550 2016 Endringsartikkel 1303

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1303
Forslagsdato 28.12.2015
Forslagsstiller Safiye Jetlund
Klassifisering Kravendring
Bok 550 Signal, prosjektering
Kapittel 10
Avsnitt 3.11.2 og 6.5
Forslagstekst Det har vist seg å være vanskelig å prosjektere hastighetsnedsettelser over grense mellom FATC og DATC uten at fører må kvittere dette ut. Det foreslås derfor å benytte nye typer balisegrupper BHT og SHT for å få til dette. Forslaget er utarbeidet av Jørn Brastad. Forslag til ny tekst i TRV:

3.11.2 Grense mot delvis utrustet område (GMD) a) GMD skal plasseres mellom ytterste sporveksel og innkjørhovedsignal på stasjonen som har DATC. b) GMD skal kodes 130 km/h. c) En bremsekurve som må påbegynnes i et område med FATC og avsluttes utenfor skal overvåkes fram til målpunktet. BHT skal benyttes i målpunktet. Umiddelbart etter BHT skal det legges ut en SHT.


6.5 Ved overgang mellom DATC og FATC a) Dersom en eksisterende grensebalisegruppe GMD forekommer på strekningen med midlertidig nedsatt hastighet (gjelder i hele området fra ERH balisegruppen til SEH/EH balisegruppen): 1. Skal GMD-balisen i gruppen midlertidig annulleres samtidig som det etableres en ny midlertidig balisegruppe med GMD, som plasseres umiddelbart etter avsluttet strekning med midlertidig nedsatt hastighet. Den faktiske grensen mellom DATC og FATC flyttes ikke, og skilting endres ikke. 2. Dersom det er benyttet HG–balisegruppe med målpunkt i GMD, skal også HG–balisegruppen annulleres. 3. Dersom det er benyttet en BHT i området med midlertidig nedsatt hastighet må BHT gruppen annulleres. Lærebokstekst: Den faktiske grensen mellom DATC og FATC flyttes ikke, og skilting endres ikke.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Endringen beskriver teknisk løsning som gjør det mulig å oppfylle krav 3.11.1 c) og 3.11.2 c). Endringen bør gjennomføres.

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

2.3 M - vedlikeholdbarhet

BHT-gruppe må annulleres dersom den ligger i område med midlertidig nedsatt hastighet.

2.4 S - sikkerhet

Mer logisk informasjon til førere

2.5 L - levetid

Ingen endring

2.6 Ø - økonomi

Ingen påviselig endring

2.7 K - kapasitet

Ingen endring

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen gir en løsning på en svakhet i indikeringer til fører, uten at det oppstår problemer. Løsningen er verifisert gjennom prøver. Endringen anbefales.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Prosjekter

OK

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --