552 2023 Endringsartikkel 3500

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3500
Forslagsdato 16.12.2022
Forslagsstiller Egil Dahl
Klassifisering Kravendring
Bok 552 Signal, vedlikehold
Kapittel 8 Sporveksel- og sporsperreutrustning
Avsnitt 3.2 TRV:07175
Forslagstekst nåværende tekst:

TRV:07175

▶ k) Sveivbryter skal bryte drivstrøm til drivmaskinen.

forandres til :

▶ k) Sveivbryter skal bryte drivstrøm og kontrollstrøm til drivmaskinen.

Hensikten med denne kravendringen er å fange opp det forhold at sveivskap ikke lenger skal settes opp ved nye installasjoner.

Tidligere har det vært krav til at sveivskap skulle forrigles slik at idet sveiv ble tatt ut av skapet ble tilhørende signaler satt i stopp. Tilsvarende ble det også indikert på togledersentralen at sveiv var tatt ut..

Etter hvert som så godt som alle drivmaskiner ble forsynt med SVEIVBRYTER ble behovet for denne forriglingen av sveivskap mindre, og i sveivskap i dag er det ikke lenger et krav i infrastrukturen (på nye anlegg.)

Men samtidig har vi fått en situasjon der sveiver til drivmaskiner nå ligger ute i driftsapparatet i ukjent omfang. Det er desto viktigere nå i dagens situasjon at enhver bruk av sveiv blir fanget opp forriglingsmessig.

Referansedokumenter

SSG-10-Q-00042.pdf

2 Systemdefinisjon

Opprinnelig krav sier at en sveivbryter skal bryte kretsen for motorstrøm ved manuell omlegging av sentralstilte sporveksler og sporsperrer. Dette for å forhindre skader på (sveivende) personell ved utilsiktet omlegging, enten med bruk av lokstillere eller at togleder/TXP ved uhell aktiverer omlegging.

Følgende krav er relatert til sveivbryter:

TRV:05605

Manuell omlegging skal kunne gjøres ved hjelp av sveiv eller lignende.

TRV:05606

Ved manuell omlegging skal sporsperredrivverket hindre automatisk omlegging av sporsperren.

3 Vurdering av endringen

Ved å legge til krav om at også kontrollstrøm brytes, vil vi kunne sikre mot utilsiktet trafikk over sporvekselen. Dette gjelder også tilstøtende tog/skifteveier som har sikkerhetssone i den aktuelle sporvekselen.

Selve endringen har liten praktisk betydning da så godt som alle drivmaskintyper i hovedsak har brudd i både kontroll og drivstrøms krets der sveivbryter er montert.

3.1 R - pålitelighet

Ingen endring i pålitelighet

3.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring i tilgjengelighet, utenom at sikring av tilstøtende tog/skifteveier ikke lar seg gjøre når veksel er ute av kontroll.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen vesentlig endring i vedlikeholdbarhet

3.4 S - sikkerhet

Ingen negativ endring for sikkerheten, utenom at sikring av tilstøtende tog/skifteveier ikke lar seg gjøre når veksel er ute av kontroll. Noe som vil høyne sikkerheten for personell i sporvekselen.

3.5 L - levetid og kapasitet

Ingen endring for levetid og kapasitet

3.6 Ø - økonomi

Ingen betydning for Økonomi

3.7 K - klima og miljø

Ingen betydning for klima og miljø

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen tydeliggjør at kontrollstrømmen også skal brytes. Dette er i tråd med gjeldende praksis. Endringen anbefales.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 26. jan. 2024 kl. 14:03 (UTC)

5.2 Prosjekter

OK --Nerbre (diskusjon) 27. jan. 2024 kl. 15:44 (UTC) OK--Jse (diskusjon) 30. jan. 2024 kl. 07:08 (UTC)

5.3 Infrastruktureier

Ok.--Td (diskusjon) 29. jan. 2024 kl. 20:39 (UTC)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 30. jan. 2024 kl. 10:27 (UTC)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!