550 2014 Endringsartikkel 715


1 Endringsinformasjon

EndringsID 715
Forslagsdato 03.12.2013
Forslagsstiller Terje Sivertsen
Klassifisering Nytt krav
Bok 550 Signal, prosjektering
Kapittel 7
Avsnitt 3.3
Forslagstekst Avsnittet utvides med et nytt avsnitt 3.3.5 Arbeidsområder, med følgende regler:

a) Arbeidsområder skal ha den utstrekning som er nødvendig og tilstrekkelig til at arbeidet kan utføres sikkert.

b) Grensen for arbeidsområdet skal ligge ved hovedsignal, dvergsignal eller i koblet sporveksel.

c) Inndeling i arbeidsområder skal koordineres med plassering av objekter som kan gi dekning for togveier utenfor arbeidsområdet.

d) Arbeidsområdeskilt skal monteres på alle hovedsignaler i arbeidsområdet eller arbeidsområdegrensen.

e) Arbeidsområdeskilt skal monteres på alle dvergsignaler i arbeidsområdegrensen, og kun ved disse dvergsignalene.

f) Arbeidsområdeskiltene skal plasseres langs med sporet.

g) Fremsiden av arbeidsområdeskiltet skal vende inn mot sporet det gjelder for.

h) Dobbeltsidige arbeidsområdeskilt kan benyttes kun der hvor baksiden av skiltet ikke vender inn mot andre spor i umiddelbar nærhet.

i) Arbeidsområdeskiltene skal indikere retningen for arbeidsområdet, eventuelt begge retninger dersom det er innenfor arbeidsområdet.

j) Arbeidsområdeskiltet på grensen mellom to arbeidsområder skal angi retningene for begge arbeidsområdene.

k) Arbeidsområdeskiltet på grensen mellom akseltellere og sporfelt skal angi retningen for arbeidsområdet og retningen for sporfeltområdet.

l) Dersom det ikke er plass til arbeidsområdeskilt på signalet, skal skiltet plasseres så nær signalet som mulig.

m) På arbeidsområder med tomtebelysning skal arbeidsområdeskiltene ved dvergsignalene være godt synlige og lesbare under alle forhold uten bruk av ekstra belysning.

n) Referansemerke skal settes opp ved alle sporveksler innenfor arbeidsområdet.

o) Referansemerket ved sporvekselen skal under alle forhold være godt synlig fra sporvekselen.

p) Det skal for hvert arbeidsområde utarbeides en beskrivelse med skjematisk plan, som viser arbeidsområdets avgrensing og nøkkelskapenes plassering og angrepspunkt.

q) Beskrivelsen av arbeidsområdet skal være tilgjengelig for hovedsikkerhetsvakt.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

En rekke tiltak/forutsetninger i fareloggen fra prosjektet Akseltellere Drammenbanen innebærer regler for arbeidsområder. Disse er senere bearbeidet og utvidet i Teknologis notat "Avklaringer arbeidsområder", versjon 1.0, 26. november 2014.

2.1 R - pålitelighet

Endringen gir en rekke regler som bidrar til gjøre identifiseringen av arbeidsområdenes utstrekning pålitelig.

2.2 A - tilgjengelighet

Endringen gir en rekke regler som bidrar til å gi arbeidsområdene den nødvendige utstrekning, samt tiltgang til nødvendig skilting og beskrivelse.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Endringen gir en rekke regler som forenkler vedlikehold og endring av skiltingen av arbeidsområdet.

2.4 S - sikkerhet

Endringen gir en rekke regler som er vesentlige for at arbeid i og ved spor kan utføres på en sikker måte.

2.5 L - levetid

Skilt har generelt lang levetid.

2.6 Ø - økonomi

Skilting av arbeidsområdene utgjør en relativt liten del av de totale kostnadene.

2.7 K - kapasitet

Hensynet til kapasitet ivaretas ved at arbeidsområdene ikke gis større utstrekning enn det som er nødvendig for å kunne utføre arbeidet sikkert.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Farelogg fra prosjektet Akseltellere Drammenbanen.

Teknologis notat "Avklaringer arbeidsområder", versjon 1.0, 26. november 2014.

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Kravene er gjennomarbeidet og forankret, og kan tas inn i regelverket.

Kravene vil bli gruppert i

  • Prosjekteringsregler
  • Utførelse av skilt
  • Plassering av skilt

Andre redigeringer kan også være hensiktsmessig.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Prosjekter

ok

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

ok

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --