550 2014 Endringsartikkel 807

1 Endringsinformasjon

EndringsID 807
Forslagsdato 2014-02-14 13:17:13
Forslagsstiller Elisabeth Skjelsvold Berg
Klassifisering Kravendring
Bok 550
Kapittel 10
Avsnitt 3.6
Forslagstekst 3.6 Balisegruppe for ATC forsignal (FF)

a) FF skal kodes i henhold til tabell 5. Når frittstående forsignal viser signal 23 eller 24 skal FF kodes til den målhastighet som tilsvarer frittstående forsignals plassering i forhold til tilhørende hovedsignal. Når frittstående forsignal viser signal 25 skal FF kodes til målhastighet 270 km/h

b) FF skal lenkes til frittstående forsignal

c) I tilfeller hvor avstanden mellom FF og forsignal ikke gjør det mulig å kode FF med verdiene for målhastigheter i tabell 5, kan FF flyttes til foregående hovedsignal. Målavstanden kodes som avstanden fra hovedsignal som inneholder FF og frem til neste hovedsignal. Frittstående forsignal fungerer i dette tilfellet som en balisegruppe for oppdatering/repetisjon av forsignalbeskjeden.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Nye krav i avsnitt 3.6 Balisegruppe for ATC forsignal (FF):


a) FF skal kodes i henhold til tabell 5.

b) FF kan flyttes til foregående hovedsignal, slik at dette ATC - messig blir et kombinert signal.

c) FF kan utføres på to måter:

  1. Trappesignalering via frittstående forsignal: FF skal lenkes til frittstående forsignal. Når frittstående forsignal viser signal 23 eller 24 skal FF kodes til den målhastighet som tilsvarer frittstående forsignals plassering i forhold til tilhørende hovedsignal. Når frittstående forsignal viser signal 25 skal FF kodes til målhastighet 270 km/h. Eventuell A-bortflytting initieres ved frittstående forsignal.
  2. Dersom gjeldende krav til målavstander ikke kan oppfylles ved å anvende trappesignalering via frittstående forsignal, kan ATC - forsignalet lenkes direkte til hovedsignalet. Eventuell A-bortflytting initieres ved FF. Balisegruppen ved det frittstående forsignalet fungerer i dette tilfellet som en repeterbalisegruppe for FF.

Endringen tillater at FF lenkes direkte til hovedsignalet der hvor krav til målavstander ikke kan oppfylles ved å anvende trappesignalering.

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring

2.5 L - levetid

Ingen endring

2.6 Ø - økonomi

Ingen endring

2.7 K - kapasitet

Lit bedre kapasitet ved bremsekurve direkte til hovedsignal, i stedet for trappesignalering

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Kravendringen gir større fleksibilitet i prosjektering av ATC forsignal (FF), uten at risikonivået endres. Kravendringen er vurdert i samråd med Trafikk.

Kravendringen anbefales.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Utbygging

OK

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres