550 2019 Endringsartikkel 2252

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2252
Forslagsdato 31.01.2019
Forslagsstiller Safiye Dursun
Klassifisering Kravendring
Bok 550 Signal, prosjektering
Kapittel 10
Avsnitt Flere
Forslagstekst Se under "vurdering av endringen".
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Det er oppdaget at hastighetsovervåkningsystemer med STM ikke leser baliser av typen BHT/SHT. Disse bør derfor ikke benyttes før vi har fått kartlagt konsekvensene av dette.

Endringen vurderes å være en hensiktsmessig løsning frem til konsekvensen av å ha tog som vil tolke disse balisegruppene ulikt er utredet.

Følgende endringer foreslås (rød tekst med gjennomstrekning tas ut, grønn tekst tas inn):

Endring i avsnitt 3.11.2:

f) En bremsekurve som må påbegynnes i et område med FATC og avsluttes utenfor skal overvåkes fram til målpunktet. BHT skal benyttes i målpunktet. Umiddelbart etter BHT skal det legges ut en SHT.

Funksjonen var tenkt ivaretatt med BHT/SHT-baliser, men det har vist seg at tog utrustet med STM tar ikke hensyn til baliser av typen BHT / SHT.

Ny løsning er under utarbeidelse.

Ved behov for slik overvåkning, ta kontakt med fagansvarlig for TRV/signal.

Endring i avsnitt 6.1:

b) Alle installasjoner skal være helutrustede (EH/SEH eller BHT/SHT skal benyttes).

Endring i avsnitt 6.2.3:

2.1 6.2.3 Midlertidige hastighetsnedsettelser til hastigheter over 130 km/h

a) Ved midlertidige hastighetsnedsettelser til hastigheter over 130 km/h kan H og BHT/SHT benyttes i stedet for ERH og EH/SEH.

H prosjekteres på vanlig måte som beskrevet i avsnitt 3.9, og ikke etter reglene for ERH. BHT er første balise som passeres ved kjøring inn i området med midlertidig nedsatt kjørehastighet. SHT er første balise som passeres ved kjøring ut av området.
Funksjonen var tenkt ivaretatt med BHT/SHT-baliser, men det har vist seg at tog utrustet med STM tar ikke hensyn til baliser av typen BHT / SHT.

Ny løsning er under utarbeidelse.

Ved behov for slik overvåkning, ta kontakt med fagansvarlig for TRV/signal.

Endring i avsnitt 7:

Balisegruppene BHT og SHT tas ut av tabeller.

2.2 R - pålitelighet

Ingen endring

2.3 A - tilgjengelighet

Ingen endring

2.4 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

2.5 S - sikkerhet

Endringen er for å sikre at sikkerheten blir ivaretatt når tog har ombordsystem med ulik funksjonalitet.

2.6 L - levetid og kapasitet

Ingen endring i levetid. Ettersom hastigheten ved midlertidige hastigheter må settes ned til 130 km/h eller lavere inntil problemet er avklart kan dette påvirke kapasiteten.

2.7 Ø - økonomi

Ingen endring

2.8 K - klima og miljø

Ingen endring

2.9 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

ATC-2 STM SRS gir nasjonale krav til STM. Denne inneholder ikke krav til å behandle balisegruppene BHT og SHT.

2.10 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen er midlertidig, og forutsettes å vare inntil alternativer er utredet. Behovet for funksjonen er begrenset, og konsekvensen av endringen er at mulighetene for prosjektering blir som de var før BHT/SHT-funksjonaliteten ble introdusert. Det betyr i praksis at hastigheten ved midlertidige hastighetsnedsettelser på strekninger med tillatt hastighet over 130 km/h må settes ned til 130 km/h eller lavere. Dette kan i noen tilfeller ha betydning for kapasitet, men det er avklart med Trafikk at dette aksepteres.

Endringen anbefales.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 4. feb. 2019 kl. 09:33 (CET)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 1. feb. 2019 kl. 09:55 (CET) ok--Magheg (diskusjon) 1. feb. 2019 kl. 12:32 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 4. feb. 2019 kl. 08:22 (CET)

4.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 4. feb. 2019 kl. 10:52 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --