552 2022 Endringsartikkel 3319

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3319
Forslagsdato 21.06.2022
Forslagsstiller Sverre Nilsen
Klassifisering Kravendring
Bok 552 Signal, vedlikehold
Kapittel 5
Avsnitt TRV:06890
Forslagstekst Det legges til ny rad nederst i Tabell: Jordfeilovervåkere og grenser for registrering av jordfeil.

Tilstandskontrollør på Grong informerte meg om det aktuelle avviket. Jordfeilmelder type 78 er koblet til å føle på 36 V likespenning. Men pga spenningsfall så er spenningen på S51 og S52 stilt opp til 52 V på Stangemyra stasjon. Dette medfører at jordfeilmelderen først slår ut på 25 KOhm. Kravet i teknisk regelverk er på 40 KOhm, og dette er et skal krav. Et krav vi ikke har lov å fravike uten dispensasjon fra godkjenner av teknisk regelverk. Slik jeg har forstått det så har dette vært en problemstilling over flere år som har fått lov å stå, men så vidt jeg vet finnes det ingen godkjent dispensasjon for avviket. Saken har vært meldt til sakkyndig leder signal og det har blitt foreslått løsning til BaneNor om å sette inn en motstand i kretsen på 70 KOhm. Da vil jordfeilreleet indikere på 47 KOhm, og dermed komme innenfor kravet.

Meldt inn av Marianne Stornes Pettersen i E-post Dato:020222

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

På noen stasjoner må spenningen til A/B strømmen økes på grunn av lange avstander mellom stasjonene som fører til spenningsfall. i disse tilfellene er ikke kravet på 40 KOhm mulig å oppfylle i Jorfeilmelder DSI 1978. Derfor foreslås ett nytt nivå for denne spenningen som vist i tabell, Jordfeilovervåkere og grenser for registrering av jordfeil. Ved foreslått grenseverdi har vi tatt utgangspunkt i frafallsverdien til mest sårbart rele i NSI 63 anlegg. Rele RC 0232. Dette releet har frafallsverdi 2,47 mA. Tiltaksgrense for utskifting av rele er 90% av frafallsverdien 2,22mA.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.


Tabell: Jordfeilovervåkere og grenser for registrering av jordfeil
Jordfeilovervåker Spenning [V] Isolasjonsmotstand mot jord [Ω]
EB 220/230
1000
36/40
300
TJ-1 220/230
1000
36/40
1000
DSI 1978 220/230
40 k
36/40
40 k
A/B strøm < 55V
Isolasjonsmotstanden mellom spenningslist og jord må være slik at
lekkasjestrøm ikke kan overstige 2,2 mA

3.1 R - pålitelighet

Pålitelighet påvirkes ikke.

3.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke

3.3 M - Vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet forbedres da det er lettere å oppfylle kravet ved generisk vedlikehold.

3.4 S - sikkerhet

Ingen negativ påvirkning på sikkerhet.

3.5 L - levetid og kapasitet

Ingen påvirkning på systemets levetid og kapasitet.

3.6 Ø - økonomi

Liten påvirkning men antas at dette kan føre til noe redusert tid til generisk vedlikehold i forbindelse med kontroll av Jordfeilmelderen.

3.7 K - klima og miljø

Ingen påvirkning av klima og miljø.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen muliggjør bruk av jordfeilovervåkning på steder med lange blokkstrekninger. Endringen anbefales.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 7. sep. 2022 kl. 09:57 (CEST)

5.2 Prosjekter

Nytt krav er OK, og hvis jeg forstår dette riktig er dette et funksjonskrav som egentlig er gyldig for alle variantene i tabellen. --Jse (diskusjon) 5. sep. 2022 kl. 18:18 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 7. sep. 2022 kl. 14:39 (CEST) OK --Nerbre (diskusjon) 8. sep. 2022 kl. 08:29 (CEST)

Scenariet beskrevet i forslaget oppstår bare i forbindelse med jordfeilovervåker DSI 1978 og gjelder derfor bare for denne overvåkeren. --Sverre.nilsen (diskusjon) 9. sep. 2022 kl. 08:39 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 6. sep. 2022 kl. 18:03 (CEST)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 8. sep. 2022 kl. 20:14 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!