550 2016 Endringsartikkel 1181

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1181
Forslagsdato 04.08.2015
Forslagsstiller Claus Feyling
Klassifisering Kravendring
Bok 550 Signal, prosjektering
Kapittel 10 ATC
Avsnitt 4.2.d
Forslagstekst 4.2.d Sikkerhetsavstand 150 meter

Sitat: "d) En lenkingsbalisegruppe skal oppdatere avstandsinformasjonen maksimum 750 meter foran repeterbalisegruppa." -- Kommentar: Avstanden "A" fra siste lenkende balise (som kan være en annen Rep-gruppe, eller en lenkingsgruppe) må stå i et sikkerhetsmessig korrekt forhold til den gjenværende avstanden "B" fra Rep# målpunkt for "knepunktet" 40 km/h og fram til hovedsignalbalisene. Poenget er at toget skal få en feilreaksjon (lenkingsfeil) FØR toget passerer Rep#, ellers så vil ikke lenkingsfeilen bli funnet. Altså må (A*0,2+100) være mindre enn B. Men kodingstrinnene i avstandstabellen spiller inn. Man må altså benytte at

(A_kodet_avstand * 0,2 + 100m) < B_fysisk_avstand

Men selv dette er ikke nok, for toget har et odometer som gir gradvis raskere metertelling ettersom hjulene slites ned, inntil hjuldiameterkorreksjonen omstilles igjen på verkstedet. Dersom det er nedbremsing med fare for "kaning", dvs skli pga lav friksjon, så kan toget komme lenger enn hva odometert tror. Om vi tar høyde for 5% margin for disse effektene samlet, så blir kravet:

0,95 * (A_kodet_avstand_fra_lenking_til_Rep# * 0,2 + 100m) < B_fysisk_avstand_fra_lenking_til_Rep#

Merk at også punkt 4.3 vil ha dette margin-problemet, samt at slingringsmonnet 225 til 275 bør gjelde der også.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Hensikten med at det skal ligge en lenket balisegruppe maksimalt 750 meter foran rep-gruppen er at eventuelt bortfall av rep-gruppen skal oppdages. Da må bortfall av rep-gruppen gi en feilreaksjon før toget passerer stoppunktet. For at dette skal skje må fysisk avstand fra siste lenkede balise til stoppunktet være mindre enn kodet avstand fra siste lenkede balisegruppe til rep * 1,2 + 100 m. Bortfall av rep-gruppen bør imidlertid oppdages tidligere enn akkurat når utkjørhovedsignalet passeres. Tidligere er det benyttet ca 100 meters margin.

Gradvis reduksjon i hjuldiameter vil gi feil som går i sikrere retning. Det er derfor ikke nødvendig å ta med faktoren på 0,95 som er foreslått.

Dette innebærer at kodet avstand fra lenkingsbalise til Rep# * 1,2 + 100 m < avstand fra lenkingsbalise til balisegruppe ved utjørhovedsignalet - 100 m.

Med 250 meter fra rep-gruppen til utkjørhovedsignalet og kodet avstand i lenkingsgruppen lik faktisk avstand (worst case) bør balisegruppen dermed ligge slik at avstand fra lenking til Rep# ≈ (250 m - 100 m - 100 m) / 0,2 = 250 m

Med bakgrunn i dette foreslås det at krav 4.2.d) og 4.3.d) endres fra:

"En lenkingsbalisegruppe skal oppdatere avstandsinformasjonen maksimum 750 meter foran repeterbalisegruppa."

til:

"En lenkingsbalisegruppe skal oppdatere avstandsinformasjonen ca 250 meter foran repeterbalisegruppa."

med følgende forklarende lærebokstekst:

Eventuelt bortfall av rep-gruppen vil da gi feilmelding ca 100 m før utkjørhovedsignalet passeres.

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

Korrekt oppfattelse av feilmelding vil gi større sannsynlighet for at feil blir rettet tidlig. Dette øker tilgjengeligheten for systemet.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Lettere å oppfatte feilmelding riktig, og feilsøke ved riktig balisegruppe, dersom feilmelding ikke kommer ved utkjørhovedsignalet

2.4 S - sikkerhet

Bedre vedlikeholdbarhet og tilgjengelighet bidrar til økt sikkerhet

2.5 L - levetid

Ingen endring

2.6 Ø - økonomi

Kan være behov for ekstra balisegrupper for korte spor (< 1000 m fra veksel til utkjørhovedsignal) som med dagens regler kan ha felles lenkingsgruppe før vekselen.

Konsekvenser for påbegynte prosjekter må vurderes.

2.7 K - kapasitet

Ingen endring

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Det nye kravet vil sikre at lenkingsbalisene alltid har tiltenkt funksjon, noe som ikke behøvde å være tilfelle med det tidligere kravet. Det er ikke mulig å se noen negative konsekvenser av endringen.

Forslaget anbefales.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 23. aug. 2016 kl. 09:58 (CEST)

4.2 Prosjekter

gir dette stort ombyggingsbehov i eksisterende anlegg?--Finn Holom (diskusjon) 22. aug. 2016 kl. 09:04 (CEST) Redegjort i møte i godkjenningsrådet 23.08.2016 at det ikke er krav til ombygging i eksisterende anlegg, jf. krav i Generelle bestemmelser om evt. tilbakevirkende kraft av regelverksendringer.--Christopher Schive (diskusjon) 23. aug. 2016 kl. 10:00 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

OK --Jens Melsom 21. aug. 2016 kl. 12:02 (CEST)

4.4 Teknologi

OK--Christopher Schive (diskusjon) 23. aug. 2016 kl. 10:01 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --