550 2015 Endringsartikkel 1000

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1000
Forslagsdato 02.12.2014
Forslagsstiller Safiye Jetlund
Klassifisering Nytt krav
Bok 550 Signal, prosjektering
Kapittel Veisikringsanlegg
Avsnitt
Forslagstekst Det bør legges inn et krav om at det skal være ett planovergangssignal per spor dersom planovergangen går over mer enn ett spor.

Forslaget kom opp i forbindelse med risikoanalyse. Utkast til analyserapport er vedlagt.

Referansedokumenter

141125Risikovurderingsrapport.pdf

Det foreslås at krav 2.3.1 b) endres.

Gammel tekst:

b) Dersom en planovergang krysser to eller flere spor, skal det settes opp tilstrekkelig antall planovergangssignaler slik at alle togspor blir dekket.

Nytt forslag:

b) Dersom en planovergang krysser to eller flere spor, skal det settes opp ett planovergangssignal for hvert spor.

Unntak: Dersom det ikke kan befinne seg to tog eller skift i hvert sitt spor på den ene siden av planovergangen samtidig er det tilstrekkelig med ett planovergangssignal på denne siden.

I praksis gjøres dette allerede.

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen merkbar endring. Noe større sannsynlighet for feil på to lamper enn en, men eventuelle feil vil sannsynligvis kun ramme ett spor.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Marginal endring med ett ekstra signal å vedlikeholde.

2.4 S - sikkerhet

Med nye veisikringsanlegg kan sporavhengig signalering redusere sannsynligheten for feilaktig oppstart basert på klarsignal i planovergangssignalet.

2.5 L - levetid

Ingen endring

2.6 Ø - økonomi

Marginalt økte kostnader knyttet til anskaffelse og vedlikehold.

2.7 K - kapasitet

Ingen endring

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Kravet beskriver utførelse av signalering mot tog slik at signalplassering blir i tråd med konklusjon i vedlagte risikoanalyse, og unntaket beskriver en situasjon hvor det ikke er hensiktsmessig med separate signaler for hvert spor.

Endringen kan gjennomføres.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Prosjekter

ok

4.3 Infrastruktureier

ok

4.4 Teknologi

ok

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --