550 2017 Endringsartikkel 1833

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1833
Forslagsdato 28.08.2017
Forslagsstiller Ståle Solli
Klassifisering Kravendring
Bok 550 Signal, prosjektering
Kapittel Lyssignal
Avsnitt 2.1.2 k)
Forslagstekst Endre tekst til å samsvare med dispensasjonssøknad 550-000919.

Kravet om at "Et innkjørhovedsignal bør plasseres slik at avstanden er tilstrekkelig til at et tog som kjører med strekningens høyeste tillatte kjørehastighet kan redusere hastigheten tilstrekkelig før innkjørtogveiens første sentralstilte sporveksel som kan være fastlagt for kjøring i sporvekselens avvikespor. " er upresist og intensjonen med kravet er at signalet skal plasseres slik at nødvendig hastighetsreduksjon fra signalet til tungespiss i første sporveksel i togveien som ligger til avvik kan oppnås.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Endringen består av å endre tilbake til opprinnelig kravtekst som den var før 2008. Formuleringen i dagens krav er at et tog som kjører med linjehastighet skal kunne stoppe, men det er ikke relevant da et tog som får vent kjør med redusert hastighet i forsignal vil i ATC-panelet på en DATC-strekning få en bremsekurve ned mot vanligvis 80 km/h med målpunkt ved hovedsignal.

Dette vil gi følgende kravtekst: Et innkjørhovedsignal skal plasseres slik at nødvendig hastighetsreduksjon fra signalet til tungespiss i første sporveksel i togveien som ligger til avvik kan oppnås.

Endringen i kravtekst har liten praktisk betydning da dette er tilsvarende dagens prosjekteringspraksis.

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring

2.5 L - levetid

Ingen endring

2.6 Ø - økonomi

Ingen endring

2.7 K - kapasitet

Ingen endring

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Forslaget fjerner feil som ble introdusert i 2008, ved at kravnivået endres til "skal", og at forutsetningen for prosjektering av avstand korrigeres til at hastigheten ved innkjørssignalet er dimensjonerende. Dimensjonerende hastighet vil være 80 km/h fra ATC-overvåkning, eller linjehastighet hvis den er lavere enn 80 km/h.

Endringen anbefales.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 19. jan. 2018 kl. 15:17 (CET)

4.2 Prosjekter

ok--Magheg (diskusjon) 22. jan. 2018 kl. 08:27 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 16. jan. 2018 kl. 15:10 (CET)

4.4 Teknologi

ok--Christopher Schive (diskusjon) 22. jan. 2018 kl. 15:55 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --