550 2022 Endringsartikkel 3307

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3307
Forslagsdato 03.06.2022
Forslagsstiller Safiye Dursun
Klassifisering Kravendring
Bok 550 Signal, prosjektering
Kapittel 10 ATC
Avsnitt TRV:06214
Forslagstekst Forslag til unntak fra dette kravet:

Der hvor man benytter SVG i tillegg til A-bortflytting, kan kjørhastigheten kodes til 270

Begrunnelse: Der hvor det for eksempel er lang avstand utkjørhovedsignal til sporveksel er det ikke alltid hensiktsmessig å kjøre i målhastighet (sporvekselhastighet) hele veien. Kapasiteten kan bedres dersom man da kan benytte en svg for å styre hastigheten i sporvekselen i stedet. Det bør ikke være nødvendig å søke dispensasjon for denne løsningen.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

ATC-systemet benyttes blant annet for å overvåke hastigheter i sporveksler. Dette kan gjøres både med SVG-balisegrupper og med A-bortflytting.

Normalt benyttes A-bortflytting for å overvåke hastigheten mot sporvekselen etter utkjør på en stasjon. Da skal sporvekselhastigheten kodes i utkjørsignalet slik at hastigheten ikke kan økes igjen før sporvekselen er passert.

Denne sporvekselhastigheten kan også overvåkes separat med en SVG-gruppe. I det tilfellet vil koding av sporvekselhastighet i utkjørhovedsignalet til en dobbel overvåking av denne hastigheten. Dette er ikke nødvendig. Ved lange avstander vil det bidra til lavere kapasitet ved at toget må kjøre i sporvekselhastighet helt fra utkjør til sporvekselen.

3 Vurdering av endringen

Endringen ble diskutert i møte 16/6-2022 med systemspesilister og fagpersoner innen ATC, og på e-post:

Følgende unntak til TRV:06214 anbefales tatt inn i TRV:

Unntak: Der hvor det er benyttet SVG i kombinasjon med A-bortflytting for overvåking av målhastighet ved sporveksel, skal kjørhastigheten kodes til 270

Dette gir nødvendig hastighetsovervåking over sporvekselen.

3.1 R - pålitelighet

Ingen endring

3.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

3.4 S - sikkerhet

Ingen endring

3.5 L - levetid og kapasitet

Ingen endring i levetid. Kan gi bedre kapasitet.

3.6 Ø - økonomi

Ingen endring

3.7 K - klima og miljø

Ingen endring

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen gir mulighet til å kode slik at man kan unngå unødvendig hastighetsbegrensning der hvor det er lang avstand fra signal til sporveksel. Endringen anbefales.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 29. aug. 2022 kl. 14:37 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 5. sep. 2022 kl. 14:49 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 7. sep. 2022 kl. 14:25 (CEST) OK --Nerbre (diskusjon) 8. sep. 2022 kl. 08:17 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 6. sep. 2022 kl. 17:56 (CEST)

5.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 8. sep. 2022 kl. 08:41 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!