550 2015 Endringsartikkel 1141

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1141
Forslagsdato 16.06.2015
Forslagsstiller Gøran Ingebretsen
Klassifisering Kravendring
Bok 550 Signal, prosjektering
Kapittel 9
Avsnitt 5.1.3 j)
Forslagstekst Krav foreslås fjernet med følgende begrunnelse:

Størrelsen på selve lykten ansees ikke relevant for synlighet, dermed også sikkerhet. Kravene til lysstyrke, fargetemperatur, spredning, lysåpning og entydig oppfattelse på 200 meters avstand, ansees som mer enn dekkende for sikkerhet.

Veibomlykter for nye programvarebaserte veisikringsanlegg type BUES 2000 oppfyller ikke foreslått fjernede krav, derimot andre nevnte dekkende krav. Det ble innvilget dispensasjon fra foreslått fjernede krav for anleggstypen (se vedlegg).

Referansedokumenter

Svar på dispensasjonssøknad, krav til størrelse på lyskilde bom.pdf

2 Vurdering av endringen

Kravet i dag er :

j) En veibomlykt skal ha bredde på 180 ± 10 mm og høyde på 180 ± 10 mm.

Dette beskriver utformingen av veibomlykten som tidligere ble levert til JBV. Veisikringsanleggene JBV nå har rammeavtale på har en annen utforming. Disse gir like god synlighet, og det er ikke hensiktsmessig å beholde detaljerte krav til utforming.

Kravet anbefales fjernet.

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring

2.5 L - levetid

Ingen endring

2.6 Ø - økonomi

Ingen endring

2.7 K - kapasitet

Ingen endring

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Eksempel på dispensasjonssøknad fra kravet som foreslås fjernet: [[1]]

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Forslaget innebærer at krav 5.1.3 j) og målsatt figur fjernes. Det kan aksepteres. Eventuelle krav skal være i en kravspesifikasjon.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Prosjekter

OK

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres