550 2019 Endringsartikkel 2292

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2292
Forslagsdato 15.03.2019
Forslagsstiller Ståle Solli
Klassifisering Nytt krav
Bok 550 Signal, prosjektering
Kapittel 7
Avsnitt 3.2.2
Forslagstekst Det foreslås å legge inn et krav om at forberedende resetting kun skal benyttes med betingelser for resetting.

Nytt krav:

Forberedende resetting av et deteksjonsavsnitt skal utføres med betingelse: siste telling skal være telling ut av deteksjonsavsnittet.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Det ble i en risikoanalyse i 2015 konkludert med at at forberedende resetting av deteksjonsavsnitt kunne utføres både med og uten betingelser. Det er i etterkant oppdaget svakheter i beregningene i denne analysen, og det er ikke usannsynlig at forberedende resetting uten betingelser av deteksjonsavsnitt ikke tilfredsstiller Bane NORs akseptkriterier for risiko.

Dette betyr at muligheten for å benytte forberedende resetting uten betingelser bør tas bort i påvente av ny analyse. Dette gjøres med å ta inn et krav om at forberedende resetting bare kan skje med oppfylt(e) betingelse(r). Hvis en troverdig analyse konkluderer med at akseptkriteriene ikke tilfredsstilles med denne funksjonaliteten vil dette kravet kunne få tilbakevirkende kraft.


2.1 R - pålitelighet

Ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengeligheten til togdeteksjonssystemet (og infrastrukturen) kan bli noe lavere ettersom reparasjon kan ta noe lenger tid, foreløpige tall viser gjennomsnittlig reparasjonstid på 56 minutter for systemer med betingelse, 47 minutter for systemer uten betingelser. Det er foreløpige tall, basert på et lite antall KV-rapporter.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

2.4 S - sikkerhet

Forberedende resetting med betingelser gir redusert risiko i forhold til resetting uten betingelse. Det avventes analyser som skal konkludere med om Bane NORs akseptkriterier tilfredsstilles.

2.5 L - levetid og kapasitet

Ingen påvirkning på levetid. Kapasitet kan bli noe redusert, se avsnittet "tilgjengelighet".

2.6 Ø - økonomi

Kan få økonomiske konsekvenser dersom analyse viser at kravet må gis tilbakevirkende kraft. For kommende installasjoner håndteres dette av en parametersetting og bør ikke få særlige negative konsekvenser

2.7 K - klima og miljø

Ingen endring

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Det foreligger ikke adekvate analyser som kan brukes som underlag for å konkludere at forberedende resetting av deteksjonsavsnitt kan utføres uten betingelser.

Derfor anbefales det at kravet innføres.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok --Erik Borgersen (diskusjon) 10. apr. 2019 kl. 13:38 (CEST)

4.2 Prosjekter

ok --Magheg (diskusjon) 12. apr. 2019 kl. 14:10 (CEST) Jeg ønsker mer informasjon om hva som er oppdaget i analysegrunnlaget.

--Christopher Schive (diskusjon) 12. apr. 2019 kl. 15:43 (CEST) Kort oppsummert er svakheten ved analysen fra 2015 at risikoevalueringen ikke i tilstrekkelig grad tok hensyn til at risikoen knyttet til forberedende resetting i sin helhet fordeles til første passerende tog etter utført resetting. Dermed vil løsningene som analyseres kunne innebære et uakseptabelt høyt risikonivå for fører og passasjerer i dette toget. Det bør legges til grunn at risikoen for fører og passasjerer av første tog etter utført resetting ikke skal være vesentlig høyere enn for andre tog. Ettersom risikoakseptkriteriene ikke ble benyttet korrekt, ble det konkludert på feil grunnlag at alternativet med forberedende resetting uten betingelser var innenfor ALARP-området.

Det generelle kravet i gjeldende europeiske standarder er at aktiviteter som utføres under drift og vedlikehold opprettholder eller eventuelt gjenoppretter systemets RAMS-ytelse. Dette kravet er selvfølgelig ikke oppfylt dersom sannsynligheten for en fatal ulykke øker etter at aktiviteten er utført, selv om det bare er for en kort periode eller for første tog. Det innebærer at aktivitetene i seg selv effektivt må gjenopprette RAMS-ytelsen før systemet går tilbake til normal driftsmodus.

For nærmere informasjon om saken, epost-korrespondanse rundt nevnte problemstilling og hvilke planer som ble lagt for videre oppfølging, se saksdokument 201700373-122. Jeg er ikke kjent med status for oppfølgingen av beslutningen om gjennomføring av ny risikoevaluering, men så lenge dette ikke er gjennomført er status per i dag at vi ikke har grunnlag for å konkludere at risikoen knyttet til forberedende resetting uten betingelser er akseptabel. OK--Jse (diskusjon) 26. apr. 2019 kl. 16:43 (CEST)ok--Magheg (diskusjon) 30. apr. 2019 kl. 10:58 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 9. apr. 2019 kl. 11:15 (CEST)

4.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 6. mai 2019 kl. 23:18 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --