550 2019 Endringsartikkel 1613

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1613
Forslagsdato 15.12.2016
Forslagsstiller Stefan Nilsen
Klassifisering Kravendring
Bok 550 Signal, prosjektering
Kapittel 6
Avsnitt 2.1.3 h)
Forslagstekst Siktkravene til forsignal baserer seg på at det er ved forsignalet nedbremsingen skal starte ved vent stopp i tilhørende hovedsignal, og det er derfor strengere siktkrav til forsignal enn til hovedsignal. Dette vil ikke være tilfellet på en strekning med gjennomsignalering, siden vent stopp, 0P, vil komme en signalstrekning tidligere, og forsignalet vil bare ha en repeterende effekt. Det forsignalet som gir 0P vil vise optisk bilde 25 og derfor ikke vise et restriktivt signalbilde som krever siktavstand for reaksjonstid og tilsettingstid.

Nye dobbeltsporstrekninger som bygges ut vil ha gjennomsignalering og høy hastighet for å få kortere reisetid og bra kapasitet. Ved kombinerte signaler er det siktkravet til forsignal som blir gjeldende. Det er ikke mulig å tilfredstille kravene til hverken brutt eller ubrutt sikt til forsignal når man har 200 km/t+ og bare litt kurve, man må ha en helt rett strekning siden blant annet KL-master kommer i veien. Dette er kostnadsdrivende da det raskt medfører behov for nisjer i tunneler, og skjæringer i berg for å oppnå sikt. Forslår derfor at kravet utvides med et unntak:

Unntak: "Hvis det er gjennomsignalering på strekningen så gjelder samme siktkrav til forsignal som til hovedsignal, men minimum 156 meter ubrutt og 222 meter brutt".

Dette vil ikke ha påvirkning på sikkerheten og redusere kostnader ved bygging, samt optimalisere prosjekteringen av signalplasseringer siden man ikke må gå for de nest beste løsningene for å oppnå 250 meter sikt. Har tatt med forslag til minimumskrav for tog som kjører uten virksom ATC, med maks hastighet 80 km/t, men usikker på om dette er nødvendig.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Unntak: "Dersom det er gjennomsignalering på strekningen og tillatt hastighet er > 80 km/h, kan siktkravene til hovedsignal benyttes også for forsignal, se Tabell 1. Det skal da være minimum 156 meter ubrutt eller 222 meter brutt sikt.".

Begrunnelse: Siktkravene er strengere for forsignal enn for hovedsignal fordi det er der brems må innledes. Ved gjennomsignalering er denne informasjonen tilgjengelig i panelet allerede før forsignalet passeres. Ved kjøring av tog uten virksom ATC er største hastighet 80 km/h. Siktkravene kan ikke reduseres under normale krav for sikt for hastighet opp til 80 km/h.

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring

2.5 L - levetid og kapasitet

Ingen endring

2.6 Ø - økonomi

Kan gi redusert kostnad da det vil være lettere å oppfylle kravet

2.7 K - klima og miljø

Ingen endring

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endring betyr at krav til siktavstander blir noe redusert for forsignaler i forhold til dagens krav på strekninger med hastigheter over 80 km/h og med gjennomsignalering.

Det legges til grunn at det fortsatt er nok sikt til å oppfatte signal og signalbilde etter som informasjonen som gis i signalbildet i forsignalet allerede er tilgjengelig før sikt til signalet oppnås.

Det er vurdert slik at risikonivået ikke endres, men det kan være ikke ubetydelig besparelse med å redusere krav til sikt.

Endringen anbefales.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok. Det som er viktig er at togene som kjører uten ATC, dvs. med maks 80 km/h, har tilstrekkelig sikt. --Erik Borgersen (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 12:30 (CEST)

4.2 Prosjekter

Her forutsettes det at ATC ikke kun er et "hjelpesystem" for fører. Ansvaret for å bremse tidsnok ser ut til å legges på ATC systemet. Fører må stole på at OP i ATC panelet viser korrekt informasjon og at fører bremser iht dette. Dette er prinsippspørsmål ift ansvarsfordeling mellom fører og ATC som må vurderes.--Magheg (diskusjon) 2. sep. 2019 kl. 16:20 (CEST)

Praksis med ATC som nødvendig informasjonsformidler er allerede etablert i forbindelse med gjennomsignalering. Forsignalavstandene som benyttes på strekninger med gjennomsignalering er ikke tilstrekkelige til at tog kan kjøre i disse hastighetene med bare dagens utvendige signaler. Gjennomsignaleringen gis kun i ATC-panelet, og vises ikke i utvendige signaler. Tog som kjører uten virksom ATC ombordutrustning har lavere maksimal tillatt hastighet. For disse togene skal sikten til signalene alltid være tilstrekkelig. --Ronald Hortman (diskusjon) 3. sep. 2019 kl. 13:27 (CEST)

OK--Jse (diskusjon) 8. sep. 2019 kl. 21:07 (CEST) OK--Magheg (diskusjon) 9. sep. 2019 kl. 08:17 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 10:21 (CEST)

4.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 6. sep. 2019 kl. 21:07 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --