552 2021 Endringsartikkel 3069

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3069
Forslagsdato 17.08.2021
Forslagsstiller Ronald Hortman
Klassifisering Kravendring
Bok 552 Signal, vedlikehold
Kapittel Sporveksel- og sporsperreutrustning
Avsnitt 3.1 Generelt
Forslagstekst Erfaring og analyser viser at krav TRV:07162 må endres fra 1426 mm til 1422 mm. I tillegg er teksten i kravet er upresis. Det må pekes på at det ikke skal oppnås kontroll hvis sporvidden er mindre enn 1422.
Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Regelendringen gjelder kontroll av tilliggende sporvekseltunge i sporveksler. Endringen må sees i sammenheng med endringsartikkel 3068.

Tidligere ble det i TRV stilt krav til en parameter som er beskrevet i EN13232-4 som dgap2. Parameteren angir største tillatte avstand mellom tilliggende sporvekseltunge og stokkskinne for at sporvekselens tilliggende sporvekseltunge skal kunne indikeres å være i korrekt posisjon. Kravet var satt til 10 mm. I mange tilfeller var det vanskelig å verifisere kravoppfyllelse med å kontrollere dgap2 fordi stokkskinna kan flytte seg under kontrollen slik den er beskrevet i EN13232-4. I Bane NOR er det erfart at det er mer hensiktsmessig å bruke minste sporvidde gjennom en sporveksel som kravobjekt, slik at det kan stilles krav til kontroll av tilliggende sporvekseltunge i eksisterende sporveksler, for eksempel ved bytte av drivmaskiner. Minste sporvidde er lettere å verifisere.

Det er gjort en analyse av hva som er minste sporvidde som kan aksepteres gjennom en sporveksel uten at det gir økt risiko ved å kjøre gjennom sporvekselen i tillatt hastighet. Det er funnet at en sporvidde på 1422 mm mellom tilliggende sporvekseltunge og motsatt stokkskinne kan aksepteres. Det svarer til at dgap2 settes til 14 mm i spesifikasjonen for nye sporveksler. Det er ekvivalent med krav til minste tillatte sporvidde på 1422 mm, og det videreføres som krav i TRV (i stedet for 1426 mm). Endringen gir konsekvenser for hvordan kontroll av sporveksler gjennomføres.

Utgangspunktet for vurdering av endringen er analyserapporten "Utredning og risikoanalyse deteksjon av sporviddereduksjon" (Digidoc 2000001379).

2.1 R - pålitelighet

Det er ikke funnet forhold som påvirker påliteligheten av systemet eller jernbaneinfrastrukturen i forbindelse med kravendringen.

2.2 A - tilgjengelighet

Det er ikke funnet forhold som påvirker tilgjengeligheten av systemet eller jernbaneinfrastrukturen i forbindelse med kravendringen.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Det antas at vedlikeholdbarheten av systemet og jernbaneinfrastrukturen forbedres ved at det blir lettere å oppnå og å verifisere kravoppfyllelse.

2.4 S - sikkerhet

Det er ikke funnet forhold som påvirker sikkerheten av systemet eller jernbaneinfrastrukturen. Analyserapporten viser at risikonivået ikke øker med kravendring som foreslått.

2.5 L - levetid og kapasitet

Det er ikke funnet forhold som påvirker levetid og kapasitet for systemet eller jernbaneinfrastrukturen i forbindelse med kravendringen.

2.6 Ø - økonomi

Det antas at det kan være noe besparelse i installasjons- og driftskostnader ettersom vedlikeholdbarheten kan bedres noe.

2.7 K - klima og miljø

Det er ikke funnet forhold som påvirker klima og miljø i systemet eller jernbaneinfrastrukturen i forbindelse med kravendringen.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Analyserapport "Utredning og risikoanalyse deteksjon av sporviddereduksjon" (Digidoc 2000001379).

2.9 Høringskommentarer

Det er vurdert at det ikke har vært nødvendig med høring. Berørte fagområder har deltatt i analysen.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen anbefales gjennomført.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 09:15 (CEST)

4.2 Prosjekter

ok--Magheg (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 11:57 (CEST) ok --Nerbre (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 21:10 (CEST) OK--Jse (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 23:01 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 21:40 (CEST)

4.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 3. sep. 2021 kl. 07:45 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres