets plassering relativt til arbeidsområdet, med en posisjonsangivelse merket “Du står her”.

m) Nøkkelskapet skal være plassert innenfor sitt arbeidsområde.

n) Nøkkelskapet skal være plassert i samsvar med hva som er naturlig angrepspunkt for hovedsikkerhetsvakten.

o) Nøkkelskapet skal være plassert slik at det er lett tilgjengelig uten unødig kryssing av spor.

p) Nøkkelskapet skal være plassert slik at kartet, når det leses, stemmer overens med omgivelsene med hensyn til geografisk posisjon og orientering.

q) Nøkkelskapet skal være plassert slik at skapet eller betjening av skapet ikke kommer i konflikt med fritt profil.

r) Nøkkelskapet skal være plassert slik at det ikke hindrer sikt til signaler, se siktkrav for lyssignaler.

s) Nøkkelskapet skal være plassert nær det naturlige utgangspunktet for visitasjon av arbeidsområdet.

t) Nøkkelskapet skal være merket med et lett synlig, unikt skapnummer på utsiden av skapdøren.

u) For strekninger med to spor, skal alle kilometermerker, nøkkelskap og nøkler for høyre hovedspor i retning fra Oslo innenfor arbeidsområdet påmonteres referansemerke, med tilsvarende merking av kart i nøkkelskap.

v) For strekninger med tre eller flere spor, skal nøkkelskap og nøkler for ulike spor påmonteres ulike referansemerker, med tilsvarende merking av kart i nøkkelskap.

Videre legges det inn en kommentar om at trekantskilt benyttes til å indikere høyre hovedspor i retning fra Oslo på strekninger med to eller flere spor.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

En rekke tiltak/forutsetninger i fareloggen fra prosjektet Akseltellere Drammenbanen innebærer regler for nøkkelskap. Disse er senere bearbeidet og utvidet i Teknologis notat "Avklaringer arbeidsområder", versjon 1.0, 26. november 2014. Endringen tar utgangspunkt i at bruk av nøkkelskap er dagens løsning for sikring av arbeid i og ved spor. På sikt skal dette etter planen erstattes av andre løsninger, og regelverket vil da endres i henhold til dette.

2.1 R - pålitelighet

Endringen gir en rekke regler som bidrar til påliteligheten av sikring som funksjon.

2.2 A - tilgjengelighet

Endringen gir en rekke regler som bidrar til å gjøre sikringsfunksjonen lett tilgjengelig for hovedsikkerhetsvakten.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Nøkkelskap har både sterke og svake sider når det gjelder vedlikeholdbarhet, men er eneste løsning som foreligger per i dag.

2.4 S - sikkerhet

Endringen gir en rekke regler som er vesentlige for at arbeid i og ved spor kan utføres på en sikker måte.

2.5 L - levetid

Med ordinært vedlikehold vil nøkkelskapene kunne få relativt lang levetid. Dette har imidlertid mindre betydning da det planlegges andre løsninger som skal erstatte bruken av nøkkelskap for sikring av arbeid i og ved spor.

2.6 Ø - økonomi

Nøkkelskapene er per i dag eneste løsning som foreligger for sikring av arbeid i og ved spor ved bruk av akseltellere. Kostnadene knyttet til bygging og vedlikehold av disse må tas med i beregningen i nytte-/kostanalyser av utskifting med eksisterende sporfelt med akseltellere som togdeteksjonssystem.

2.7 K - kapasitet

Bruk av nøkkelskap for sikring av arbeid i og ved spor er ikke i seg selv kapasitetsreduserende, da de kan tilpasses den valgte inndelingen av arbeidsområder.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Farelogg fra prosjektet Akseltellere Drammenbanen.

Teknologis notat "Avklaringer arbeidsområder", versjon 1.0, 26. november 2014.

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Kravene er gjennomarbeidet og forankret, og kan tas inn i regelverket.

Kravene vil bli gruppert i

  • Funksjon
  • Utførelse av skap
  • Plassering av skap

Andre redigeringer kan også være hensiktsmessig.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Prosjekter

ok

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

ok

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --