550 2017 Endringsartikkel 1941

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1941
Forslagsdato 15.12.2017
Forslagsstiller Safiye Dursun
Klassifisering Kravendring
Bok 550 Signal, prosjektering
Kapittel 10 ATC
Avsnitt 2.2
Forslagstekst Dagens krav 2.2 h):

Ved indre hovedsignal som kun kan vise signal ”kjør” når utkjørhovedsignalet viser signal ”kjør”, gjelder følgende:

1. Dersom dvergsignal på indre hovedsignals mast kan vise signal 44 eller 45 når det indre hovedsignalet viser signal 20, skal signalbalisegruppens A - balise (AX=4) gi informasjonen ”kjør 40”, ”vent 0”.

2. Når indre hovedsignal viser signal 21 og utkjørhovedsignalet etterfølges av en sporveksel i avvik, skal A – balisen i indre hovedsignals balisegruppe gi “vent” – hastighet lik tillatt hastighet over sporvekselen etter utkjørhovedsignalet.

3. I øvrige tilfeller skal signalbalisegruppens A - balise gi “vent” – hastighet lik balisens “kjør” – hastighet.


Nytt forsalg: h) Kjøring av tog på dvergsignal: Signalbalisegruppe ved indre hovedsignal med dvergsignal på samme mast skal kodes til «kjør 40», «vent 0» når hovedsignalet viser signal 20 og dvergsignalet viser signal 44 eller 45.

Kommentar: Så vidt jeg forstår beskriver dagens punkt 2 og 3 vanlig funksjon for indre hovedsignal som er unødvendig å gjenta i dette kravet.

Begrunnelse: Kravet vil gi ATC-overvåking i tråd med togfremføringsforskriften §7-14. Ved denne løsningen vil det redusere behov for å trykke på knapp for Stoppassasje. Det er ønskelig at denne knappen benyttes minst mulig.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Endringen anbefales.

Endringen er diskutert i møte 4/12-2017 med Roar Nybakk (Systemspesialist ATC), Jørn Brastad (Signaltjenester), Eva Hauknes (TTG), Ståle Solli (Teknologi) og Safiye Dursun.

Løsningen er anbefalt av Morten Rasch i møte 7/12-2017.


2.1 R - pålitelighet

Ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

2.4 S - sikkerhet

Antas bedret ved at fører ikke venner seg til å trykke på stoppassasjeknappen.

2.5 L - levetid

Ingen endring

2.6 Ø - økonomi

Kostnaden kan øke noe ved at ATC må styres av dvergsignalet i tillegg til hovedsignalet.

2.7 K - kapasitet

Ingen endring

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

201800036-1

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen er vurdert av eksperter med trafikkbakgrunn og teknisk innsikt. Det er dokumentert i 201800036-1.

Endringen anbefales.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 19. jan. 2018 kl. 15:19 (CET)

4.2 Prosjekter

ok--Magheg (diskusjon) 22. jan. 2018 kl. 08:30 (CET)

4.3 Infrastruktureier

--Nerbre (diskusjon) 8. jan. 2018 kl. 13:59 (CET)

4.4 Teknologi

ok--Christopher Schive (diskusjon) 22. jan. 2018 kl. 15:56 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --