550 2016 Endringsartikkel 1153

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1153
Forslagsdato 17.06.2015
Forslagsstiller Safiye Jetlund
Klassifisering Nytt krav
Bok 550 Signal, prosjektering
Kapittel Lyssignal
Avsnitt 2.1.3
Forslagstekst Det bør være et krav om forsignalavstand på minst 800 m.

Dette samsvarer med bremsetabell 1 og 2 som er beregnet ut fra at et tog skal kunne stoppe på 800 m.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Normalt bør dette gjelde. Det er imidlertid noen tilfeller der forsignalavstanden bør være kortere av hensyn til blant annet kapasitet, for eksempel i oslotunnelen. Følgende krav tas inn:

Et forsignal skal plasseres minimum 800 m foran tilhørende hovedsignal.

Unntak: Kortere forsignalavstand kan benyttes der dette kan bidra til økt kapasitet. Dette skal ikke gi et uakseptabelt risikonivå, og skal i hvert tilfelle avklares med TTG.

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

2.4 S - sikkerhet

Forutsetningene for bremsing av tog som kjører etter bremsetabellene oppfylles, slik at sannsynlighet for at bremseveien blir for kort reduseres.

2.5 L - levetid

Ingen endring

2.6 Ø - økonomi

Kan være noe økte kostnader i forbindelse med økning av forsignalavstand enkelte steder. Kravet vil ikke ha tilbakevirkende kraft.

2.7 K - kapasitet

Der hvor kravet kan påvirke kapasiteten bør unntaket benyttes så sant dette ikke er uakseptabelt med tanke på sikkerhet.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen gir samsvar mellom forutsetninger for utregning av bremsetabeller og utførelse av signalanleggene. Det er bare unntaksvis at hensyn til kapasitet gjør det nødvendig å redusere forsignalavstander til kortere enn 800m, og i de tilfellene vil det være nødvendig med tiltak som gjennomsignalering, eller redusert hastighet, noe som i begge tilfeller må vurderes og godkjennes. Endringen anbefales.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Prosjekter

OK

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

OK under forutsetning av at TTG erstattes av organisasjonsendringsnøytralt begrep.

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --