550 2016 Endringsartikkel 1170

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1170
Forslagsdato 09.07.2015
Forslagsstiller Safiye Jetlund
Klassifisering Nytt krav
Bok 550 Signal, prosjektering
Kapittel 10, ATC
Avsnitt
Forslagstekst SKF 5 er definert i TRV, men det er ikke gitt krav til THR for denne sikkerhetskritiske funksjonen. for ATC. Dette bør legges inn.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Lagt til et nytt kapittel RAMS-krav i JD550 ATC. Noen av kravene er der allerede i dag, SKF5 i generelle krav og THR-krav gitt i "Fordeling av Tolerable Hazard Rates i signalanlegg" men er ikke formalisert i ATC kapittelet. Dette vil da formelt sett være nye krav, men i praksis vil dette være krav som allerede er implementert i systemet.

Følgende nye krav anbefales tatt inn i regelverket

3 RAMS-KRAV

3.1 Sikkerhet

a) ATC-infrastrukturutrustningen skal ivareta sikkerhetskritisk funksjon SKF5:

ATC-infrastrukturutrustningen skal gi korrekt informasjon om hastighet og kjørebeskjeder til tog.

b) THR for sikkerhetskritisk funksjon SKF5 er 10-9/time for hvert ATC-informasjonspunkt.

Med ATC-informasjonspunkt menes nødvendig utstyr (baliser og eventuelle kodere) for å formidle ATC-informasjon til tog.

c) ATC-infrastrukturutrustningen skal ha kontroll på minimum følgende farer:

  • Feilaktig mindre restriktiv kjøretillatelse enn det som tilhørende forriglingsutrustning eller signal tilsier
  • Feilaktig informasjon om høyere tillatt kjørehastighet enn det som til enhver tid gjelder for strekningen

3.2 Tilgjengelighet

a) En ATC-infrastrukturutrustning skal ha en tilgjengelighet A ≥ 99.99975 % for ett informasjonspunkt, det vil si en akkumulert utilgjengelighet UA ≤ 1,3 minutter pr. år.

b) Reparasjon eller utbytting og justering av en funksjonsenhet slik at den igjen fungerer korrekt, skal kunne utføres på maksimalt 15 minutter, det vil si MRT ≤ 15 minutter.

3.3 Pålitelighet

a) En ATC-infrastrukturutrustning skal ha en gjennomsnittlig tid mellom feil - MTBF ≥ 100.000 timer for ett informasjonspunkt.

3.4 Vedlikeholdbarhet

a) ATC-infrastrukturutrustning skal bestå av veldefinerte enheter slik at hele enheter kan byttes i forbindelse med vedlikehold og feilretting.

b) Vekt for utbyttbare enheter skal ikke overstige 15 kg.

c) Funksjonsenheter skal kunne monteres og demonteres uten bruk av spesialverktøy.

3.5 R - pålitelighet

Ingen endring

3.6 A - tilgjengelighet

Ingen endring

3.7 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

3.8 S - sikkerhet

Ingen endring

3.9 L - levetid

Ingen endring

3.10 Ø - økonomi

Ingen endring

3.11 K - kapasitet

Ingen endring

3.12 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

"Fordeling av Tolerable Hazard Rates i signalanlegg" STF90 F05136

3.13 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

I forhold til definisjonene i "Fordeling av Tolerable Hazard Rates i signalanlegg" (STF90 F05136) er forslaget presisert slik at sikkerhetskrav og tilgjengelighetskrav gjelder ett informasjonspunkt, med nødvendige baliser, kodere og koblinger.

Endringen får liten eller ingen betydning i praksis, etter som kravet gjelder eksisterende klasse B-systemer hvor ytelsen er kjent og akseptert. En mulig konsekvens av kravene kan være at det i framtidige prosjekter er nødvendig med en annen struktur enn dagens i dokumentasjon av kravoppfyllelse.

Endringen anbefales.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 11:04 (CET)

5.2 Prosjekter

ok --Nerbre (diskusjon) 21. jan. 2017 kl. 14:30 (CET)

5.3 Infrastruktureier

ok--Jens Melsom (diskusjon) 26. jan. 2017 kl. 21:26 (CET)

5.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 12:19 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --