551 2013 Endringsartikkel 363

1 Endringsinformasjon

EndringsID 363
Forslagsdato 2012-06-06 22:44:40
Forslagsstiller Claus Feyling
Klassifisering Nytt krav
Bok 551
Kapittel 10 ATC
Avsnitt Nytt avsnitt: Balisedeksler
Forslagstekst Se også redigerbar tekst sendt i egen epost til teknisk.regelerk@gmail.com i dag.

Arbeidet med denne rutinen startet for ca 10 år siden da vi planla bygging av FATC for Drammenbanen med full trafikk under byggingen.

Ideen stammer fra ca 1978 da tidlige brukere benyttet blyplater omkring baliser som ikke skulle høres av toget ennå.

Jeg kan bistå med mange dokumenter omkring saken, bl.a. risikanalyser for bruk av deksler ifbm ombygging fra DATC til FATC.

Mvh Claus Feyling

Referansedokumenter 80.pdf 2012-05-15 Forslag til JD551 - Balisedeksel

81.pdf 2012-05-15 Forslag balisedeksler - Skjema

82.pdf 2012-05-15 Forslag balisedeksler - SogB

83.pdf 2012-05-15 Forslag balisedeksler - skilt

84.pdf 2012-05-15 Forslag balisedeksler - ktab

2 Vurdering av endringen

Endringen kan forenkle ombygging og nybygging av ATC. For å ivareta sikkerheten ved bruk av balisedeksler anbefales følgende krav tatt inn i Teknisk regelverk:

2.1 Bruk av balisedeksler

Ved ombygging av ATC kan det oppstå behov for å tildekke eksisterende baliser som tas midlertidig ut av bruk, eller behov for å tildekke nye baliser i påvente av idriftsettelse.

a) Tildekking av baliser skal bekjentgjøres for anleggseier før utførelse.

2.1.1 Utførelse

a) Midlertidig tildekking av baliser skal utføres med balisedeksel som vist i S.800209 (minibalise) eller S.800210 (stor balise, alle typer).

b) Balisedeksler som legges ut over baliser i sporet skal sikres med 2 stk. M8×35 syrefast bolt med låsemutter.

c) Midlertidig tildekking skal tilordnes et tildekkingsnummer for hvert balisedeksel som benyttes.

Utførelse: Tildekkingsnummeret skal være unikt innenfor den aktuelle bane, slik at det ikke kan oppstå tvil om hvilket balisedeksel som skal fjernes når balisen skal tas i bruk.

d) Tildekkingsnummeret skal vises med permanent merking festet til en av balisedekselets låsebolter, eller være preget på balisedekselets overside.

Utførelse: Pregeskilt for merking av tildekking kan utføres som vist i tegning S.800211.

2.1.2 Dokumentasjon

a) Tildekking skal angis med penn i Registreringsskjema for tildekking av balise, og tildekkingsnummer skal føres med penn i første kolonne.

b) Tildekking av balise skal markeres med blyant i anleggstegninger som beskrevet i avsnitt Dokumentasjon – eksisterende balise eller Dokumentasjon – ny balise.

c) Det ferdig utfylte registreringsskjema for tildekking av balise skal oppbevares i anleggets relérom sammen med anleggstegningene så lenge det er tildekkede baliser på strekningen.

d) Når en tildekking er fjernet skal de tilhørende markeringene i anleggstegningene fjernes, og i registreringsskjemaet skal det kvitteres for fjernet balisedeksel.

2.1.2.1 Dokumentasjon – eksisterende balise

a) Markering av balisedeksler på tegninger skal tydelig dateres og signeres av den som utførte tildekkingen, med samme dato og initialer som angitt i registreringsskjemaet.

b) I kodetabellen skal XYZ-verdi(er) i kodeordene for den tildekkede balisen krysses ut med blyant. Dersom balisen er styrt settes det et felles kryss over samtlige XYZ-verdier i kodeordene for balisen.

c) I Signal og Baliseplassering skal balisesymbolet (trekant) for hver tildekkede balise overskrives med et balisedekselsymbol (et stående rektangel med kryss).

d) Hvis strekningen har skjematisk skiltplan skal tildekkede baliser markeres som på Signal og Baliseplassering. Stiplede trekanter som representerer balisegruppe på tilstøtende tegning skal ikke markeres med balisedekselsymbol.

2.1.2.2 Dokumentasjon – ny balise

a) Markering på tegninger skal tydelig dateres og signeres av den som utførte tildekkingen, med samme dato og initialer som angitt i registreringsskjemaet.

b) Dersom ny balise skal inngå permanent i anlegget kan den inntegnes med permanent grønn farge, hvorpå tildekkingen markeres med blyant.

c) Ny balise skal inntegnes med balise-ID og km, og med et kryss over XYZ-verdiene for balisens kodeord. Kodeord kan utelates så lenge balisen er tildekket.

d) Ny balise skal inntegnes på Signal og Baliseplassering og på Skjematisk skiltplan med balisesymbol og balisedekselsymbol etter hvert som de monteres. Balisegruppen skal angis med kilometer samt balisegruppens navn.

2.1.3 Kontroll av utførelse

a) Det skal foretas en kontroll av at balisedeksel er korrekt montert og merket. Kontrollen skal gjøres før første tog/skift passerer. Kontrollen skal foretas av sikkerhetskontrollør med ATC-godkjenning.

b) Den som er ansvarlig for kontroll er også ansvarlig for at

  • Registreringsskjema for tildekking av balise blir fylt ut.
  • Tildekking er markert i anleggstegningene

2.1.4 Kontroll ved fjerning av balisedeksler

a) Det skal foretas en kontroll av at balisedeksler er fjernet korrekt. Kontrollen skal foretas av sikkerhetskontrollør med ATC-godkjenning.

b) Den som er ansvarlig for kontroll er også ansvarlig for at

  • Registreringsskjema for tildekking av balise blir oppdatert.
  • Markeringer i anleggstegningene er fjernet.

c) Når samtlige balisedeksler for strekningen er fjernet skal det ferdig utfylte registreringsskjemaet leveres til anleggseier. Dersom strekningen er under ombygging skal utfylt registreringsskjema leveres til sluttkontrollør.


2.2 R - pålitelighet

Ingen endring

2.3 A - tilgjengelighet

Ingen endring

2.4 M - vedlikeholdbarhet

Enklere bygging og ombygging

2.5 S - sikkerhet

Ingen endring

2.6 L - levetid

Ingen endring

2.7 K - kapasitet

Ingen endring

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Se referansedokumenter.

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen gjennomføres.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Utbygging

ok

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

ok

4.5 Konklusjon

ok

Endringen gjennomføres